BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabski Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena sytuacji finansowej spółek komunalnych województwa dolnośląskiego
Assessment of the Financial Position of Municipal Companies of Lower Silesia Voivodeship
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 167-180, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Przedsiębiorstwo komunalne, Sytuacja finansowa, Wskaźniki finansowe
Local government units, Utility plant, Financial situation, Financial indicators
Note
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/N/HS4/03695.
Abstract
Cel - Dokonanie oceny sytuacji finansowej spółek prawa handlowego, w których udziały i akcje posiadają gminy z województwa dolnośląskiego. Metodologia badania - Badania przeprowadzono na danych finansowych wybranych spółek z udziałem gmin województwa dolnośląskiego w latach 2010-2013. Do pomiaru i oceny sytuacji finansowej wykorzystano wskaźniki finansowe. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych badań otrzymano, że analizowane spółki komunalne były w słabej sytuacji finansowej. Szczególnie ukazały się znaczne różnice pomiędzy kondycją finansową spółek ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Część z branż z racji specyfiki świadczonych usług i zaspokajanych potrzeb mieszkańców była wysoko kapitałochłonna i nierentowna. Inne z kolei rentowne i przynoszące dochody samorządom z wniesionych nakładów. Oryginalność/wartość - Badanie i ocena sytuacji finansowej spółek komunalnych jest szczególnie istota z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania majątkiem publicznym. Zaprezentowane w artykule wyniki badań ukazują sytuację finansową spółek komunalnych w podziale na branże komunalne w latach 2010-2013. Dostarczają utylitarnych wskazówek przy ocenie sytuacji finansowej spółek o różnym profilu działalności. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Assess the financial situation of commercial companies in which shares are municipalities from the province of Lower Silesia. Design/methodology/approach - The study was conducted on the financial data of selected companies with the municipalities of Lower Silesia in 2010-2013. To measure and assess the financial situation of selected municipal companies were used financial ratios. Findings - Based on the survey were obtained, that examined the utility companies were in a weak financial situation. Particularly significant differences were found between the financial condition of companies due to the type of activity. Some of the industries are highly capital-intensive and unprofitable because of the specific nature of their services and their needs. Others turn profitable and generating revenues of local governments contributed expenditures. Originality/value - Testing and assessment of the financial situation of municipal companies is especially being from the point of view of rational management of public assets. The results of the research presented in the article shows the financial situation of municipal companies in the division of the municipal branches in the years 2010-2013. They provide utilitarian advice for assessing the financial standing of companies with different business profiles.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bachor, W. (2009). Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 2. Bachor, W. (2007). Specyfika majątku trwałego w komunalnym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej i jego efektywność. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 81.
 3. Bachor, W. (2011). Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw komunalnych. W: Z. Grzymała (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 4. Dudzik, S. (1998). Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 5. Gabrusiewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
 6. Gruszewski, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Horosz, P., Antoniuk, J.R. (2007). Prawne podstawy przedsiębiorczości. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Leszczyński, Z., Skowronek-Mielczarek, A. (2004). Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. Warszawa: PWE.
 9. Malinowski, P. (2013). Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatowego. Warszawa: Difin.
 10. Michalski, G. (2012). Crisis caused changes in intrinsic liquiduty value in non-profit institutions. Equilibrium, Quarterly Jounal of Economics and Economic Policy, 7, 2.
 11. Savas, E.S. (1992). Prywatyzacja, Klucz do lepszego rządzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Szajkowski, A., Tarska M. (2005). Prawo spółek handlowych. Warszawa: C.H. Beck.
 13. Tyran, M. (2004). Wskaźniki ekonomiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 14. Wojciechowski, E. (2003). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu