BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koza Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Title
Endogeniczny potencjał regionów : case study: Polska i jej województwa
An Endogenous Potential of the Regions : Case Study: Poland and its Regions
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 431-439, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Innowacyjność, Kapitał intelektualny, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Przedsiębiorczość, Zasoby ludzkie
Innovative character, Intellectual capital, Knowledge-based economy, Entrepreneurship, Human resources
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W niniejszym artykule przybliżono zagadnienia endogenicznego potencjału regionów, w tym problematykę innowacyjności, kapitału intelektualnego, gospodarki opartej na wiedzy oraz przedsiębiorczości i zarządzania zasobami ludzkimi. Metododologia badania - Zaprezentowano wyniki badań wskaźnikowych odnoszące się do Polski przedstawionej na tle Wspólnoty Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono kilku wybranym województwom naszego kraju. Wynik - Badane podmioty okazały się skromnymi, lub co najwyżej umiarkowanymi innowatorami. Dało się zauważyć zapóźnienia w sferze infrastruktury, dostępności transportowej czy zaawansowanych usług teleinformatycznych. Wyjątkową szansą dla województw i całego naszego kraju wydaje się kapitał intelektualny, gotowość do mobilności i adaptacyjności oraz dynamizm szybko zdobywającego nowe umiejętności młodego pokolenia. Dobrą metodą gwarantującą kreatywność myślenia o przyszłości regionów, a jednocześnie porządkującą tworzenie ram koncepcyjnych polityki strategicznej regionu, wydają się też studia foresightowe. Oryginalność/wartość - Niniejszy artykuł jest oryginalną publikacją. O jego wartości świadczy nowatorskie ujęcie problematyki.(abstrakt oryginalny)

Purpose - In this article I will present a brief introduction to the issues of innovation, intellectual capital, knowledge-based economy and entrepreneurship and human resources management. Design/methodology/approach - Sentinel research results were presented relating to Poland in comparison to the European Community. Special attention has been devoted to a few selected provinces of our country. Findings - The entities examined have been found to be modest or most moderate innovators. Delays has been observed in the sphere of infrastructure, availability of transport, or advanced services. A unique opportunity for provinces and the whole country seems to be the intellectual capital, mobility and agility and dynamism of rapidly gaining new skills by the young generation. A good method to think in a creative way about the future of the regions, and at the same time create a conceptual framework for strategic policy in the region seems to be foresight studies. Originality/value - This article is an original publication. About its value provides innovative coverage.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong, M. (2010). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Broszkiewicz, R. (1997). Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 3. Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 4. Conte, A. (2014). Efficiency of R&D spending at national and regional level. Komisja Europejska: Wspólne Centrum Badawcze.
 5. Gaczek, W.M. (2013). Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów: aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 6. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (30.10.2017).
 7. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_pl (30.10.2017).
 8. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl, (30.10.2017).
 9. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl_Annex_B (30.10.2017).
 10. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014DC0339 (06.11.2017).
 11. http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5482/4/3/1/notatka_wstepne_szacunki_pkb_nts_2_2014.pdf (30.10.2017).
 12. Kijek, T. (2016). Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa: akumulacja i wykorzystanie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 13. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. For a European Industrial Renaissance / COM(2014). Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2014:014:TOC (7.11.2017).
 14. Kortan, J. (1997). Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
 15. Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Warszawa: C.H. Beck.
 16. Nowakowska-Grunt, J., Miciuła, I. (2016). Wybrane aspekty zarządzania organizacją w XXI wieku. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
 17. Okoń-Horodyńska, E., Wisła, R. (2009). Kapitał intelektualny i jego ochrona. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 18. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Pobrano z: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips /.../1.../pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf (10.11.2017).
 19. Raport OECD z 2011 r. Productivity and growth accounting. Pobrano z: https://www.oecd.org/std/productivity-stats/2352458.pdf (1.11.2017).
 20. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/publikacje- regionalne/system-regionalnych-opracowan-analitycznych/raport-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczejwojewodztwa/ (10.11.2017).
 21. Regionalna tablica innowacyjności. Pobrano z: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_ pl (16.10.2017).
 22. Siuta-Stolarska, B., Siuta-Brodzińska, M. (2011). Rola przedsiębiorczości w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe WSOWL, 4 (162). Pobrano z: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article--BPW6-0024-0032 (16.10.2017).
 23. Sopińska, A., Wachowiak, P. (2004). Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie. Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/4/id/51 (27.05.2016).
 24. Sprawozdanie z 2013 r. na temat konkurencyjności Unii innowacji. SWD(2013) 505. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014DC0339 (7.11.2017).
 25. Szatkowski, K. (2016). Zarządzanie innowacjami i transferem technologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 26. Woźniak, M.G. (2011). Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu