BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondej Mikołaj
Title
Wpływ wystąpienia zobowiązań spornych, których wartość, łącznie z innymi zobowiązaniami, przekracza wartość majątku spółki, na jej działalność : uwagi na kanwie art. 302 § 1 kodeksu karnego
Impact of Disputable Liabilities, which Value, Together with Other Liabilities, Exceeds the Company Assets on the Company Activity : Remarks Relating to Art. 302 § 1 of the Penal Code
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2018, nr 2, s. 35-45
Keyword
Niewypłacalność, Likwidacja przedsiębiorstwa, Postępowanie upadłościowe, Kodeks karny
Insolvency, Closing down of business, Bankruptcy proceedings, Criminal Code
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest przeanalizowanie jaki wpływ na działalność podmiotu ma wystąpienie zobowiązań spornych, których wartość łącznie z innymi zobowiązaniami, przekracza wartość majątku spółki. Autor, analizując wskazaną sytuację na przykładzie postępowania likwidacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dochodzi do wniosku, iż w takich okolicznościach należy przyjąć, iż mamy do czynienia ze stanem zagrożenia niewypłacalnością, co implikuje konieczność respektowania przez piastunów spółki zakazów wynikających z art. 302 § 1 kodeksu karnego. Wskazuje on, iż konieczność równomiernego zaspokajania wierzytelności wymagalnych i zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych i spornych w praktyce będzie w praktyce często prowadziła do utraty przez spółkę płynności i konieczności ogłoszenia przez nią niewypłacalności. Dostrzegając wady obecnej regulacji, postuluje on kompleksowe uregulowanie zasad działania podmiotu, któremu grozi niewypłacalność. (abstrakt oryginalny)

In the article author analyses what are consequences of situation, in which the liabilities of the company, including disputable claims, exceeds value of the Company assets. He points out that in such circumstances, the company should be deemed as being in threat of insolvency state, which implicates obligation to respect limitations to its activity imposed by article 302 § 1 of the penal code. In particular in such situation the company management may not pay due debts of the company without securing debts which are disputable or are not due. Author points out that this will often lead to lose of the company liquidity and its bankruptcy. Seeing flaws of current regulation he call for complex regulation of state in which there is threat to the company liquidity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. F. Zedler [w:] Komentarz do art.11 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz., Jakubecki A., Zedler F., Lex/El. (2011, wyd. III), Komentarz do art.11 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.
 2. J. Majewski [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., Lex/El. (wyd. IV) komentarz do art. 302 kk.
 3. J. Potulski [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, Legalis/El (wyd. 3), komentarz do art. 302 kk.
 4. J. Witosz, A. Witosz, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Lex/El. (2014, wyd. 5), Komentarz do art. 11 teza 14.
 5. L. Bloch, Zabezpieczone to jeszcze nie twoje, Internet pod adresem: http://leszekbloch.pl/zabezpieczone-to-jeszcze-nie-twoje/.
 6. Ł. Grzegorz, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Lex/el. (wyd. 2014), komentarz do art. 302 kk.
 7. M. Litwińska-Werner, Komentarz do postanowienia SN z dnia 18 grudnia 1996 r., PPH 11/1997, s. 38.
 8. M. Wysocki, Depozyt sądowy nie chroni wierzyciela, Puls Biznesu 31 stycznia 2002, el.
 9. P. Filipiak [w:] Komentarz do ustawy Prawo upadłościowego t.j. z dnia 5-2-2015.
 10. P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Legalis/El. (2014 wyd. 3), Komentarz do art. 11 teza 8.
 11. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Legali/El., Komentarz do art. 11 pun.
 12. R. Zawłocki [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222-316, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Legalis/El (wyd. 4), komentarz do art. 302 kk teza 5.
 13. S. Gurgul [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, S. Gurgul, Legalis/El. (2016, wyd. 10), komentarz do art. 11 teza 3 i 4 (wraz z przywołaną tam literaturą).
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu