BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra-Sawicka Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kalisiak Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych
Order Execution Optimization and the Use of Market Impact Ratios in High-Frequency Trading
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 89-101, rys., bibliogr. 36 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Struktura kapitału, Spółki giełdowe, Budownictwo, Dane panelowe, Przedsiębiorstwo budowlane
Capital structure, Stock market companies, Construction sector, Panel data, Construction company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel artykułu - Celem badań była identyfikacja mikroekonomicznych determinant struktury kapitału wśród przedsiębiorstw budowlanych notowanych na GPW w Warszawie. Metodologia badania - Badania przeprowadzono na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i danych rynkowych. Struktura kapitału została zdefiniowana jako relacja zobowiązań ogółem do pasywów ogółem. Okres badań obejmował lata 2013-2015. Wynik - Na podstawie modelu panelowego wśród badanych determinant najistotniejszy poziom odnotowano dla perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa (przyrost aktywów ogółem), co warunkowało wzrost poziomu zadłużenia. W przedsiębiorstwach budowlanych determinanty takie jak udział aktywów trwałych w majątku, wielkość spółki oraz poziom rentowności nie kształtowały istotnie poziomu zadłużenia. Oryginalność/wartość - Wartością przeprowadzonych badań jest weryfikacja determinant struktury kapitału na podstawie modelu panelowego dla spółek budowlanych o wysokiej kapitałochłonności. Przedstawione badania z zakresu identyfikacji determinant struktury kapitału spółek budowlanych będą kontynuowane w odniesieniu do czynników makroekonomicznych wpływających na decyzje finansowe.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the research was to identify the microeconomic determinants of capital structure among construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - The study was based on data from financial statements and market data. The structure of capital is defined as the ratio of total liabilities to total liabilities. The study period covered the years 2013-2015. Findings - Based on the panel model among the determinants examined, the most significant variable was growth opportunities of the companies (total asset growth), which increased the level of indebtedness. In construction companies, determinants such as asset tangibility, firm size, and profitability did not significantly influence the level of debt. Originality/value - The presented research concerning the microeconomic determinants of capital structure of construction companies will be continued in the of macroeconomic factors assessment.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahmed Sheikh, N., Wang, Z. (2011). Determinants of capital structure: An empirical study of firms in manufacturing industry of Pakistan. Managerial Finance, 2 (37), 117-133.
 2. Alipour, M., Mohammadi, M.F.S., Derakhshan, H. (2015). Determinants of capital structure: An empirical study of firms in Iran. International Journal of Law and Management, 1 (57), 53-83.
 3. Barowicz, M. (2014). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne. Kraków-Legionowo: Libri.
 4. Bayrakdaroğlu, A., Ege, İ., Yazıcı, N. (2013). A panel data analysis of capital structure determinants: empirical results from Turkish capital market. International Journal of Economics and Finance, 4 (5), 131-140.
 5. Bessler, W., Drobetz, W., Kazemieh, R. (2011). Factors affecting capital structure decisions. Capital structure and corporate financing decisions: theory, evidence, and practice. New Jersey: John Wiley.
 6. Białek-Jaworska, A., Dzik-Walczak, A., Nehrebecka, N. (2015). Determinanty finansowania działalności przedsiębiorstw kredytem bankowym: meta-analiza. Bank i Kredyt, 3 (46), 253-298.
 7. Białek-Jaworska, A., Nehrebecka N. (2015). Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 81 (137), 29-52.
 8. Booth, L., Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A., Maksimovic, V. (2001). Capital structures in developing countries. The journal of finance, 1 (56), 87-130.
 9. Ciołek, D., Koralun-Bereźnicka, J. (2014). Czy wielkość przedsiębiorstwa różnicuje siłę oddziaływania czynników krajowych i branżowych na strukturę kapitału? Bank i Kredyt, 3 (45), 291-310.
 10. Chen, J., Strange, R. (2005). The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies. Economic Change and Restructring, 38, 11-35.
 11. Dietrich, D. (2007). Asset tangibility and capital allocation. Journal of Corporate Finance, 5 (13), 995-1007.
 12. Duliniec, A. (2007). Finansowanie przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. De Miguel, A., Pindado, J. (2001). Determinants of capital structure: new evidence from Spanish panel data. Journal of corporate finance, 1 (7), 77-99.
 14. Delcoure, N. (2007). The determinants of capital structure in transitional economies. International Review of Economics and Finance, 16, 400-415.
 15. Fama, E.F., French, K.R. (2002). Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. The review of financial studies, 1 (15), 1-33.
 16. Franc-Dąbrowska, J. (2009). Praktyczne zastosowanie wybranych modeli panelowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 31-40.
 17. Harris, M., Raviv, A. (1991). The theory of capital structure. The Journal of Finance, 1 (46), 297-355.
 18. Janasz, K. (2011). Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21, 103-116.
 19. Jensen, M.C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American economic review, 2 (76), 323-329.
 20. Koralun-Bereźnicka, J. (2016). Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 21. Kumar, A., Kaushal, S.K. (2017). The Effect of Capital Structure on Profitability: Evidence from Indian Energy Sector Companies (pp. 653-659). Proceedings of International Conference on Strategies in Volatile and Uncertain Environment for Emerging Markets.
 22. Kurshev, A., Strebulaev, I.A. (2015). Firm Size and Capital Structure. Quarterly Journal of Finance (QJF), 3 (5), 1-46.
 23. Levy, A., Hennessy, C. (2007). Why does capital structure choice vary with macroeconomic conditions? Journal of Monetary Economics, 6 (54), 1545-1564.
 24. Li, X. (2015). Accounting conservatism and the cost of capital: An international analysis. Journal of Business Finance & Accounting, 5-6 (42), 555-582.
 25. MacKay, P., Phillips, G.M. (2005). How does industry affect firm financial structure? The Review of Financial Studies, 4 (18), 1433-1466.
 26. Marzec, J., Pawłowska, M. (2012). Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych. Bank i Kredyt, 6 (43), 29-56.
 27. Michaelas, N., Chittenden, F., Poutziouris, P. (1999). Financial policy and capital structure choice in UK SMEs: Empirical evidence from company panel data. Small Business Economics, 12, 113-130.
 28. Modigliani F., Miller, M.H. (1958). The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment. American Economic Review, 3 (48), 261-297.
 29. Myers, S. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 147-175.
 30. Rajan, R.G., Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. Journal of Finance, 5 (50), 1421-1460.
 31. Schwartz, E., Aronson, J.R. (1967). Some surrogate evidence in support of the concept of optimal financial structurey. The Journal of Finance, 1 (22), 10-18.
 32. Skowronek-Mielczarek, A. (2003). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
 33. Titman, S., Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice. The Journal of finance, 1 (43), 1-19.
 34. Li, X. D., Feng, X.N., Lu, B., Song, X.Y. (2015). The determinants of capital structure choice for chinese listed companies based on structural equation modeling approach. International Journal of Mathematics, Game Theory, and Algebra, 2/3 (24), 77-103.
 35. Zhang, G. (2008). The choice of formal or informal finance: Evidence from Chengdu, China. China Economic Review, 4 (19), 659-678.
 36. Zou, H., Xiao, J.Z. (2006). The financing behaviour of listed Chinese firms. The British Accounting Review, 3 (38), 239-258.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu