BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaliński Janusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Fazy wzrostu gospodarki polskiej po 1918 roku
Stages of Growth in Polish Economy after 1918
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 1(85), s. 65-81, wykr., bibliogr. s. 79-81
Keyword
Długookresowy wzrost gospodarczy, Wzrost gospodarczy, Zmiany strukturalne, Polityka gospodarcza
Long-run economic growth, Economic growth, Structural changes, Economic policy
Note
JEL Classification: N14
streszcz., summ.
Abstract
Analiza wzrostu gospodarczego Polski po 1918 roku wskazuje, że zarówno w Drugiej Rzeczypospolitej, Polsce Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej, mimo stosunkowo długich okresów dobrej koniunktury, nie udawało się rozwiązywać głównych problemów rozwoju. W latach międzywojennych nie przezwyciężono silnego zróżnicowania regionalnego, a wielomilionowe przeludnienie agrarne było podstawową przyczyną ubóstwa zasadniczej części społeczeństwa. Trwający do 1978 roku wzrost gospodarczy Polski Ludowej wprawdzie rozwiązał szereg problemów odziedziczonych po Drugiej Rzeczypospolitej, ale stworzył nowe. Permanentne niedostatki artykułów konsumpcyjnych i zaniedbania w sferze infrastruktury były powodem kilkakrotnych wystąpień społecznych przeciwko komunistycznej władzy. Jej upadek w 1989 roku umożliwił reformy ekonomiczne ukierunkowane w stronę gospodarki rynkowej. Początkowo doprowadziły one do depresji transformacyjnej, aby od 1992 roku wprowadzić gospodarkę na ścieżkę wzrostu. Towarzyszące jej, rosnące zróżnicowanie społeczne uległo złagodzeniu po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a akces podtrzymał długookresowy wzrost gospodarczy. (abstrakt oryginalny)

Analysis of Polish economic growth after 1918 indicates that both the Second Republic, the Polish People's Republic and the Third Republic, in spite of relatively long periods of good times, failed to solve the basic problems of development. In the years between the world wars, strong regional disparities were not overcome, while a multimillion agrarian overpopulation was the main reason for the poverty among a large part of society. Lasting until 1978, the economic growth of the Polish People's Republic admittedly solved a number of problems inherited from the Second Republic, but created new ones as well. Permanent shortages of consumer goods and neglect of infrastructure brought about repeated outbursts of public outrage against the communist government. Its collapse in 1989 enabled economic reforms aimed at creating a market economy. Initially, they led to transformational depression, but around 1992, the Polish economy found itself on a growth path. The accompanying social disparities have been eased following Poland's joining the European Union, which has helped sustain long-term economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosik Z., 1988, Strukturalne problemy przemysłu polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 2. Błahut K.J., 1984, Zmiany struktury produkcji przemysłowej i eksportu w Polsce w latach 19601978, Wydawnictwo PW, Wrocław.
 3. Bożyk B., 1983, Marzenia i rzeczywistość, czyli anatomia polskiego kryzysu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 4. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badań EU-SILC 2014), 2015, GUS, Warszawa.
 5. GDP at market pnces, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/ countries?display=default (data wejścia: 20.05.2016).
 6. Golinowska S., 2010, Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w minionym dwudziestoleciu, "Polityka Społeczna", nr 9.
 7. Gołębiowski J., 1985, Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Kraków.
 8. Historia Polski w liczbach. Gospodarka, 2006, GUS, Warszawa.
 9. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI (data wejścia: 14.04.2016).
 10. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-in-dicators#s_g (data wejścia: 14.04.2016).
 11. http://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/data/main-tables (data wejścia: 14.04.2016).
 12. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2014 roku, 2015, GUS, Warszawa.
 13. IV Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 15-20 czerwca 1964 roku. Podstawowe materiały i dokumenty, 1964, Książka i Wiedza, Warszawa.
 14. Jaroszewicz P., 1991, Przerywam milczenie: 1939-1989, "Fakt", Warszawa.
 15. Jędrychowski S., 1982, Zadłużenie Polski w krajach kapitalistycznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 16. Kaliński J., 1987, Polityka gospodarcza Polski w Jatach 1948-1956, Książka i Wiedza, Warszawa.
 17. Kaliński J., 1995, Gospodarka Polski w latach 1944-1989. Przemiany strukturalne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Kuziński S., 1954, Proporcje między przemysłem a rolnictwem w okresie przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu, "Ekonomista", nr 1.
 19. Landau Z., Tomaszewski J., 1971, Gospodarka Polski międzywojennej, t. II, Książka i Wiedza, Warszawa.
 20. Landau Z., Tomaszewski J., 1989, Gospodarka Polski międzywojennej, t. IV, Książka i Wiedza, Warszawa.
 21. Landau Z., Tomaszewski J., 1999, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa.
 22. Lijewski T., 1978, Uprzemysłowienie Polski 1945-1975. Przemiany strukturalne i przestrzenne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 23. Luszniewicz J., 2010, Druga Rzeczpospolita. Wzrost podporządkowany integracji i modernizacji gospodarki, [w:] Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, J. Kaliński (red.), Wydawnictwa Akademickie i  Profesjonalne, Warszawa.
 24. Małecka T., 1989, Przemysł. Warunki rozwoju, [w:] Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej , 1989, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. Minc H., 1950, Sześcioletni Plan Rozwoju Gospodarczego i Budowy Podstaw Socjalizmu w Polsce. Referat wygłoszony na V Plenum Komitetu Centralnego dnia 15 lipca 1950 roku, "Nowe Drogi", nr  4.
 26. Orłowski W.M, 2010, W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Podstawowe dane statystyczne o Polsce 1946-1990, 1991, GUS, Warszawa.
 28. Poland into the New Millennium, 2001, G. Blazyca, R. Rapacki (eds.), EE, Cheltenham.
 29. Polska 1989-2014, 2014, GUS, Warszawa.
 30. Polska 2006. Raport o stanie gospodarki, 2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 31. Polska 2008. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, 2008, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, Warszawa.
 32. Polska 2014. Raport o stanie gospodarki, 2014, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 33. Polska 2015. Raport o stanie gospodarki, 2015, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 34. Polska w latach 1970-1980, 1981, GUS, Warszawa.
 35. Polska w liczbach 2015, 2015, GUS, Warszawa.
 36. Rajkiewicz A., 1997, Dochody i wydatki ludności. Minimum socjalne, [w:] Społeczeństwo polskie w latach 1989-1995/96. Zagadnienia polityki społecznej, A. Rajkiewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 37. Rajkiewicz A., 1997, Zatrudnienie i  rynek pray, [w:] Społeczeństwo polskie w latach 19891995/96. Zagadnienia polityki społecznej, A. Rajkiewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 38. Rapacki R., 2006, Wzrost gospodarczy i zmiany poziomu dochodów w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005 - obraz empiryczny, [w:] Konferencja naukowa pt.: Ścieżki wzrostu gospodarczego w  krajach postsocjalistycznych w latach 1950-2005: konwergencja czy dywergencja?, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 39. Rapacki R., Próchniak M., 2006, Rachunek wzrostu gospodarczego w krajach postsocjalistycznych w latach 1993-2003, [w:] Konferencja naukowa pt.: Ścieżki wzrostu gospodarczego w krajach postsocjalistycznych w latach 1950-2005: konwergencja czy dywergencja?, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 40. Raport o stanie gospodarki, 2014, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 41. Real GDP growth rate, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (data wejścia: 14.04.2016).
 42. Rocznik Statystyczny 1971, 1971, GUS, Warszawa.
 43. Rocznik Statystyczny 1976, 1976, GUS, Warszawa.
 44. Rocznik Statystyczny 1983, 1983, GUS, Warszawa.
 45. Rocznik Statystyczny 1990, 1990, GUS, Warszawa.
 46. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999, 1999, GUS, Warszawa.
 47. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, 2005, GUS, Warszawa.
 48. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, 2009, GUS, Warszawa.
 49. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, 2015, GUS, Warszawa.
 50. Szyr E., 1959, Niektóre problemy rozwoju gospodarki narodowej w latach 1959-1965, Książka i Wiedza, Warszawa.
 51. Tomaszewski J., Landau Z., 2005, Polska w Europie i świecie 1918-1939, TRIO, Warszawa.
 52. Wójtowicz G., 2006, Trendy i ewolucja. Dzieje gospodarcze ziem polskich, Twiger, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.01.85.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu