BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki), Baraniak Marta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach
Sources of Financing Innovations in Polish Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 131-143, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Źródła finansowania, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Przedsiębiorstwo usługowe
Source of financing, Enterprise innovation, Industrial enterprises, Service enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ocena i analiza wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce w latach 2008-2015. Metodologia badania - Artykuł przedstawia analizę struktury i dynamiki nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych w Polsce z uwzględnieniem ich źródeł finansowania. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane GUS dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Zgodnie z metodologią Oslo, badaniem objęte zostały przedsiębiorstwa zatrudniające 10 i więcej osób. Wynik - Przeprowadzona analiza wykazała, że zarówno przedsiębiorstwa przemysłowe, jak i z sektora usług w głównej mierze finansują swoje przedsięwzięcia innowacyjne ze środków własnych. W analizowanym okresie na znaczeniu straciły kredyty bankowe na korzyść bezzwrotnych środków z zagranicy, które są coraz chętniej wybierane przez przedsiębiorców do finansowania innowacji. Zauważono ogólną tendencję wzrostową nakładów na przedsięwzięcia innowacyjne, jednak niewystarczającą do konkurowania z czołowymi państwami świata w zakresie innowacyjności. Oryginalność/wartość - Analiza wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej w przekroju wykonywanej działalności (przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe) pozwala na ocenę zmian zachodzących w badanych podmiotach gospodarczych ze względu na dostępność poszczególnych źródeł finansowania nakładów na działalność innowacyjną, a w dalszej kolejności także przyczyn danych decyzji finansowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Evaluation and analysis of the using of various sources of funding in general financing structure of innovative activity in industrial and service enterprises in Poland in the years 2008-2014. Methodology - This article presents structure and dynamics analysis of expenditures on innovation activity in industrial and service enterprises in Poland with regard to their sources of financing. The paper is based on the CSO data, which concerning on innovative activity of enterprises in Poland. According to the methodology of Oslo, the study were included in companies employing 10 or more persons. Findings - The analysis showed that both industrial companies and the service sector mainly finance their innovative projects from its own resources. In the analyzed period of time, meaning lost bank loans in favor of non-repayable funds from abroad, which are increasingly willing chosen by entrepreneurs to finance innovation. Noted an overall upward trend of expenditures on the innovative venture, but insufficient to compete with the leading countries of the world in innovation. Originality/value - Analysis of the using of various sources of financing of innovative activity in the section of their business (industrial and services) allows to the evaluation of changes in the surveyed entities due to the availability of different sources of financing, and subsequently also causes of financial decisions.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bloomberg. The Bloomberg Innovation Index (2016). Pobrano z: http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries (20.02.2017).
 2. Brown, J.R., Fazzari, S.M., Petersen, B.C. (2009). Financing Innovation and Growth: Cash Flow, External Equity, and the 1990s R&D Boom. Journal of Finance, 64, 151-185.
 3. Chemmanur, T.J., Loutskina, E., Tian, X. (2014). Corporate Venture Capital, Value Creation, and Innovation. The Review of Financial Studies, 8 (27), 2434-2473.
 4. Corporate Venture Capital kluczem do finansowania innowacji w Polsce. Pobrano z: http://finanse.wnp.pl/corporate- venture-capital-kluczem-do-finansowania-innowacji-w-polsce,275178_1_0_1.html (7.09.2017).
 5. Długosz, J. (2013). Wsparcie finansowe przedsięwzięć innowacyjnych - dotacje unijne i krajowe. W: A. Buszko (red.), Finansowanie innowacji. Olsztyn: Expol.
 6. GUS (2008). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006. Warszawa: GUS.
 7. GUS (2009). Nauka i technika w 2007 r. Warszawa: GUS.
 8. GUS (2010). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Warszawa: GUS.
 9. GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. Warszawa: GUS.
 10. GUS (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012. Warszawa: GUS.
 11. GUS (2014). Objaśnienia do formularza PNT-02 "Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2012-2014". Warszawa: GUS.
 12. GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. Warszawa: GUS.
 13. GUS (2016). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015. Warszawa: GUS.
 14. Janasz, K. (2011). Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003-2008. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 19, 25-33.
 15. Kerr, W.R., Nanda, R (2015). Financing Innovation. Annual Review of Financial Economics, 7, 445-462.
 16. Marszałek, J., Starzyńska, D. (2013). Innovation Activities in Companies in the Region of Lodz. W: J. Różański (red.), Business - Science Cooperation. The Case of Poland. Manchester: Track@Kern Ltd.
 17. Marszałek, J., Starzyńska, D. (2013). Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego - wyniki badania ankietowego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 1 (XC), 75-92.
 18. Portal Innowacji. Innowacyjność w Polsce - jest potencjał, ale są bariery (2016). Pobrano z: http://www.pi.gov.pl/ PARP/chapter_86197.asp?soid=D8D1F0AD2FE140F0A4C6CBC6ED31D22E (7.09.2016).
 19. Prystrom, J., Wierzbicka, K. (2015). Finansowanie działalności innowacyjnej. Warszawa: Difin.
 20. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Finansowanie działalności innowacyjnej B+R. Pobrano z: http://www.innowacje.zut.edu.pl/dane/fact_ finansowanie_light.pdf (7.09.2017).
 21. Różański, J. (2015). Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 4 (49), 493-503.
 22. Sołoma, A. (2013). Kredyt bankowy jako źródło finansowania innowacji w przedsiębiorstwach. W: A. Buszko (red.), Finansowanie innowacji. Olsztyn: Expol.
 23. Starzyńska, D. (2014). Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjne w świetle badań empirycznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 4 (XLVIII), 223-233.
 24. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu