BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młynarski Stanisław (Politechnika Krakowska)
Title
Niezawodnościowe i symulacyjne metody zapewnienia efektywności przedsięwzięć produkcyjnych i transportowych
Reliability and Simulation Methods to Ensure the Effectiveness of Production and Transport Systems
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 103-118, rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Majątek trwały, Efektywność, Niezawodność, Eksploatacja, Symulacja
Tangible property, Effectiveness, Reliability, Exploitation, Simulation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W przedstawionej pracy opisano możliwości zastosowania elementów inżynierii do organizacji i strategii racjonalnego gospodarowania oraz efektywnego wykorzystania środków trwałych przedsiębiorstwa w systemach produkcyjnych. Skuteczność strategii użytkowania kapitału trwałego określana jest w aspekcie składu rzeczowego i organizacji składników stanowiących system produkcyjny. Stopień osiągniętej racjonalności ekonomicznej opisany jest probabilistyczną funkcją wykonania zadania produkcyjnego o założonych parametrach ekonomicznych, definiowaną jako funkcja niezawodności systemu. Natomiast struktura organizacyjna użytkowanych składników majątku zastąpiona jest strukturą niezawodnościową i charakterystycznymi dla niej modelami obliczeniowymi. Istotą dla osiągnięcia sukcesu ekonomicznego systemu jest strategia organizacji zbioru elementów dopasowana do modelu struktury niezawodnościowej podporządkowanego maksymalnej efektywności systemu. Wyznaczane wskaźniki techniczne i ekonomiczne generowane są w programie komputerowym do analizy struktur niezawodnościowych metodą symulacyjną Monte Carlo. Efektem jest ujęcie zależności między strukturą niezawodnościową, kosztami a efektami ekonomicznymi systemu. W związku z tym można stwierdzić, że organizacja struktury niezawodnościowej stanowi wiodący czynnik do wyznaczenia zasadniczych wielkości techniczny i ekonomicznych, mających wpływ na efektywność i poprawność funkcjonowania systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The presented study describes the application possibility of elements of the reliability engineering in organization and strategy of rational management as well as in efficient utilizing of fixed assets of companies in production systems. The effectiveness of the strategy of fixed capital use is defined in terms of the composition of the material and the organization of the components constituting the production system. Degree of achieved economic rationality is described by a probabilistic function of the production task performance with the assumed economic parameters, defined as a function of the system reliability. However, the organizational structure of the utilized assets is replaced by the reliability structure and its characteristic analytical models. The essence of the success of the economic system is the strategy of the organization of a set of elements adapted to the reliability structure model subordinated to the maximum system efficiency. Determined technical and economic indicators are generated by a computer program to analyze the reliability structures using Monte-Carlo simulation. The final result is a presentation of the reciprocal relationship between the structure of reliability, costs, and the economic effects of the system. Therefore, it can be stated that the organization of reliability structure is a major factor to determine the size of the basic technical and economic quantities, affecting the efficiency and proper operation of the company production system. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz, W., Hempel, L., Podsiadło, A., Śliwiński, R. (1983). Badania i ocena niezawodności maszyny w systemie transportowym. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 2. Borowiecki, R., Czaja, J., Jaki, A. (1997). Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane. Warszawa-Kraków: TNOiK.
 3. Iwin, J., Niedzielski, Z. (2002). Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Johnson, P.E. (2013). Monte Carlo Analysis in Academic Research. W: T.D. Little (red.), The Oxford Handbook of Quantitative Methods in Psychology. Vol. 1.
 5. Kaczmarek, J., Młynarski, S. (2015). The Impact of Reliability on the Costs of the Use of Vehicles. Development, innovation and business potential in view of economic changes. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.
 6. Kaczor, G., Młynarski, S., Szkoda, M. (2016). Verification of Safety Integrity Level with the Application of Monte Carlo Simulation and Reliability Block Diagrams. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 41, 31-39.
 7. Karpiński, J., Korczak, E. (1990). Metody oceny niezawodności dwustanowych systemów technicznych. Omnitech Press.
 8. Manzini, R., Regattieri, A., Pham, H., Ferrari, E. (2010). Maintenance for Industrial Systems. London: Springer-Verlag.
 9. Młynarski, S. (2014). Niezawodność strukturalna w systemach logistycznych ratownictwa. Logistyka, 4, 871-880.
 10. Młynarski, S., Kaczmarek, J. (2015). Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportu towarów w ujęciu przyczynowej analizy kreowania wartości. Logistyka, 4, 4959-4971.
 11. Młynarski, S., Pilch, R., Smolnik, M., Szybka, J. (2015). Kształtowanie układów technicznych w aspekcie zapewnienia ich niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania. Logistyka, 6, 1210-1218.
 12. Moczarski, M. (1996). Nowe metody obsługiwania pojazdów szynowych. Technika Transportu Szynowego, 8.
 13. Oprzędkiewicz, J. (1997). Komputerowa metoda oceny niezawodności systemów technicznych. Lublin: LTN.
 14. Oprzędkiewicz, J. (1993). Wspomaganie komputerowe w niezawodności maszyn. Warszawa: WNT.
 15. Pilch, R. (2015). A Method for Obtaining the Required System Reliability Level by Applying Preventive Maintenance. Simulation, 7 (97), 615-624.
 16. Smalko, Z. (1996). Modelowanie eksploatacyjnych systemów transportowych. Radom: ITE.
 17. System Analysis Reference. Reliability, Availability & Optimization. BlockSim 7 (1999-2007). Tucson (AZ): Reliasoft Corporation.
 18. Urbańczyk, E. (1985). Metody analizy ekonomicznej efektywności majątku trwałego w przemyśle. Szczecin: Politechnika Szczecińska.
 19. Zamojski, W. (1981). Niezawodność i eksploatacja systemów. Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 20. Zarzecki, D. (1997). Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Interbook.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu