BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora Anna (Uniwersytet Jagielloński, doktorantka), Nowak Mateusz (Uniwersytet Jagielloński, doktorant)
Title
Realizacja uprawnienia osób pozbawionych wolności do zatrudnienia w świetle danych statystycznych
The Employment of Persons Deprived of Liberty in the Light of Statistical Data
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2018, nr 2, s. 62-75
Keyword
Więziennictwo, Zatrudnienie, Resocjalizacja, Prawo karne, Analiza danych statystycznych
Prison system, Employment, Resocialization, Criminal Law, Statistical data analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Najdotkliwszą sankcją przewidzianą w kodeksie karnym jest kara pozbawienia wolności. Ingeruje ona w istotne dla jednostki prawa i wolności. Pomimo represyjnego charakteru kary, osobom pozbawionym wolności zostały przyznane pewne uprawnienia, mające przede wszystkim przyspieszyć proces ich resocjalizacji. Szczególnie pomocne w osiąganiu kluczowych celów kary wydaje się zapewnienie osobom pozbawionym wolności "zajęcia", w tym przede wszystkim zatrudnienia. Artykuł porusza kwestie zatrudnienia osób pozbawionych wolności sensu largo, a to skazanych na karę pozbawienia wolności, a także tymczasowo aresztowanych i ukaranych. Analiza dogmatyczna została poparta danymi statystycznymi dotyczącymi zatrudnienia osób pozbawionych wolności, do których odniesiono bieżące dane ilościowe dotyczące osób pozostających w izolacji więziennej. (abstrakt oryginalny)

The most severe sanction provided in the Polish Criminal Code is the penalty of deprivation of liberty. It intervenes in the rights and freedoms important for the individual. Despite the repressive nature of the penalty, some persons who were deprived of liberty were granted certain privileges, main aim of which is to speed up the process of rehabilitation. Very important in achieving crucial punishment is employment. The article deals with the employment of persons deprived of liberty sensu largo, those who are sentenced to imprisonment, as well as those temporarily arrested and punished. The dogmatic analysis was supported by statistical data on the employment of persons deprived of liberty and data regarding persons remaining in prison isolation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017, s. 654.
  2. K. Postulski, Status skazanego w postępowaniu przed sądem, Prokuratura i Prawo 1-2, 2010, s. 203.
  3. M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2009, s. 2.
  4. P. Czarnecki, Populizm penalny z perspektywy karnoprocesowej, czyli prawo karne pod ostrzałem (w:) J. Czapska, M. Szafrańska, Daria Wójcik (red.), Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna, Kraków 2016, s. 221.
  5. T. Szynanowski, Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Warszawa 2017, s. 249.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu