BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tymiński Michał (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Pomiar negatywnego efektu zewnętrznego jako element decyzji o inwestowaniu w nieruchomości mieszkaniowe : zarys problemu
Measurement of Negative External Effect as an Element of Investment Decision Investing in Residential Estate : Outline of the Problem
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 157-165, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Inwestycje w nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Funkcja Cobba-Douglasa, Środowisko przyrodnicze
Investments in real estate, Real estate housing, Cobb-Douglas function, Natural environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka występowania niekorzystnych zmian środowiska przyrodniczego jest istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje inwestycyjne. Analiza ich wpływu na decyzje o inwestowaniu w nieruchomości mieszkaniowe wymaga przede wszystkim identyfikacji efektu zewnętrznego oraz jego kwantyfikacji. W artykule przedstawiono kwestię wpływu niekorzystnych zmian na zamieszkiwanie w obszarach zurbanizowanych. Każdy podmiot gospodarczy jest zobowiązany do obrony ekologicznej czystości na obszarach zamieszkanych. W publikacji podjęto także zagadnienie możliwości optymalizacji negatywnego efektu zewnętrznego w aspekcie ekonomicznym. Zaprezentowano wybrane narzędzia umożliwiające skwantyfikowanie efektu zewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

The problem of occurrence of unfavorable changes of the natural environment is an important factor influencing investment decisions. Analysis of their impact on investment decisions in residential property primarily requires identification of the external effect and its quantification. This article presents the impact of unfavorable changes on living in urban areas. Every business entity is obligate to care for ecological purity on inhabited areas. This article presents also the issue of the possibility of optimizing the negative external effect in the economic aspect and presented selected tools allows quantify the external effect.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczewski, Z. (2011). Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
  2. Bartosiewicz, S. (1980). Metody ekonometryczne. Przykłady i zadania Warszawa: PWE.
  3. Boltiański, W.G. (1971). Matematyczne metody sterowania optymalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
  4. Dixie, A. (1980). Optimization in Economic Theory. Oxford University Press.
  5. Fisher, D.E., Jordan, R.J. (2004) Security Analysis & Portfolio Management. New Jersey: Prentice Hall.
  6. Foryś, I., Batóg, B. (2015). Badania aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 (949), 71-88.
  7. McLaney, E.J. (1977). Business finance theory and practice. London: Pitman Publishing.
  8. Pilch, M. (1998). Modele ekonomiczno-ekologiczne dla gospodarki Polski. Cz. 1: Problemy i metody. Łódź: Wydawnictwo Broker Info.
  9. Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (2012). Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, PAN, IGiPZ.
  10. Żylicz, T. (2004). Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu