BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepański Damian
Title
Ubezwłasnowolnienie jednostki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Incapacitation of an Entity in the Case-law of a Constitutional Tribunal
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2018, nr 2, s. 90-102
Keyword
Prawa człowieka, Konstytucja RP, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Human rights, RP Constitution, Judgement of Constitutional Tribunal
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ocena instytucji ubezwłasnowolnienia przez pryzmat jej zgodności z prawami i wolnościami wynikającymi z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Rozważania te zostały skupione omówieniu wybranych standardów konstytucyjnych odnoszących się do instytucji ubezwłasnowolnienia w oparciu o wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the adjudication of the institution of incapacitation through the prism of its correspondence with the fundamental rights and liberties that are guaranteed in the Constitution of Poland. The autor focuses on discussing some of constitutional standards relating to the institution of incapacitation based on the selected case-law of the Constitutional Tribunal. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D. Lubowiecki, Dopuszczalność złożenia wniosku o własne ubezwłasnowolnienie przez osobę dotkniętą zaburzeniami je uzasadniającymi - rozważania na podstawie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r. (III CZP 38/16), Kortowski Przegląd Prawniczy nr 2/2017, Olsztyn 2017, s. 60.
 2. K. Lubiński, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979, s. 17-39.
 3. L J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003, s. 192.
 4. L. Garlicki, K Wojtyczek, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz II., L. Garlicki, M. Zubik (red.), Warszawa 2016, s. 74.
 5. L. Garlicki, Komentarz do art. 31 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003, s. 11-12.
 6. L. Garlicki, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz II. L. Garlicki, M. Zubik (red.), Warszawa 2016, s. 40.
 7. L. Wiśniewski, Prawo a wolność człowieka. Pojęcie i konstrukcja prawna [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997, s. 54.
 8. M. Dąbrowski, Ubezwłasnowolnienie częściowe a prawa wyborcze w świetle standardów europejskich, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 2-3/2010, s. 268.
 9. M. Wyrzykowski, Granice praw i wolności - granice władzy, [w:] B. Oliwia-Radzikowska (red.), Obywatel - jego wolności i prawa, Warszawa 1998, s. 48.
 10. P. Kaczmarek, Prawo do sądu a zdolność sądowa, Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, t.
 11. P. Sarnecki [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz II, Warszawa 2016, s. 211. XXIII, s. 93-104.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu