BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paździor Artur (Politechnika Lubelska), Paździor Maria (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Title
Koszty pracy jako kryterium oceny efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Work as a Criterion for Assessing the Effectiveness of Human Resources Management in an Enterprise
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 237-245, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Efektywność pracy, Koszty pracy, Wydajność pracy, Wynagrodzenia, Zasoby ludzkie, Kapitał intelektualny
Work effectiveness, Labour costs, Labour efficiency, Remuneration, Human resources, Intellectual capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnąca rola pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach i związany z tym wzrost kosztów pracy wymaga wprowadzenia adekwatnych zmian w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Zasoby te są najcenniejszym składnikiem kapitału intelektualnego, od którego w dużej mierze zależy wartość rynkowa przedsiębiorstw. Rosnącym kosztom pracy powinien towarzyszyć odpowiednio wysoki przyrost efektów pracy wyrażonych w wydajności pracy. Przeprowadzone badania w czterech branżach (górnictwo, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz handel i usługi) wykazały brak jednoznacznego powiązania kosztów pracy z efektami pracy. Świadczy to o niedocenianiu kryteriów efektywnościowych w zarządzaniu zasobami pracy w organizacjach gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

The growing role of employees in today's businesses and the links to this increase in workforce needs to be adequately altered in the management of human resources. These resources are the most expensive intellectual component from the rest in the market spike. Increasing labor costs should be handy to get rid of high quality work. Conducting research in four sectors (mining, manufacturing, construction and equipment) has demonstrated the inhibition of unambiguous linkage with work effects. This demonstrates the underestimation of efficiency in economic management.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chowdhury, S. (2000). Towards the Future of Management. W: S. Chowdhury (red.), Management 21 C. London: Practice Hall.
  2. Makowski, K. (2000). Koszt pracy - instrument zarządzania. W: A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Warszawa: Poltext.
  3. Phillips, J.J., Stone, R.D., Phillips, P.P. (2003). Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Human Factor.
  4. Reed, A. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Petit.
  5. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1726 z dnia 27 lipca 1999 r. Dz. Urz. L 203, 03/08/1999 P. 0028-0040. Pobrano z: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1726:Pl:HTML.
  6. Sekuła, Z. (2000). Controlling personalny. Cz. 2: Strategie personalne. Zadania i narzędzia controllingu personalnego. Bydgoszcz: TNOiK.
  7. Siemiończuk, G. (2017). Niskie koszty pracy tracą na znaczeniu. Rzeczpospolita, 10.04.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu