BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiatkowski Bartosz
Title
Regulacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego na tle procesów zmian nazewnictwa ulic Krakowa
Regulation on Abolishing Communist and Other Totalitarian Propganda in Street Naming Against a Background of the Evolution of Street Naming Process in Cracow
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2018, nr 2, s. 46-61
Keyword
Przestrzeń publiczna, Tożsamość, Historia miasta
Public space, Identity, History of city
Note
streszcz., summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Konieczność wprowadzania oficjalnego nazewnictwa w przestrzeni publicznej, absolutnie przecież niezbędnego do prawidłowego poruszania się w niej, zarówno w aspekcie prawnym, jak i najprostszych potrzeb życia codziennego, stawia przed nami od wieków pytanie o jego charakter, niesiony przez nie inny niż tylko informacyjny przekaz oraz jego związki i relacje z pamięcią zbiorową społeczeństwa w którym funkcjonuje. Odpowiedzi na nie można poszukiwać, śledząc historyczny proces nadawania nazw ulicom Krakowa, prowadzący aż do najnowszych zmian związanych tzw. "ustawą dekomunizcyjną". Poddany przy tym analizie zostaje polityczny, jak i nieodłącznie powiązany z nim na tym polu, prawny aspekt omawianego zjawiska. Refleksja ta dostarcza wielu ciekawych wniosków, nie tylko w zakresie ewolucji sposobów kreowania pamięci zbiorowej przez władzę, ale także tego jaki ślad w nazewnictwie pozostawiają historyczne przemiany społeczno-polityczne oraz tego, czy zmiany nazewnictwa realnym środkiem wpływania na tożsamość zbiorową, czy też relacja ta ma raczej odwrotny charakter. (abstrakt oryginalny)

The necessity of introducing official names in the public space is absolutely essential when it comes to movement and identification in it, both in the legal, and everyday's life aspects. It also brings up questions about the nature of the naming process, about its meaning that is not only informational and about its relations with the collective memory of the society in which those names exist. Answers to those questions can be found while examining the historical process of creating names of the streets in Cracow that leads to the newest legal changes included in the so-called "decomunization law". A reflection like this bring a lot of interesting conclusions, not only about the evolution of the means of creating collective memory by the autorithies, but also about the influence of the historical and political changes on that memory. It also helps to discover if that autoritative creation of the names in the public space has any impact on our collective identity or if this relation works in a completely oposite way. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, s. 858-859.
 2. A. Zabielska, Plac Szczepański przez wieki, Folia Historica Cracoviensia, t. 10, 2004, s. 524.
 3. B. Krasnowolski, Kraków - przestrzeń miejska, [w:] J. M. Małecki (red.), Kraków. Dziedzictwo wieków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2008, s. 22.
 4. D. Żelezik, Manewr, który ocalił Kraków?, 2015, http://krakow.pl/informacje/163521,1342,komunikat,manewr__ktory_ocalil_krakow_.html, 10.03.2018 r.
 5. E. Supranowicz, Nazwy ulic Krakowa, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków 1995, s. 31.
 6. J. Mazurek, Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki socjalistycznej propagandy i agitacji, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Warszawa 1976, s. 107.
 7. J. Zimmermann, Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, Państwo i Prawo 1991, z. 10, s. 48-49.
 8. K. Strauchmann, Spór o ulicę Czterech pancernych w Białej Nyskiej, https://plus.nto.pl/wiadomosci/a/spor-o-czterech-pancernych-w-bialej-nyskiej-zostanie-zdekomunizowana,11485580, 10.03.2018 r.
 9. M. Jankowska, Administracyjno - prawna problematyka zmiany nazewnictwa ulic Wrocławia w latach 1945 - 1946, Prawo, Studia Historycznoprawne, t. 321, 2016, s. 91 - 93.
 10. P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 13.
 11. T. Stanisłąwska - Adamczewska, J. Adamczewski, Kraków, ulica imienia..., Oficyna wydawnicza "BiK", Kraków 2000, s. 180.
 12. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009, s. 22-23.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu