BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki), Grzelczak Marlena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ płatności bezgotówkowych na sprzedaż detaliczną : charakterystyka i zależności
The Impact of Non-Cash Payments On Retail Sales : Description and Relations
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 441-453, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Handel detaliczny, Obrót bezgotówkowy, Sklepy dyskontowe, Karty płatnicze
Retail trade, Cashless flow, Discount trade, Payment cards
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ocena wpływu płatności bezgotówkowych na wielkość sprzedaży w handlu detalicznym na polskim rynku. Metodologia badania - W artykule postawiono hipotezę, że zastosowanie płatności bezgotówkowych w handlu detalicznym powoduje wzrost przychodów ze sprzedaży detalicznej. W celu jej zweryfikowania przeprowadzono analizę przychodów ze sprzedaży w punktach detalicznych ze szczególnym uwzględnieniem sklepów wielkopowierzchniowych, ze zwróceniem uwagi na dyskonty. Zamieszczono case study na przykładzie dyskontu "Biedronka". Ponadto dokonano analizy korelacji między wartością sprzedaży a wartością transakcji wykonanych z użyciem kart płatniczych. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych pozytywnie wpływa na wielkość sprzedaży w handlu detalicznym. W wyniku zastosowania kart płatniczych stwierdzono, że wzrostowi może ulec nie tylko przychód ze sprzedaży dóbr i usług będących przedmiotem sprzedaży przedsiębiorstw handlowych, ale również przychód z tytułu usług dodatkowych, które oferują terminale płatnicze - usługa cash back, możliwość doładowania telefonu, a ta oferta może przyciągnąć zaś nowych klientów. Oryginalność/wartość - Artykuł wypełnia lukę badawczą dotyczącą oddziaływania płatności bezgotówkowych na sprzedaż detaliczną. Wyniki rozważań należy traktować jako wyznaczenie kierunku dalszych badań w obszarze finansów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Assessment of the impact of non-cash payments on volume of sales in retail trade on the Polish market. Design/methodology/approach - This article presents a hypothesis that application of non-cash payments in retail trade results in growth of retail sales revenues. To verify it, sales revenues in retail points, with particular emphasis on large retails stores and discount stores were analysed. Case study illustrated with an example of a discount store "Biedronka" was presented. Moreover, correlation between sales value and value of transactions made with the use of payment cards was analysed. Findings - The research showed that application of non-cash payments with the use of payment cards has positive impact on volume of sales in retail trade. As a result of application of payment cards, it was found that not only revenue from sales of goods and services being the subject of sales of commercial enterprises may increase, but also revenue from additional services offered by payment terminals - cash back service, and this offer may attract new clients. Originality/value - This article will fill research gap concerning the impact of non-cash payments on retail sales. The results of deliberations should be treated as a determination of direction of further research in the area of finances.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Angowski, M., Lipowski, M. (2014). Przewagi konkurencyjne sklepów dyskontowych w ocenach nabywców artykułów żywnościowych. Marketing i Rynek, 8.
 2. Chakravorti, S., Roson, R. (2004). Platform Competition in Two-Sided Markets: The Case of Payment Networks. Federal Reserve Bank of Chicago. Working Paper Series No 9.
 3. Das, A., Agarwal, R. (2010). Cashless Payment System in India- A Roadmap. Department of Mathematics Indian Institute of Technology. Bombay Mumbai-400076. India.
 4. Del Angel, G.A. (2016). Cashless Payments and the Persistence of Cash: Open Questions About Mexico. Economics Working Paper 16108. Hoover Institution.
 5. Goczek, Ł. Witkowski, B. (2015). Determinants of non-cash payments. Warsaw: NBP Working Paper No 196.
 6. GUS (2017). Rynek wewnętrzny w 2016 r. Informacje i opracowanie statystyczne. Warszawa.
 7. Handel spożywczy w Polsce w latach 2010-2020. (2016). Pobrano z: https://www.slideshare.net/AleksandraKruzel/ handel-spoywczy-w-polsce-w-latach-2010-2020.
 8. Harasim, J. (2014). Skłonność Polaków do korzystania z innowacyjnych instrumentów płatniczych. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 3 (48).
 9. https://newsroom.mastercard.com/eu/pl/press-releases/badanie-mastercard-polscy-konsumenci-otwarci-nacyfrowe-innowacje.
 10. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Efekt-Biedronki-widoczny-w-statystykach-NBP-7280893.html (8.12.2017).
 11. Hove Van, L., Loix, L.E., Pepermans, R. (2005). De Belgische consumenten over elektronisch betalen: resultaten van een opinieonderzoek. Financieel Forum/Bank en Financiewezen, 1, 16-28.
 12. Jonker, N. (2007). Payment instruments as perceived by consumers: results from a household survey. De Economist, 3 (155), 271-303.
 13. Jonker, N. (2005). Payment Instruments as Perceived by Consumers - a Public Survey. DNB Working Paper No. 53.
 14. Klemperer, P. Network Effects and Switching Costs: Two Short Essays for the new New Palgrave. Pobrano z: http:// www.nuff.ox.ac.uk/users/klemperer/NewPalgrave.pdf (12.12.2017).
 15. Kowalski, R. (2005). Efekty sieciowe a błędy rynku. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 3.
 16. NBP (2015). Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce. Warszawa: Departament Systemu Płatniczego.
 17. NBP (2017). Informacja o kartach płatniczych. II kwartał 2017 r. Warszawa: Departament Systemu Płatniczego.
 18. Polasik, M. (2015). Stan i potencjał rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 1 (46).
 19. Polasik, M., Maciejewski, K. (2009). Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Materiały i Studia, 241.
 20. Policy Issues for Central Banks in Retail Payment (2002). Report of the Working Group on Retail Payment Systems. Committee on Payment and Settlement Systems. Bank fs. or International Settlements, Basel.
 21. Raport handlu detalicznego w Polsce (2015). Potencjalne skutki wprowadzenia węgierskich rozwiązań regulacyjnych dla polskich sieci handlowych. PwC.
 22. Rożek, B. (2016). Elektroniczne agregatory płatności - postawy i zachowania e-konsumentów. Próba analizy na podstawie badań. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
 23. Srinivasan, R., Lilien, G.L., Rangaswamy, A. (2004). First in, First out? The Effects of Network Externalities on Pioneer Survival. Journal of Marketing, 68.
 24. Stango, V. (2004). The Economics of Standards Wars. Review of Network Economics, 3, 1-19.
 25. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Dz.U. z 2014 r., poz. 1916 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu