BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Palarz Henryk (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach)
Title
Prawa i obowiązki stron oraz warunki umów w nowym regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
The Rights and Duties of Parties and Contractual Terms in the New Regulations on the Supply of Water and the Discharge of Sewage
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 5, s. 43-54
Keyword
Gospodarka wodno-ściekowa, Wodociągi, Woda
Water and wastewater management, Waterworks, Water
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który w wielu gminach niczego nowego nie reguluje i pełni charakter jedynie fasadowy. Orzecznictwo kwestionuje niemal wszystkie uregulowania w sposób niekonsekwentny, z ogromną ilością różnic w poszczególnych województwach, w związku z czym wyłania się z niego obraz chaosu poglądów wojewodów i wojewódzkich sądów administracyjnych. Tymczasem chodzi zaś o zbudowanie regulaminu, w którym znajdzie się wiele merytorycznych treści i wyeksponowanie argumentu, że regulamin powinien mieć inny kształt, niż to wynika z piętnastoletniej praktyki. (abstrakt oryginalny)

The article applies to the regulations on the supply of water and the discharge of sewage, which, in many municipalities, does not regulate anything new and is purely of a facade nature. Case law inconsistently contests almost all regulations, with a huge number of differences in individual voivodships and therefore a picture of chaos of views of the voivods and voivodship administrative courts emerges from it. Meanwhile, the point is to build a set of regulations, which will have a lot of substantive content, as well as to emphasize the argument that the rules should be of a different shape than arises from the fifteen years of experience. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. B. Brynczak, К. Ubysz Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2015.
  2. B. Rakoczy, Wpływ aktów prawa miejscowego na wolność działalności gospodarczej na przykładzie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, "Samorząd Terytorialny" 2016/12.
  3. H. Bylka, Ł Ciszewski, M. Krzyszczak, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - komentarze, wzory, przepisy, Warszawa 2005.
  4. H. Palarz, Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne, Warszawa 2015.
  5. J.P. Tarno, Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, Warszawa 1999, s. 42.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu