BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Związek planowania finansowego z kreacją sukcesu przedsiębiorstwa
Association of Financial Planning Creation Success in Business
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 227-236, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Sukces przedsiębiorstwa, Planowanie finansowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Success of the company, Financial planning, Enterprises financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Identyfikacja związku planowania finansowego, jako narzędzia zarządzania finansami z kreacją sukcesu organizacji. Metodologia badania - W pracy zastosowano metodę krytycznej analizy literatury. Wyniki - W pracy przedstawiono kategorię planowania finansowego, jego miejsce w zarządzaniu finansami i jego wpływ na sukces współczesnych organizacji. Oryginalność/wartość - Wartość pracy polega na przedstawieniu i uzasadnieniu roli planowania w zarządzaniu finansami i dążeniu do sukcesu przedsiębiorstwa. Analiza literatury pokazała, że jest to rzadko rozważany kontekst roli planowania finansowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - identification relationship of financial planning as a tool of financial management with the creative success of the organization. Design/methodology/approach - working method was applied critical analysis of the literature Findings - the paper presents the category of financial planning, its place in the financial management and its impact on the success of modern organizations Originality/value - he value of the work lies in the presentation and justification the role of planning in financial management and the pursuit of success of the company. Analysis of the literature has shown that it is rarely considered the context of the role of financial planning. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogdanienko, J. (2002). Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania. Toruń: Dom Organizatora.
 2. Donaldson, T., Preston, L.E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts Evidence, and Implications. Academy of Management Review, 1 (20).
 3. Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
 4. Encyklopedia. Zarządzanie finansami (2017). Pobrano z: https://www.governica.com/Zarządzanie_finansami (30.01.2017).
 5. Filipiak, B. (2011a). Zarządzanie finansami jako podstawa gospodarki finansowej w świetle nowego zarządzania publicznego. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 6. Filipiak, B. (2011b). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
 7. Foremna-Pilarska, M. (2013). Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach oparte na budżetach cząstkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62.
 8. Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach., Boston, Ma: Pitman.
 9. Gryk, J.M., Kluzek, M., Kubiak, J., Nowaczyk, T. (2011). Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.
 10. Grzywacz, J. (2016). Finanse przedsiębiorstwa. System i procedury. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 11. Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 12. Komorowski, J. (2001). Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Gdańsk: ODDK.
 13. Lachiewicz, S.(2012). Formy i uwarunkowania sukcesu w małym biznesie. Pobrano z: http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_12.pdf (21.03.2015).
 14. Majewska-Opiełka, I. (2007). Sukces firmy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 15. Richardson, B., Richardson, R. (1992). Business Planning. An Approach to Strategic Management. London: PITMAN Publishing.
 16. Słownik Języka Polskiego, PWN. Pobrano z: http://sjp.pwn.pl (12.01.2017).
 17. Stoner, J., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 18. Szyszko, L.(2007). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 19. Tuczko, J.(2001). Zrozumieć finanse firmy. Warszawa: Diffin.
 20. Woźniak, W. (2012). Jakie czynniki odpowiadają za powodzenie firmy na rynku. Pobrano z: https://www.exper to24.pl/firma/zarzadzanie-strategiczne/jakie-czynniki-odpowiadaja-za-powodzenie-firmy-na-rynku.html?cid =K000KN (30.01.2017).
 21. Zawadka, M., Hoffman, U. (2012). Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu