BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barburski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku
Evaluation of the Economic Effectiveness on the Example of Branches of the Bank
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 11-30, tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Bankowość, Efektywność ekonomiczna, Modele stochastyczne, Metody ekonometryczne
Banking, Economic efficiency, Stochastic models, Econometric methodology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest dokonanie oceny efektywności ekonomicznej oddziałów wybranego banku komercyjnego z wykorzystaniem metod tradycyjnych (wskaźnikowych) oraz wybranych metod ekonometrycznych. Cel główny zrealizowano poprzez dwa cele cząstkowe. Pierwszy z nich to dokonanie pomiaru efektywności ekonomicznej przy pomocy odpowiednio dobranych wskaźników tradycyjnych. Drugi cel cząstkowy to dokonanie pomiaru efektywności ekonomicznej tych oddziałów przy pomocy odpowiednio wyspecyfikowanych stochastycznych alternatywnych modeli granicznych: przychodów oraz zysków. Do pomiaru efektywności celowo zostały wykorzystane alternatywne koncepcje stochastycznych modeli granicznych ze względu na przyjęte w nich założenia o warunkach gospodarki niedoskonałej. Postawiona hipoteza badawcza, będąca przedmiotem weryfikacji, jest następująca: między wykorzystanymi w badaniach metodami tradycyjnymi i ekonometrycznymi oceny efektywności ekonomicznej oddziałów banku należy spodziewać się dużej zgodności wyników. W podsumowaniu dokonano również analizy korelacji uzyskanych wyników w zakresie oceny efektywności ekonomicznej analizowanych podmiotów. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to assess the economic efficiency of the selected branches of the commercial bank with the use of traditional methods and selected econometric methods. The main objective will be achieved through two sub-goals. The first of them will be to measure the economic efficiency with the use of appropriately selected indicators. The second fragmentary purpose will be to make measurement of the cost-effectiveness of these branches using stochastic frontier model alternative specified respectively: revenues and profits. To measure the effectiveness of deliberately used alternative concepts of stochastic boundary models due to the accepted assumptions about the economy conditions imperfect. The constructed research hypothesis which will be an object of the verification is following: between used in studies with traditional methods and econometric assessment of the effectiveness of branches of the bank should expect large compliance results. In summary, the correlation analysis was made of the results obtained in the evaluation of economic efficiency analysed.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aigner, D., Lovell, C.A.K., Schmidt, P. (1977). Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Models. Journal of Econometrics, 1 (6), 21-37.
 2. Beckers, D.E., Hammond, C.J. (1987). A Tractable Likelihood Function for the Normal-Gamma Stochastic Frontier Model. Economics Letters, 1 (24), 33-38.
 3. Berger, A.N. (1993). Distribution-Free Estimates of Efficiency in the U. S. Banking Industry and Tests of the Standard Distributional Assumptions. Journal of Productivity Analysis, 3 (4), 261-292.
 4. Berger, A.N., Humphrey, D. (1991). The Dominance of Inefficiencies Over Scale and Product Mix Economies in Banking. Journal of Monetary Economics, 1 (28), 117-148.
 5. Berger, A.N., Humphrey, D.B., Pulley, L.M. (1996). Do Consumers Pay for One-top Banking? Evidence from an Alternative Revenue Function. Journal of Banking and Finance, 20, 1601-1621.
 6. Berger, A.N., Mester, L.J. (1997). Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions? Journal of Banking and Finance, 21, 895-947.
 7. Ferrier, G.D., Lovell, C.A.K. (1990). Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming Evidence. Journal of Econometrics, 46, 229-245.
 8. Getka, E. (2001). Bankowość - wybrane zagadnienia. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 9. Gołajewska, M., Wyczański, P. (1994). Mierniki oceny dochodowości i efektywności banków. Bank i Kredyt, 5, 15.
 10. Graddy, D.B., Spencer, A.H. (1990). Managing Comercial Banks: Comunity, Regional, Global. New Yersey: Prentice Hall.
 11. Greene, W.H. (1990). A Gamma-Distributed Stochastic Frontier Model. Journal of Econometrics, 46, 141-163.
 12. Humphrey, D.B., Pulley, L.B. (1997). Banks' Responses to Deregulation: Profits, Technology and Efficiency. Journal of Money, Credit and Banking, 29, 73-93.
 13. Jondrow, J., Lovell, C.A.K., Materov, I.S., Schmidt, P. (1982). On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model. Journal of Econometrics, 19, 233-238.
 14. Koop, G., Osiewalski, J., Steel, M.F.J. (1994). Bayesian Efficiency Analysis with a Flexible Form: The AIM Cost Function. Journal of Business and Economic Statistics, 12, 339-346.
 15. Marzec, J. (1999). Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków. Ekonomista, 3, 281-304.
 16. Marzec, J. (1998). Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 761, 156-164.
 17. Marzec, J., Osiewalski, J. (1996-1997). Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii. Folia Oeconomica Cracoviensia, 39-40, 65-81.
 18. Meeusen, W., van den Broeck, J. (1977). Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error. International Economic Review, 2 (18), 435-444.
 19. Osiewalski, J., Marzec, J. (1998a). Analiza bayesowska efektywności kosztowej oddziałów banku: założenia i wyniki. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 808, 24-33.
 20. Osiewalski, J., Marzec, J. (1998b). Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches. W: E. Miklaszewska (red.), Global Tendencies and Changes in East European Banking (s. 151-166). Kraków: Jagiellonian University.
 21. Osiewalski, J., Marzec, J. (1998c). Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 797, 182-195.
 22. Pasour, E.C. (1981). A Further Note on the Measurement of Efficiency and Economies of Farm Size. Journal of Agricultural Economy, 2 (32), 135-146.
 23. Pitt, M., Lee, L.F. (1981). The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Wearing Industry. Journal of Development Economics, 1 (9), 43-64.
 24. Rogers, K.E. (1998). Nontraditional Activities and the Efficiency of US Commercial Banks. Journal of Banking and Finance, 22, 467-482.
 25. Schmidt, P., Sickles, R. (1984). Production Frontiers and Panel Date. Journal of Business and Economic Statistics, 2 (4), 367-374.
 26. Sierpińska, M., Jachna, T. (1994). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
 27. Sealey, C.W., Lindley, J.T. (1977). Inputs, Outputs and Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions. Journal of Finance, 32, 1251-1266.
 28. Stevenson, R.E. (1980). Likelihood Function for Genaralized Stochastic Frontier Estimation. Journal of Econometrics, 1 (13), 57-66.
 29. Timme, S.G., Yang, W.K. (1991). On the Use of a Direct of Efficiency in Testing Structure - Performance Relationships. Working Paper Georgia State University.
 30. Van den Broeck, J., Koop, G., Osiewalski, J., Steel, M.F.J. (1994). Stochastic Frontier Models: A Bayesian Perspective. Journal of Econometrics, 2 (61), 273-303.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu