BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątek Edyta (Politechnika Świętokrzyska), Moczydłowski Krzysztof (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Wypłacalność a płynność finansowa - zależności
Solvency and Financial Liquidity - Dependencies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 119-130, rys., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Płynność finansowa, Wypłacalność, Wskaźniki płynności finansowej
Financial liquidity, Financial solvency, Liquidity ratios
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest poddanie pod dyskusję rozbieżności interpretacyjnych zachodzących w literaturze przedmiotu pomiędzy pojęciami płynności finansowej oraz wypłacalności. Zamienne stosowanie definicji wymienionych zjawisk powoduje chaos interpretacyjny w analizie finansowej podmiotów gospodarczych w szczególności w kontekście prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Metodologia badania opisanego w artykule sprowadza się do studiów literatury przedmiotu, przepisów prawa gospodarczego oraz wykorzystania specyficznej metody oceny płynności finansowej jako wyznaczników różnic znaczenia płynności finansowej oraz wypłacalności. Wynikiem przeprowadzonego badania jest identyfikacja rozbieżności pomiędzy płynnością finansową oraz wypłacalnością, przedstawienie odrębności zjawisk oraz różnic w ich oddziaływaniu na stan finansów podmiotów gospodarczych. Artykuł wskazuje zasadnicze przesłanki identyfikacji płynności finansowej oraz wypłacalności, porządkując chaos spowodowany substytucyjnym ujęciem obu zjawisk.(abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to highlight and to review the discussion of differences in interpretation occur in the literature between the notions of liquidity and solvency. Parts application of the definitions listed phenomena causes confusion interpretative analysis of financial entities. Methodology the research described in the article boils down you study literature, law Economic and using specific methods of assessment of liquidity as an element conditioning the fulfillment of the main objectives of the company. The results of the study is to identify discrepancies between the financial liquidity and solvency, exposure distinct phenomena and differences in the impact on their state of Finance and Economic entities. The article shows fundamental premises identification liquidity and solvency, ordering the confusion caused by the substitution in the recognition of both phenomena.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bereźnicka, J., Franc-Dąbrowska, J. (2008). Płynność i rentowność w zmodyfikowanym modelu Du Ponta - próba weryfikacyjna. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 95 (1).
 2. Ciszewski, J. (red.) (2013). Kodeks cywilny - komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 3. Dudycz, T. (1999). Analiza finansowa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25.11.2009 r. (Dz. Urz. UE L335/1).
 5. Fojcik-Mastalska, E. (red.) (2009). Prawo bankowe. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Gabrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
 7. Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M., Znaniecka, K. (2008). Finanse przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 8. Jerzemowska, M. (2006). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 9. Kosińska, J., Cicirko, T. (2010). Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna SGH.
 10. Kowalczyk, J., Kusak, A. (2006). Decyzje finansowe firmy - Metody analizy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. Kusak, A. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 12. Michalski, G. (2005). Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Nowak, E. (2008). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
 14. Olchowicz, I., Tłaczała, A. (2008). Rachunkowość finansowa w przykładach według Ustawy o rachunkowości i MSR. Warszawa: Difin.
 15. Pluta, W. (red.) (2004). Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka.Wrocław: Wydawnictwo AE.
 16. Sasin, W. (2001). Analiza płynności finansowej (cash flow) firmy. Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart".
 17. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 16 poz. 93).
 19. Ustawa Prawo bankowe z dnia 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 140 poz. 939).
 20. Ustawa Prawo upadłościowe z dnia 28.02.2003 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 60 poz. 535).
 21. Wąsowski, W. (2011). Finanse spółki kapitałowej. Przegląd Corporate Governance, 1 (25), 29-44.
 22. Wędzki, D. (2002). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu