BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyrski Mariusz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Title
Ocena realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości w prawie odnawialnych źródeł energii
Assessment of the Implementation of the Constitutional Principle of Subsidiarity in the Law of Renewable Energy Sources
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 5, s. 21-31
Keyword
Odnawialne źródła energii, Prawo energetyczne, Regulacje prawne
Renewable energy sources, Energy law, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza problematykę regulacji prawnej odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do konstytucyjnej zasady pomocniczości. Głównym pytaniem badawczym, wokół którego zostało skonstruowane opracowanie, jest to, w jakim stopniu obecne prawodawstwo z zakresu prawa energetycznego (prawo odnawialnych źródeł energii) realizuje postulaty wynikające z zasady pomocniczości. W analizie skupiono się zarówno na ustawie - Prawo energetyczne, jak i na ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. (abstrakt oryginalny)

The article applies to the legal regulation of renewable energy sources with respect to the constitutional principle of subsidiarity. The main research question around which the study was developed is the extent to which current legislation regarding the energy law (the law on renewable energy sources) implements the postulates arising from the principle of subsidiarity. The analysis focuses on both the Energy Law and the Act on Renewable Energy Sources, as well as the Act on Wind Farm Investments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. A. Walaszek-Pyzioł, Energia i prawo, Warszawa 2002, s. 91.
 2. A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 123.
 3. E. Popławska, Zasada pomocniczości (subsydiarności) jako zasada konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej [w:] Europeizacja prawa krajowego: wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, V Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Toruń 4-5 listopada 1999, red. C. Mik, Toruń 2000.
 4. E. Popławska, Zasada subsydiarności w Traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Warszawa 2000.
 5. I. Lipowicz, Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-1998 - perspektywa administracyjna. Naprawa transformacji ustrojowej, "Samorząd Terytorialny" 2015/3, s. 6-16.
 6. I. Lipowicz, Prawne formy działania administracji publicznej - między stabilizacją a potrzebą przełomu, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016/4, s. 42.
 7. I. Lipowicz, Ustrojowe aspekty reformy samorządowej w latach 1990-1998 w świetle współczesnych wyzwań wobec administracji publicznej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009/2, s. 143-160.
 8. J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 160 i n.
 9. J. Zimmermann, Granice regulacji materialnoprawnej w prawie administracyjnym [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 62.
 10. K. Stopka, Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej, Warszawa 2009.
 11. M. Domagała, Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008, s. 176.
 12. M. Łapuć, Reguła subsydiarności a ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, "Jurysta" 2002/1, s. 9.
 13. M. Makowski, Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, LEX 2016.
 14. M. Małecka-Łyszczek, Konstytucyjna zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy w świetle zasady subsydiarności [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. Dra hab. Józefa Filipka, red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001, s. 451.
 15. M. Szyrski, Teoretyczne zasady podziału zadań i kompetencji organów właściwych w sprawach jawności i jej ograniczeń [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. 9, Zadania i kompetencje, red. B. Szmulik, Warszawa 2015, s. 1-39.
 16. Nauka administracji, red. Z. Cieślak, Warszawa 2012, s. 23 i n.
 17. P. Lisowski, Aksjologia samorządu terytorialnego - in rebus angustis?, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 2017/3, s. 53.
 18. P. Lissoń [w:] Komentarz do ustawy o odnawialnych źródłach energii, red. J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak, M. Szambelańczyk, LEX 2016, komentarz do art. 128.
 19. P. Wszołek, Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego, Warszawa 2016.
 20. T. Bąkowski, Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Warszawa 2007.
 21. W. Piątek, A. Skoczylas [w:] Konstytucja RP, t. 2, Komentarz do art. 87-243, red. M. Safjan, L. Bosek, Lex Polonica 2016, komentarz do art. 163.
 22. Z. Cieślak, Istota i zakres prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s. 60.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu