BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matuszyk Iwona (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktorant)
Title
Informatyczne narzędzia raportowania zintegrowanego
Informatic Tools for Integrated Reporting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 79-88, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Standard XBRL, Raportowanie, Interesariusze, Formy komunikowania
eXtensible Business Reporting Language (XBRL), Reporting, Stakeholders, Forms of communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszej publikacji przedstawiono standard XBRL jako informatyczne narzędzie raportowania zintegrowanego. Wskazano na dużą użyteczność, transparentność oraz łatwość w korzystaniu z danych zawartych w raportach przygotowanych według standardu XBRL. Podkreślono, że upowszechnienie i rozwój notacji XBRL jest korzystny dla interesu publicznego, a także dla instytucji rządowych zajmujących się nadzorem finansowym i giełdowym oraz fiskalnym.(abstrakt oryginalny)

This publication presents the standard XBRL as an integrated reporting tool. They pointed to the high usability, transparency and ease of use of the data contained in the reports prepared by the XBRL standard. It stressed that the dissemination and development of XBRL notation is beneficial to the public interest as well as for government institutions involved in the supervision of financial and stock exchange and fiscal.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ACCA. Understanding Investors: Directions for Corporate Reporting. Pobrano z: http://www.accaglobal.com/content/ dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-ui02.pdf (14.04.2015).
 2. Bek-Gaik, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 479-491.
 3. Churet, C., Eccles, R.G. (2014). Integrated Reporting, Quality of Management and Financial Performance. Journal of Applied Corporate Finance, 1 (26), 56-64.
 4. Deloitte Touche Toohmatsu Limited (2011). Integrated Reporting: A Better View? Global Sustainability and Climate Services. Pobrano z: http://www.iasplus.com/en/binary/sustain/1109integratedreportingview.pdf (27.09.2015).
 5. Eccles, R., Krzus, M.P., Tapscott, D. (2010). One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy. Wiley Publisher.
 6. European Banking Authority (EBA) new DPM and XBRL Taxonomy for Remittance of Supervisory Reporting. Pobrano z: http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-new-dpm-and-xbrl-taxonomy-for-remittance-of-supervisoryreporting (10.10.2015).
 7. Hojda, M., Piechocki, M. (2005). XBRL informatyczny język biznesu. Pobrano z: http://www.klubcio.pl/artykuly/ 314444/XBRL.informatyczny.jezyk.biznesu.html (10.10.2016).
 8. IIRC. Business Model Background Paper for IR, International Integrated Reporting Council. Pobrano z: http:// integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf (27.09.2015).
 9. IIRC. The International Framework. Pobrano z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (27.09.2015).
 10. IIRC. Towards Integrated Reporting Communicating Value in the 21st Century. Pobrano z: http://integratedreporting. org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (27.09.2015).
 11. Kamela-Sowińska, A. (2014). Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensa, 2 (4), 61-72.
 12. Kamela-Sowińska, A. (2015). Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 981-991.
 13. Potocki, A. (2007). Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 747, 5-19.
 14. Potocki, A., Winkler, R., Żbikowska, A. (2011). Komunikowanie w organizacjach gospodarczych. Warszawa: Difin.
 15. Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 16. Stanek-Kowalczyk, A. (2014). Raportowanie zintegrowane - nowy trend, stare wyzwania. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes. pl/artykuly/raportowanie-zintegrowane-nowy-trend-stare-wyzwania/ (10.10.2016).
 17. Steyn, M. (2014). Organisational Benefits and Implementation Challenges of Mandatory Integrated Reporting: Perspectives of Senior Executives at South African Listed Companies, Sustainability Accounting. Management and Policy Journal, 4 (5), 476-503.
 18. Steyn, M. (2014). Senior Executives' Perspectives of Integrated Reporting Regulatory Regimes as a Mechanism for Advancing Sustainability in South African Listed Companies. Southern African Business Review, 3 (18), 142-174.
 19. SQL Power. The Business Reporting Authority. Pobrano z: http://www.sqlpower.ca/xbrlpower/page/software (10.10.2016).
 20. Szlachta, A. (2013). Raportowanie zintegrowane kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Przegląd Corporate Governance, 3 (35).
 21. Tarczydło, B. (2014). Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 355, 238-249.
 22. Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 23. Zicari, A. (2014). Can One Report be Reached? The Challenge of Integrating Different Perspectives on Corporate Performance. W: R. Tench, W. Sun, B. Jones (red.), Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice (Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability) (s. 201-216). Emerald Group Publishing.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu