BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelczak Marlena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ transakcji bezgotówkowych z udziałem kart płatniczych na wzrost gospodarczy
The Impact of Non-Cash Transactions with the Use of Debit Cards on Economic Growth
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 183-192, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Karty płatnicze, Produkt krajowy brutto (PKB), Transakcje bezgotówkowe
Payment cards, Gross domestic product (GDP), Non-cash transactions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zbadanie wpływu transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu kart płatniczych na poziom wzrostu gospodarczego w Polsce, mierzonego wskaźnikiem przedstawiającym relację wartości transakcji wykonanych przy użyciu karty do PKB per capita w poszczególnych kwartałach, począwszy od czwartego 2003 roku i skończywszy na trzecim 2016 roku. Metodologia badania - Model ekonometryczny sporządzony metodą najmniejszych kwadratów. Wynik - Pozytywnie zweryfikowano postawioną hipotezę badawczą, że płatności bezgotówkowe dokonane kartami płatniczymi mają dodatni wpływ na wzrost gospodarczy. Badanie empiryczne wykazało, że wzrost liczby transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu karty płatniczej w Polsce o 1% spowodowało wzrost wskaźnika opisującego relację wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu wspomnianego instrumentu płatniczego do PKB na osobę o 0,29% w badanym okresie, przy pozostałych czynnikach niezmienionych. Natomiast wzrost wartości tego typu transakcji o 1% oznaczało wzrost omawianego wskaźnika o 0,28% w tym samym okresie i przy założeniu ceteris paribus. Oryginalność/wartość - Zastosowana metoda badawcza pozwoliła zmierzyć siłę i kierunek wpływu ilości i wartości transakcji bezgotówkowych na wskaźnik uwzględniający PKB per capita. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Determining the impact of non-cash transactions made with the use of debit cards on the level of economic growth in Poland, measured with a rate presenting the relation of value of transactions made with the use of cards to GDP per capita in particular quarters, from the fourth quarter of 2003 to third quarter of 2016. Design/methodology/approach - An econometric model created using the method of least squares. Findings - A research hypothesis assuming that non-cash payments made with the use of debit cards have positive impact on economic growth was positively verified. Empirical research showed that an increase in the number of non-cash transactions made with the use of debit card in Poland by 1% caused an increase in rate describing relation of value of non-cash transactions made with the use of the mentioned payment instrument to GDP per capita by 0,29% in the examined period, assuming that other factors remain unchanged. Whereas, an increase in the value of such transactions by 1% meant an increase of this rate by 0,28% in the same period and with ceteris paribus assumption. Originality/value - Applied research method enabled to measure the force and direction of the impact of the number and value of non-cash transactions on the rate taking GDP per capita into consideration.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolt, W., Schmiedel, H. (2012). Pricing for payment cards, competition, and efficiency: a possible guide for SEPA. Annals for Finance, 1 (9), 6.
 2. Cirasino, M., Garcia, J.A. (2008). Measuring Payment System Development. Working Paper. Financial Infrastructures Series, Payment Systems Development Group (s. 1-78). The World Bank.
 3. Damińska, A., Tochmański, A., Kowalczyk, E., Dąbrowski, K., Ciok, M., Spoz, W., Wiśniewski, M., Niziołek, P., Olkowska, A. (2008). Obrót bezgotówkowy - zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia. Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Warszawa.
 4. Dz.U. 2013, poz. 1271 z późn. zm. Ustawa z dn. 30 sieprnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
 5. Dz.U. 2014, poz. 1916 z późn. zm. Ustawa z dn. 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
 6. Hasan, I., Renzis, T., De Schmiedel, H. (2012). Retail Payments and Economic Growth, Bank of Finland Research. Discussion Papers 19, s. 1-41.
 7. http://spotdata.pl/series/152#/view/108002.
 8. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html.
 9. Jalil, A., Idrees, M. (2013). Modeling the impact of education on the economic growth: Evidence from aggregated and dissagregated time series data of Pakistan. Economic Modeling, 31, 383-388.
 10. Kose, A., Jansen, D.J. (2013). Choosing how to pay: The influence of foreign backgrounds. Journal of Banking and Finance, 3 (37), 989.
 11. Krzemiński, J. (2013). Dlaczego w tak wielu sklepach nie można płacić kartą? Pobrano z: https://www.nbportal.pl/ wiedza/artykuly/finanse/dlaczego_w_tak_wielu_sklepach (10.03.2017).
 12. NBP, Departament Systemu Płatniczego (2008). Grupa Robocza ds. Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Obrót bezgotówkowy. Zalety i korzyści wynikające z jego upowszechniania.
 13. NBP, Departament Systemu Płatniczego (2013). Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Warszawa.
 14. NBP, Departament Systemu Płatniczego (2015). Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce. Warszawa.
 15. Ratajczak, R. (2000). Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy. Ruch Prawniczy i Socjologiczny, 4.
 16. Slozko, O., Pelo, A. (2014). The Electronic Payments as a Major Factor for Futher Economic Development. Economics and Sociology, 2 (7), 130-140.
 17. Uczelnia Łazarskiego, Doradcy Seendico (2014). Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Warszawa.
 18. Zandi, M., Koropeckyj, S., Singh, V., Matsiras, P. (2016). The Impact of Electronic Payments on Economic Growth. Moody's Analytics, 1-31.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu