BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Średzińska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie poziomu dochodów rolników w gospodarstwach o różnych typach rolniczych w krajach Unii Europejskiej
Diversification of the Level of Farmers' Income in Farms of Different Types of Farming in the European Union Countries
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 145-155, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Nierówności dochodowe, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Farm household income, Income inequalities, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Note
streszcz., summ., Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC--2012/05/B/HS4/04134.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest określenie zróżnicowania poziomu dochodów osiąganych przez rolników w gospodarstwach rolnych krajów UE o różnych kierunkach produkcji. Podstawowym materiałem źródłowym była baza FADN. Badania przeprowadzono dla 2013 roku, a niektóre wyniki porównano z danymi dla 2004 roku. W analizie wykorzystano dane z makroregionów FADN dla ośmiu wyróżnionych w bazie typów rolniczych. Badaną zmienną był dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną rodziny. Zastosowano analizę wariancji (test ANOVA rang Kruskala-Wallisa) oraz przeprowadzono analizę post-hoc wartości p dla porównań wielokrotnych. Obliczono także podstawowe miary statystyki opisowej, wskaźnik zróżnicowania decylowego oraz współczynnik Giniego. Stwierdzono, że rodzaj prowadzonej działalności wpływa na zróżnicowanie dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego przypadającego na osobę pełnozatrudnioną rodziny, zwłaszcza w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji zwierzęcej. Zaobserwowano zjawisko pogłębiania się nierówności dochodowych pomiędzy gospodarstwami w badanych typach rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to determine the diversification of the level of income achieved by farmers in the EU countries' farms with different types of farming. The basic source material was the FADN base. The study was conducted for 2013. Some results were compared with data from 2004. In the analysis data from the FADN macroregions for eight selected types of farming were used. The examined variable was farm net income per family work unit. A variance analysis (Kruskal-Wallis ANOVA test) was used and post-hoc analysis of p values for multiple comparisons was performed. The basic measures of descriptive statistics and measures of inequality including the Gini coefficient were also calculated. It was found that the type of farming influences the farm net income per family work unit diversification, especially in farms specialized in animal production. The phenomenon of deepening income inequality between farms in the given types of farming has been observed.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babuchowska, K., Marks-Bielska, R. (2011). Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 1 (11), 7-15.
 2. Baer-Nawrocka, A. (2015). Kwestia parytetu dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej. W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej. Tom IX (s. 177-186). Warszawa: Wydawnictwo PTE.
 3. Felczak, T. (2011). Kosztochłonność i rentowność gospodarstw indywidualnych w z zależności od typu rolniczego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 97-107.
 4. Felczak, T. (2014). Czynniki kształtujące wartość uzyskiwanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Roczniki Naukowe Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 4 (XVI), 80-84.
 5. Felczak, T., Domańska, T. (2012). Struktura majątkowa a rentowność gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 99, 75-85.
 6. Goraj, L., Mańko, S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Warszawa: Difin.
 7. Marcysiak, A., Marcysiak, A. (2009). Zakres zróżnicowania wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstwo różnym typie produkcji. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 3 (96), 202-208.
 8. Niezgoda, D. (2009). Zróżnicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1 (318), 24-37.
 9. Nowak, A., Domańska, K. (2014). Zmiany dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1 (101), 64-73.
 10. Orłowska, M.J. (2010). Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2 (9), 121-139.
 11. Ryś-Jurek, R. (2009). The output, incomes and assets-capital relations in the individual farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (11), 177-188.
 12. Stanisz, A., (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft.
 13. Stanisz, A., (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft.
 14. Ulman, P. (2008). Nierówności ekonomiczne w Polsce w 2005 roku: ujęcie obiektywne i subiektywne. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej (s. 167-178).
 15. Wołoszyn, A. (2013). Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6 (XV), 313-319.
 16. Wołoszyn, A., Wysocki, F. (2014). Nierówności w rozkładzie dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6 (XVI), 535-540.
 17. Zegar, J. (2008). Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. Warszawa: IERiŻ-PIB.
 18. Zegar, S. J. (2001). Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie. Warszawa: IERiGŻ.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu