BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świergała Agnieszka Magdalena
Title
Standardy postępowania z tzw. więźniami niebezpiecznymi w orzecznictwie ETPCz - zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
Standards for Dealing with "Dangerous Prisoners" in ECtHR Jurisprudence -Prohibition of Torture or Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2018, nr 2, s. 4-14, tab.
Keyword
Więziennictwo, System penitencjarny, Prawa człowieka
Prison system, Penitentiary system, Human rights
Note
streszcz., summ.
Company
Europejski Trybunał Praw Człowieka
European Court of Human Rights
Abstract
Dnia 24 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, której celem było dostosowanie polskich przepisów do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w głośnych sprawach: Horych v. Polsce oraz Piechowicz v. Polsce. W niniejszym artykule poddano analizie zgodność obecnie obowiązujących regulacji ze standardami postępowania z osobami stwarzającymi poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, wynikającymi z orzecznictwa ETPCz. Na chwilę obecną brak jest rozstrzygnięć Trybunału obejmujących nowy stan prawny, jednak już teraz wydaje się, iż nie zostały zrealizowane w pełni wynikające z jego orzecznictwa zalecenia, skutkiem czego kolejne sprawy mogą być przez Polskę przegrywane. (abstrakt oryginalny)

On 24 October 2015, an amendment to the Executive Penal Code came into force, the purpose of which was to adapt Polish law to the judgments of the European Court of Human Rights in Strasbourg on the high-profile matters: Horych v. Poland and Piechowicz v. Poland. The purpose of this article is to analyze the compliance of the current regulations with the standards of dealing with persons posing a serious danger to society or to the security of a prison, resulting from the ECtHR jurisprudence. At present, there are no decisions of the Tribunal covering the current legal status, however, it seems that the recommendations resulting from its case-law have not been fully implemented, as a result of which subsequent cases may be lost by Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Gronowska, Więźniowie niebezpieczni w polskich zakładach karnych, "Prokuratura i Prawo", nr 7-8, Warszawa 2013, s. 8.
  2. E. Januszkiewicz, Oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w świetle obowiązujących przepisów oraz raportów CPT, "Przegląd Więziennictwa Polskiego", nr 92, Warszawa 2016.
  3. K. Keller, Skazani "niebezpieczni" a wybrane problemy praktyki penitencjarnej, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Światek koronny. Terroryzm, Kraków 2005, s. 327.
  4. T. Bulenda, R. Musidłowski, O więźniach niebezpiecznych w kontekście ochrony praw człowieka, "Przegląd Więziennictwa Polskiego", nr 60, Warszawa 2008, s. 44.
  5. T. Kalisz, Osadzeni niebezpieczni. Procedura kwalifikacji, jej weryfikacja oraz zakres ograniczeń, "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego", Tom XLIII, Wrocław 2017, s. 1.
  6. Z. Hołda, Publiczne oświadczenia Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom, "Przegląd Więziennictwa Polskiego", nr 60, Warszawa 2008, s. 6.
  7. Z. Lasocik, Komentarz do Rekomendacji Nr R (82) 17 dotyczącej warunków izolacji i postępowania z więźniami niebezpiecznymi, "Przegląd Więziennictwa Polskiego", nr 72-73, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu