BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym
Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-Government
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 5, s. 9-20
Keyword
Kontrola wewnętrzna, Samorząd terytorialny
Internal control, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując zadania publiczne, narażone są na wystąpienie różnego rodzaju ryzyka dysfunkcji. Dlatego też dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego konieczne staje się podejmowanie racjonalizacyjnych działań, celem których będzie identyfikowanie i analizowanie ryzyka, które mogłoby spowodować, że założone cele nie zostaną osiągnięte. Jednym z wielu instrumentów kontrolnych pozwalających optymalnie zarządzać jednostkami samorządu terytorialnego i weryfikować realizację podjętych decyzji zarządczych jest komisja rewizyjna. Fundamentalną przesłanką komisji rewizyjnej jest funkcja kontrolna organu wykonawczego. Artykuł ukazuje wybrane zagadania prawne i organizacyjne funkcjonowania komisji rewizyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego. Ukazuje także procedury i kryteria kontroli wykorzystywane przez członków komisji rewizyjnej w przeprowadzanych działaniach ewaluacyjnych. (abstrakt oryginalny)

When performing public tasks, territorial self-government units are exposed to various types of risk of dysfunction. Therefore, in order to ensure the efficient and effective functioning of territorial self-government units, it becomes necessary to undertake rationalizing activities, the objective of which will be to identify and analyse the risks that could result in the objectives not being achieved. One of many audit instruments enabling the optimal management of territorial self-government units and verification of the implementation of management decisions that are made is the audit committee. The fundamental premise of the audit committee is the function of controlling the executive body. The article presents selected legal and organizational issues of the functioning of the audit committee in territorial self-government units. It also shows the audit procedures and criteria used by the members of the audit committee in the evaluation activities that they conduct. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. A. Gerasimiuk, Na podstawie jakich kryteriów RIO przeprowadza kontrolę gospodarki finansowej JST? [w:] Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Warszawa 2012, s. 689.
 2. B. Cybulski, Geneza, ewolucja i istota funkcji kontrolnej regionalnych izby obrachunkowych [w:] Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarze do ustawy, red. M. Stec, Warszawa 2010, s. 77.
 3. B.R. Kuc, Kontrola i audyt w sektorze publicznym, Warszawa 2007, s. 104.
 4. C. Paczuła, Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Warszawa 2008, s. 10.
 5. E. Górecki, Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie rynkowym, Łódź 2001, s. 6-7.
 6. E. Saunders, Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Częstochowa 2003, s. 19.
 7. J.M. Moczydłowska, K. Serafi n, Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarządzanej organizacji, Katowice 2016, s. 56.
 8. K. Winiarska, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa 2012, s. 10-12.
 9. Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, Warszawa 2010, s. 7.
 10. L. Kurowski, E. Ruśkowski, H. Sochacka-Krysiak, Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Warszawa 2000, s. 16.
 11. M. Kasiński, Z. Kmieciak, C. Kosikowski, R.P. Krawczyk, Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z komentarzem oraz teksty innych aktów prawnych, Warszawa 1994, s. 38.
 12. P. Sołtyk, M. Dębowska-Sołtyk, Finanse samorządowe, Warszawa 2016, s. 275 i n.
 13. S. Kałużny, Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 15.
 14. S. Kałużny, Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie, Warszawa 1997, s. 64.
 15. S. Kałużny, T. Zawadzak, Kontrola gospodarcza w jednostkach budżetowych, Warszawa 1999, s. 143.
 16. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2000, s. 642.
 17. Z. Rola, Kontrola wewnętrzna. Kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, Ostrołęka 2002, s. 92.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu