BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Harasym Ruslan (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Pater Robert (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Skica Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej
Competitiveness and the Development of Eastern Poland
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 5, s. 64-76, tab.
Keyword
Rozwój regionalny, Konkurencyjność regionów, Czynniki rozwoju gospodarczego
Regional development, Regions competitiveness, Factors of economic development
Note
streszcz., summ.
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie pt. Wpływ krótko- i długookresowych wstrząsów gospodarczych - Polska na tle świata.
Country
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstract
Województwa wschodniej Polski są tradycyjnie postrzegane jako słabiej rozwinięte od pozostałej części kraju. W związku z tym Polska Wschodnia jest objęta osobną strategią rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2020 i programem operacyjnym na lata 2014-2020. Celem artykułu jest ocena poszczególnych obszarów konkurencyjności oraz rozwoju Polski Wschodniej. Przeanalizowano stan Polski Wschodniej pod względem tych obszarów, jej jednorodność oraz zweryfikowano, czy w latach 2000-2014 wystąpiła konwergencja, czy dywergencja sytuacji w stosunku do średniej dla Polski. Główne wnioski płynące z przeprowadzonych badań to wysoka niejednorodność Polski Wschodniej, niski relatywny poziom konkurencyjności i rozwoju, postępująca dywergencja sytuacji gospodarczej w stosunku do reszty kraju. Makroregion wypadł najgorzej pod względem kapitału ludzkiego, a najlepiej pod względem kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)

Poland's eastern voivodships are traditionally perceived as being less developed than the rest of the country. Therefore, Eastern Poland is encompassed by a separate socio-economic development strategy up to 2020and operational programme for2014-2020. The objective of the article is to assess the individual areas of competitiveness and development of eastern Poland. The author analysed the condition of Eastern Poland in these terms, as well as its homogeneity, and whether it converged with or divergedfrom Poland's average in 2000-2014. The main conclusions from the research are the high level of heterogeneity of Eastern Poland, the low relative level of competitiveness and development and the increasing divergence of the economic situation with respect to the rest of the country. The macroregion proved to be worst in terms of human capital, but best in terms of social capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. A. Płoszaj, Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej wraz z analizą SWOT dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Warszawa 2013.
 2. D. Celińska-Janowicz, A. Miszczuk, A. Płoszaj, M. Smętkowski, Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej, "Raporty i Analizy EUROREG" 2010/5.
 3. E. Wojnicka-Sycz, Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych, Gdańsk 2013, s. 308.
 4. J. Bański, W Pantylej, W Janicki, M. Flaga, M. Wesołowska, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Warszawa 2014, s. 44.
 5. J. Kot, Rozwój regionalny i lokalny - dylematy i wyzwania [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, red. B. Jóźwig, H. Ponikowski, Lublin 2008, s. 24.
 6. K. Czauderna, J. Frankowski, H. Kalinowski, A. Regulski, Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Warszawa 2015.
 7. L. Dijkstra, R Annoni, K. Kozovska, A new regional competitiveness index: Theory, Methods and Findings, "European Union Regional Policy Working Papers"2011/2, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ work/201 l_02_competitiveness.pdf (dostęp: 19.04.2018 r.).
 8. M. Dej, B. Domański, J. Działek, K. Gwosdz, A. Sobala-Gwosdz, znaczenie przemysłu dla "inteligentnego i trwałego" rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji, Kraków 2011.
 9. M. Kozak M., Turystyka jako czynnik rozwoju regionów Polski Wschodniej, Warszawa 2011.
 10. P. Śleszyński, К. Czapiewski, М. Kozak, Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej, Warszawa 2011.
 11. R Annoni, L. Dijkstra, EU Regional Competitiveness index, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
 12. R. Pater, R. Harasym, T. Skica, Index of Regional Economic Development. Some Considerations and the Case of Poland, "Studia Regionalne i Lokalne" 2015/1, s. 54-86, DOI: 10.7366/1509499515903 (dostęp: 19.04.2018 r.).
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu