BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątek Edyta (Politechnika Świętokrzyska), Konat-Staniek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Pomoc publiczna w ramach postępowania restrukturyzacyjnego - test prywatnego wierzyciela na przykładzie spółki z o.o w restrukturyzacji
Public Support Under the Restructuring Procedure - Test of Private Willowry on the Example of a Company With O.O. in the Restructuring
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 247-256, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Pomoc publiczna, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Procedury restrukturyzacyjne
Public aid, Restructuring of enterprises, Restructuring procedures
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku nowej ustawy Prawo Restrukturyzacyjne dało wiele możliwości przedsiębiorcom do skorzystania z pomocy w celu utrzymania przedsiębiorstwa na rynku. W ramach tego postępowania konieczne jest ustalenie, czy udzielona pomoc nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej zakłócającej reguły wolnego rynku. Odpowiedź na to daje przeprowadzenie testu prywatnego wierzyciela lub testu prywatnego inwestora.(abstrakt oryginalny)

The entry into force on 1 January 2016 of the new Law on Restructuring Law also gave many opportunities for entrepreneurs to take advantage of the help to keep the company on the market as well as other entities the opportunity to assess the degree of satisfaction of their claims. Under this procedure, it is necessary to determine whether the aid granted does not constitute unlawful state aid disrupting the free market rule. The answer to this is to run a private creditor test, a private investor test.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Geronim, M. (2016). Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. - prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia wstępne. Doradca Restrukturyzacyjny, 3 (5).
  2. Gurgul, S. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
  3. Hołda, A. (2015). Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości. Warszawa: KiBR.
  4. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30 kwietnia 2004 r. Dz. Urz. UE L 2014.182.1 ze zm.
  5. Ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 23 sierpnia 2016 r. Dz.U. poz. 1574.
  6. Ustawa Prawo upadłościowe z 7 grudnia 2016 r. Dz.U. poz. 2171.
  7. Zimmerman, P. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu