BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurzyna-Chmiel Danuta (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Niepełnosprawność jako źródło specyfiki regulacji oświatowej
Disability as a Source of the Peculiarities (Specificity) of Educational Regulation
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 5, s. 32-42
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Kształcenie niepełnosprawnych, Regulacje prawne
Disabled people, Education for disabled people, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma na celu ukazanie odrębności cechującej regulację prawną w dziedzinie świadczeń oświatowych kierowanych do niepełnosprawnych uczniów. Na gruncie analizy wybranych aktów prawa międzynarodowego wykazano trudności w jednolitym zdefiniowaniu zarówno zjawiska niepełnosprawności, jak i osoby niepełnosprawnej. Z podobną sytuacją mamy również do czynienia w obszarze prawa krajowego, gdzie najczęściej tworzone są definicje na potrzeby regulacji danego aktu prawnego. W artykule przedstawiono zarys systemu kształcenia uczniów niepełnosprawnych, będącego integralną częścią całego systemu oświaty w naszym kraju. Szczególnie podkreślono rolę poradni psychologiczno-pedagogicznych i jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. Wysunięto postulaty de lege ferenda uproszczenia regulacji prawnej. (abstrakt oryginalny)

Disabled pupils have specific educational needs. The education system gives them the opportunity to appropriately exercise their rights and fulfil their obligations. The concept of disability is not unambiguous, it is interdisciplinary. In addition, international law and domestic law present many definitions of a disabled person. The education system for the disabled is an integral part of the education system in Poland. There are various types of schools and institutions, such as special schools, integration schools and special centres. Disabled pupils can also benefit from additional privileges such as free transport to schools. Psychological and pedagogical counseling centres are particularly important. They diagnose children and offer psychological and pedagogical help. The whole of the education system of disabled pupils is very complex and requires simplification. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. A. Bieganowska, Przekaz medialny młodzieży w modyfikowaniu postaw studentów wobec niepełnosprawności, Lublin 2015, s. 12-16.
 2. A. Braun, A. Niedźwiecka, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka problemy i wyzwania, Warszawa 2015, s. 4-6.
 3. B. Borowska-Beszta, Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych, Kraków 2012, s. 18.
 4. B. Szluz, Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej - sytuacja i perspektywy, "Seminare - Poszukiwania Naukowe" 2007/24, s. 326.
 5. C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Warszawa 2008, s. 7-27.
 6. D. Kurzyna-Chmiel, Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013, s. 233.
 7. D. Kurzyna-Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, Warszawa 2009, s. 72-73.
 8. D. Kurzyna-Chmiel, Prawne regulacje dostępności oświaty w kontekście zasady sprawiedliwości społecznej oraz ich wpływ na poziom zaufania jednostki do władz publicznych [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015, s. 871.
 9. E. Wapiennik, R. Piotrowicz, Niepełnosprawny - pełnosprawny obywatel, Warszawa 2002, s. 19.
 10. I. Sierpowska, A. Kogut, Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa, Wrocław 2010, s. 15-27.
 11. K. Kurowski, Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014, s. 18.
 12. M. Kessler, J. Mielczarek, Prawa publiczne osób niepełnosprawnych [w:] Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, red. M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka, Wrocław 2015, s. 44.
 13. M. Piasecki, Osoby niepełnosprawne na wagę Konwencji ONZ, Lublin 2012, s. 85.
 14. T. Gałkowski, Wokół definicji pojęcia "osoba niepełnosprawna" - doświadczenia europejskie, "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1997/3, s. 29-30.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu