BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzik Tomasz (Uniwersytet Jagielloński, doktorant)
Title
Glosa częściowo krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. o sygn. VI ACa 600/16
Commentary Partially Critical to the Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 29 August 2017, VI ACa 600/16
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2018, nr 2, s. 15-34
Keyword
, Prawo autorskie, Prawo własności intelektualnej, Odszkodowania
, Copyright law, Intellectual property law, Compensation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Glosa dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. sygn. akt VI ACa 600/16, w którym zostało stwierdzone, że "z uwagi na niezgodność z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosowanie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p. w wypadku zawinionego lub niezawinionego naruszenia praw autorskich zarówno w zakresie trzykrotności, jak i dwukrotności stosownego wynagrodzenia jest wyłączone". Inną interesującą kwestią było przyjęcie przez skład orzekający, że nieuprawnione rozpowszechnienie utworu na portalu, na którym istniały już wcześniejsze kopie tego utworu umożliwiające jego pobranie, nie powoduje szkody ani nie ma wpływu na zwiększenie jej rozmiaru. W niniejszej glosie autor krytykuje pierwsze stanowisko wykazując, iż jest ono sprzeczne z przepisami prawa (przede wszystkim z Konstytucją RP) oraz z prawidłowym warsztatem prawniczym. Odnośnie drugiego zagadnienia glosator aprobuje to stanowisko i przytacza kolejne argumenty na jego poparcie. Z tych powodów glosa jest częściowo krytyczna, natomiast w przypadku rozważań dotyczących niewystąpienia szkody stanowisko sądu zasługuje na pełną aprobatę. (abstrakt oryginalny)

The commentary concerns the judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 29 August 2017, VI ACa 600/16 in which it was stated that "due to non-compliance with art. 64 ust. 1 and 2 in connection with art. 31 para. 3 in connection with art. 2 of the Constitution of the Republic of Poland, the application of art. 79 paragraph 1 point 3 lit. b.p.a.p.p. in the event of a culpable or inconsistent infringement of copyright, both in the amount of triple and twice of the relevant remuneration is excluded." Another interesting issue was the fact that the court admitted that the unauthorized dissemination of the work on the portal where copies of the work were earlier available for download did not cause any damage or even did not increase its size. In this commentary the author criticizes the first issue, demonstrating that it is contrary to the law (especially to the Constitution of the Republic of Poland) and the proper legal practice. Regarding the second thesis, the commentator approves this position and introduced further own arguments that suport this stand. For those reasons, this commentary is partially critical, while in the case of considerations regarding the absence of damage, the court's position deserves full author's approval. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Nowak-Gruca, Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, LEX 2013, nr 184453.
 2. A. Nowicka, S. Sołtysiński, Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2006, z. 4, s. 1071 i n.
 3. A. Olejniczak, Komentarz do art.361 Kodeksu cywilnego [w:] Kidyba A. (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, LEX 2014, nr 8917.
 4. A. Tischner, T. Targosz, Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", 2007/97, s. 92.
 5. E. Laskowska-Litak, Zryczałtowane odszkodowanie w prawie autorskim - wprowadzenie i wyrok TS z 25.01.2017 r., C-367/15, Stowarzyszenie "Oławska Telewizja Kablowa" przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, "Europejski Przegląd Sądowy" nr 10, Warszawa 2017, s. 50-56, LEX Nr 325578.
 6. F.R. Romeu, The Establishment of Constitutional Courts: A Study of 128 Democratic Constitutions "Review of Law & Economics", nr 2 (1), Waszyngton 2006, s. 105 - 106.
 7. J. Barta, R. Markiewicz , Komentarz do art.79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w:) Janusz Barta (red.), Ryszard Markiewicz (red.) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2011, nr 8545.
 8. J. Błeszyński, Ochrona autorskich praw majątkowych, Warszawa 1989, s. 161.
 9. J. Siedziako, Natura prawna roszczenia o naprawienie szkody z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych poprzez zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia, "Zeszyty Studenckich Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM", nr 3, Poznań 2013, s. 132.
 10. J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007, s. 119 - 123.
 11. K. Zaradkiewicz, Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym, Warszawa 2013, s. 409.
 12. L. Garlicki, Sądy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Sądowy", nr 7-8, Warszawa 2016, s. 7 - 25.
 13. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 15 - 16; M. Zieliński, Wykładnia Prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012, s. 85.
 14. M. Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014, s. 283.
 15. M. Gutowski, P. Kardas, Domniemanie konstytucyjności a kompetencje sądów, "Palestra", nr 5, Warszawa 2016, s. 44 - 63.
 16. M. Gutowski, P. Kardas, Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, "Palestra", nr 4, Warszawa 2016, s. 9.
 17. M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017.
 18. M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008, s. 188 i n..
 19. M. Matczak, Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007, s. 65 - 66.
 20. M. Michalska, Konstytucja w działaniu. O specyfice wykładni ustawy zasadniczej, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ", nr 6, Kraków 2017, s. 12.
 21. M.A. Graber, Constitutional Review [w:] H.M. Kritzer (red.), Legal Systems of the World: A Political, Social, and Cultural Encyclopedia, Santa Barbara 2002, s. 350-353.
 22. P. Kardas, M. Gutowski, Konstytucja z 1997 r. a model kontroli konstytucyjności prawa, "Palestra", nr 4, Warszawa 2017, s. 22.
 23. P. Podrecki, Prawa autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 1084 - 1085.
 24. P.S. Menell, Intellectual Property: General Theories [w:] Encyclopedia of Law and Economics, http://reference.findlaw.com/lawandeconomics/1600-intellectual-property-general-theories.pdf, 10.02.2018, s. 129.
 25. T. Gizbert-Studnicki, Oryginalizm i living constitutionalism a koncepcja państwa prawnego, [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012, t. I, s. 158 - 160.
 26. T. Guzik, Ekonomiczna analiza prawa jako metoda prawoznawstwa, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ" nr 8, Kraków 2017, s. 34.
 27. T. Targosz, A. Tischner, Komentarz do ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, LEX 2008, nr 7800.
 28. W. Machała, Specyfika roszczenia odszkodowawczego z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, "Studia Iuridica" nr 47, Warszawa 2007, s. 195.
 29. X. Konarski, Zakres ochrony majątkowych praw autorskich na podstawie art. 79-80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jej stosunek do ochrony na podstawie kodeksu cywilnego, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9, Warszawa 1998, s. 18.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu