BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozczyński Beniamin
Title
Pojęcie "wszystkich stron" w rozumieniu art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego
All Parties within the Meaning of Article 132 k.p.a.
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2018, nr 2, s. 76-89
Keyword
Kodeks postępowania administracyjnego, Administracja publiczna, Organy administracji, Postępowanie administracyjne
Code of Administrative Procedure (CAP), Public administration, Administrative bodies, Administrative proceedings
Note
streszcz., summ.
Abstract
W przedstawionym artykule autor prezentuje zagadnienie strony w postępowaniu odwoławczym. W tym zakresie autor analizuje uprawnienia stron oraz podmiotów na prawach strony w postępowaniu odwoławczym. Za cel artykułu obrano w pierwszej kolejności opracowanie zagadnienia "wszystkie strony", które jest w doktrynie oraz judykaturze interpretowane odmiennie. W toku analizy autor wskazuje na kwestie, które w istotny sposób mogą wpłynąć na możliwość zastosowania przez organ administracji publicznej z instytucji autokontroli. Konkludując rozważania autor prezentuje zarówno własne, jak i zaprezentowane dotychczas w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądy. Uzasadniając słuszność przedstawionego stanowiska, przytacza argumenty zaczerpnięte z dotychczasowej praktyki. (abstrakt oryginalny)

Author presented in the article the issue of the party in the appeal proceedings. In this respect, the author analyzes the rights of the parties and entities with the rights of the party in the appeal proceedings. The aim of the article was first of all to develop the "all sides" issue, which is interpreted differently in the doctrine and judicature. In the course of the analysis, the author points out issues that may have a significant impact on the possibility of the self-regulatory body applying the institution to public administration. In conclusion, the author presents his own views as well as presentations presented in the literature and jurisprudence. Justifying the validity of the presented position, he cites the arguments taken from his current practice. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Krawiec, Autokontrola decyzji administracyjnej, Kraków 2012, s. 37-38.
 2. A. Wróbel [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071), LEX nr 519346.
 3. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 487.
 4. B. Krupa, Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, "Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych" 2013, z. 4, s. 54.
 5. G. Łaszczyca, Komentarz do art. 132 k.p.a. [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Mata, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2010.
 6. J Borkowski, Glosa do wyroku NSA z 29 września 2005 r., II OSK 34/05, ZNSA 2006, nr 6, s. 143-152.
 7. J. Jendrośka, [w:] J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, s. 293.
 8. J. Jendrośka., Uczestnicy na prawach strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1985, Nr 857, Prawo CXLIII, s. 107.
 9. J. Zimmermann, Administracyjny tok instancji, Kraków 1986, s. 100.
 10. M. Bik, Autokontrola decyzji administracyjnej w ramach postępowania odwoławczego, "Kontrola Państwowa" 2007, nr 3 s. 36.
 11. M. Pułło, Samokontrola w administracyjnym toku instancji na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005, Tom XIV, s. 481.
 12. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły wskazówki, Warszawa 2008).
 13. W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 1962, s. 212.
 14. W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 212.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu