BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sypniewski Dominik (Politechnika Warszawska)
Title
Plan miejscowy na wniosek inwestora - uwagi do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
Land Use Plan at the Investor's Request - Comments on the Draft Land Use and Construction Code
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 5, s. 55-63
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Proces inwestycyjny, Urbanistyka, Planowanie przestrzenne, Regulacje prawne
Spatial development, Investment process, Urban studies, Spatial planning, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dyskusja nad reformą regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego trwa od wielu lat. Wśród licznych problemów pojawia się potrzeba uregulowania zasad współpracy pomiędzy gminami a inwestorami. Istotą tej współpracy jest przeniesienie części kosztów budowy i utrzymania infrastruktury technicznej i społecznej na inwestorów, którzy w zamian mogą realizować inwestycje korzystające z tej infrastruktury. Artykuł syntetycznie przedstawia genezę problemu oraz dotychczasowe próby jego rozwiązania, koncentrując się na instytucjach "planu miejscowego na wniosek", "obszaru zorganizowanego inwestowania" i "umowy urbanistycznej" zaproponowanych w ministerialnych projektach Kodeksu urbanistyczno-budowlanego z 30.09.2016 r. oraz 23.11.2017 r. Rozważania obejmują zakres wniosku o zawarcie umowy urbanistycznej lub wyznaczenie obszaru zorganizowanego, prawa i obowiązki stron umowy urbanistycznej, a także procedurę zawierania umowy urbanistycznej. Rozwiązania przedstawione w kolejnych projektach Kodeksu urbanistyczno-budowlanego mają na celu efektywną współpracę gmin oraz prywatnych inwestorów. Propozycja zmierza w dobrym kierunku, jednak niektóre szczegóły wymagają krytycznej refleksji. (abstrakt oryginalny)

The discussion on the reform of the legal regulations regarding the investment/construction process has been taking place for many years. The need to regulate the principles of cooperation between municipalities and investors appears among the many problems. The essence of this cooperation is the transfer of some of the costs of construction and maintenance of the technical and social infrastructure to the investors, who, in turn, can make investments that use this infrastructure. The paper briefly presents the genesis of the problem and the attempts to date to resolve it by focusing on the institutions of the "land use plan on request", the "area of organized investment" and the "urban planning agreement" proposed in the ministerial bill of the Land Use and Construction Code of 30/09/2016 and 23/11/2017. The considerations encompass the scope of the motion to conclude an urban planning agreement, the rights and duties of the parties to an urban planning agreement, as well as the procedure for examining the motion to conclude an urban planning agreement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. A. Nelicki, I. Zachariasz, Planowanie przestrzenne a udział podmiotów prywatnych w budowie infrastruktury publicznej. Rozwiązania polskie a wybranych krajów UE i USA, "Samorząd Terytorialny" 2008/10, s. 31.
  2. D. Sypniewski, Eksternalizacja kosztów realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [w:] Finansowania publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, red. A. Zalcewicz, Warszawa 2016, s. 153-154.
  3. K.J. Piórecki, Jak sfinansować plan miejscowy? Prawne uwarunkowania kosztów realizacji polityki przestrzennej gminy, "Samorząd Terytorialny" 2012/1-2, s. 120-124.
  4. M. Gdesz, Czy wzrost wartości nieruchomości powinien stanowić miernik obliczania opłat adiacenckich? [w:] Opłaty samorządowe w Polsce o problem praktyczne, red. G. Lisowski, Białystok 2010, s. 112.
  5. M. Gdesz, Opłaty adiacenckie jako forma udziału właścicieli nieruchomości w kosztach realizacji infrastruktury technicznej - studium administracyjnoprawne, Poznań 2004, s. 128.
  6. P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2011, s. 70.
  7. P. Śleszyński, T. Komornicki, A. Deręgowska, B. Zielińska, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 r., Warszawa 2015, s. 27-28.
  8. T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004, s. 114-115.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu