BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiński Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Grzegorzewski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza konkurencyjności ekonomiczno- finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii
Economical and Financial Analysis of Competitiveness of the Energy Sources: Lagre Scale Power Plant and Renewable Energy Units
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 205-216, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Elektroenergetyka, Efektywność inwestycji, Infrastruktura elektroenergetyczna
Power, Efficiency of investment, Electricity infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Analiza wpływu prognozowanej architektury rynku elektroenergetycznego, identyfikacja kluczowych determinantów kształtujących przyszłą metodykę rachunku ekonomicznego instalacji do produkcji energii elektrycznej. Metodologia badania - W opracowaniu posłużono się metodą analizy literatury dotyczącej metodyki kosztowej oraz prognoz przyszłości rynku elektroenergetycznego. Wynik - Identyfikacja kluczowych czynników mających wpływ na przyszłą ocenę ekonomiczną projektów inwestycyjnych, propozycja wstępnej koncepcji modelu finansowego porównującego wielkoskalowe oraz rozproszone instalacje energetyczne. Oryginalność/wartość - Kompleksowe podejście do problematyki porównania instalacji wytwarzania energii elektrycznej w odmiennych modelach funkcjonowania rynku elektroenergetycznego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article identifies the influence of the future shape of power market and crucial technical factors on the financial model of the power plant. Design/Methodology/approach - The study uses the method of analysis of the literature, focused on the cost methodology and the future of the power market forecast. Findings - The key factors of future investment projects carried out by private investors were identified, and initial concept of financial model was constructed in the paper. Originality/value - The authors presented the complex approach to the investment projects in the power market area comparing to different architecture of the power market.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kocot, H. (2012). Analiza i synteza rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kosztów krańcowych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 2. Kudełko, M., Suwała, W., Kamiński, J. (2007). Koszty zewnętrzne w energetyce - zastosowanie w badaniach modelowych. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
 3. Laudyn, D. (1999). Rachunek Ekonomiczny w elektroenergetyce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 4. Ligus, M. (2010). Efektywność inwestycji w Odnawialne Źródła Energii Analiza Kosztów i Korzyści. Warszawa: CeDeWu.
 5. Paska, J. (2007). Ekonomika w elektroenergetyce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 6. Kudełko, M. (2008). Internacjonalizacja kosztów powodowanych przez krajowy sektor energetyczny - analiza kosztów i korzyści. Polityka Energetyczna (7.10.2014).
 7. Popczyk, J., Wójcicki, R., Małyszczyk, M., Kordas, Ł. (2016). E7 - globalna przebudowa energetyki w perspektywie siedmiu krajów/regionów (USA, Chiny, Niemcy, Indie, Japonia, UE i Afryka Subsaharyjska) i wnioski oraz propozycje dla Polski (2016). Artykuły Referencyjne, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej (7.11.2016).
 8. Popczyk, J. (2015). Model Interaktywnego rynku energii elektrycznej. Od modelu WEK-NI-EP do modelu EP-NI-WEK. Artykuły Referencyjne, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej (7.12.2016).
 9. Popczyk, J. (2016). Model Interaktywnego rynku energii elektrycznej. Od rynku grup interesów do cenotwórstwa czasu rzeczywistego. Artykuły Referencyjne, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej (7.10.2016).
 10. Popczyk, J., Podgajniak T. (2015). Uzasadnienie (podstawy merytoryczne) do programu przebudowy polskiej energetyki. Artykuły Referencyjne, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej (7.10.2016).
 11. Sowiński, J. (2014). Koszty energii z odnawialnych źródeł energii. Przegląd Elektrotechniczny (7.10.2015).
 12. Sowiński, J. (2007). Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych. Polityka Energetyczna (7.10.2014).
 13. Zaporowski, B. (2011). Efektywność energetyczna i ekonomiczna elektrowni i ciepłowni dużej i średniej mocy. Polityka Energetyczna (7.10.2014).
 14. Tidball, R., Bluestein, J., Rodrugez, N., Knoke, S. (2010). Cost and Performance Assumptions for Modelling Electricity Generation Technologies. National Renewable Energy Laboratory (13.01.2016).
 15. Cost and Performance data for power generation technologies (2012). Black & Veatch. Dostęp internetowy (15.01.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu