BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętek-Kwaśniewska Katarzyna (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Title
The Significance of Trade Credit for Micro and Small Enterprises
Znaczenie kredytu kupieckiego dla mikro i małych przedsiębiorstw
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 257-266, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Kredyt kupiecki
Micro-enterprise, Small business, Source of financing, Trade credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena znaczenia kredytu kupieckiego - jako źródła finansowania działalności - dla mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce. Metodologia badania - W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu z zakresu wykorzystania kredytu kupieckiego przez przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego znaczenia dla mikro i małych przedsiębiorstw. W pracy posłużono się danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w celu oceny skali wykorzystania kredytu handlowego przez małe przedsiębiorstwa w Polsce. W pracy autorka zaprezentowała także wyniki własnych badań przeprowadzonych wśród mikroprzedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Wynik - Analiza danych GUS potwierdza znaczącą pozycję zobowiązań z tytułu dostaw i usług w zobowiązaniach krótkoterminowych małych przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki badań własnych autorki dowodzą istotnego znaczenia kredytu kupieckiego dla jego użytkowników. Analiza powodów, dla których mikroprzedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu kupieckiego, sugeruje, że są one głównie natury popytowej. Oryginalność/wartość - Pomimo powszechnego stosowania kredytu kupieckiego oraz szerokich badań mu poświęconych, brakuje badań nad wykorzystaniem kredytu kupieckiego przez mikro i małe przedsiębiorstwa w Polsce. Poprzez empiryczne podjęcie tej kwestii, artykuł wnosi wkład do literatury z zakresu kredytu kupieckiego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This paper aims to assess the significance of trade credit - as a source of finance - for micro and small enterprises in Poland. Design/methodology/approach - This article reviews literature related to trade credit use by enterprises, with particular attention paid to its significance for micro and small businesses. The paper employs data from the Central Statistical Office of Poland (CSO) to assess the scale of trade credit use by small businesses in Poland. In this paper, the author also presents the results of her own research conducted on a sample of microenterprises from Lubelskie Province. Findings - Analysis of CSO data confirms the significant position of liabilities from deliveries and services in the short-term liabilities of small enterprises in Poland. The results of the author's own research provide evidence that trade credit is of significant importance to its users. Analysis of reasons for not using trade credit by micro-enterprises suggests their mainly demand-side nature. Originality/value - Although the use of trade credit is widespread and it has been the subject of comprehensive research, there is a shortage of studies investigating trade credit use by micro and small enterprises in Poland. By empirically examining this issue, this article makes a contribution to the literature on trade credit.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atradius (2016a). Atradius Payment Practices Barometer. International survey of B2B payment behaviour. Asia Pacific - key survey results. Retrieved from: https://group.atradius.com/publications/payment-practices-barometer-asia-pacific-2016.html (20.03.2017).
 2. Atradius (2016b). Atradius Payment Practices Barometer. International survey of B2B payment behaviour. Eastern Europe - key survey results. Retrieved from: https://atradius.pl/reports/payment-practices-barometer-easterneurope-2016.html (20.03.2017).
 3. Atradius (2016c). Atradius Payment Practices Barometer. International survey of B2B payment behaviour. The Americas - key survey results. Retrieved from: https://group.atradius.com/publications/payment-practicesbarometer-americas-2016.html (20.03.2017).
 4. Atradius (2016d). Atradius Payment Practices Barometer. International survey of B2B payment behaviour. Western Europe - key survey results. Retrieved from: https://group.atradius.com/publications/payment-practices-barometer-western-europe-2016.html (20.03.2017).
 5. Bank Pekao SA (2017). Report on the situation of micro and small enterprises in the year 2016. Special topic: investment in micro and small enterprises. Warszawa: Bank Pekao SA.
 6. Berger, A.N., Udell, G.F. (2002). Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The Importance of Bank Organisational Structure. The Economic Journal, 112 (477), F32-F53. DOI: 10.1111/1468-0297.00682.
 7. Carbó-Valverde, S., Rodríguez-Fernández, F., Udell, G.F. (2016). Trade Credit, the Financial Crisis, and SME Access to Finance. Journal of Money, Credit and Banking, 1 (48), 113-143. DOI: 10.1111/jmcb.12292.
 8. Central Statistical Office (2016a). Activity of non-financial enterprises in 2015. Warsaw: CSO.
 9. Central Statistical Office (2009). Financial results of economic entities in 2008. Warsaw: CSO.
 10. Central Statistical Office (2010). Financial results of economic entities in 2009. Warsaw: CSO.
 11. Central Statistical Office (2011). Financial results of economic entities in 2010. Warsaw: CSO.
 12. Central Statistical Office (2012). Financial results of economic entities in 2011. Warsaw: CSO.
 13. Central Statistical Office (2013). Financial results of economic entities in 2012 (balance sheet). Warsaw: CSO.
 14. Central Statistical Office (2014). Financial results of economic entities in 2013 (balance sheet). Warsaw: CSO.
 15. Central Statistical Office (2015). Financial results of economic entities in 2014 (balance sheet). Warsaw: CSO.
 16. Central Statistical Office (2016b). Financial results of economic entities in 2015 (balance sheet). Warsaw: CSO.
 17. Danielson, M.G., Scott, J.A. (2004). Bank Loan Availability and Trade Credit Demand. The Financial Review, 4 (39), 579-600. DOI: 10.1111/j.0732-8516.2004.00089.x.
 18. García-Teruel, P.J., Martínez-Solano, P.M. (2010). A Dynamic Approach to Accounts Receivable: a Study of Spanish SMEs. European Financial Management, 3 (16), 400-421. DOI: 10.1111/j.1468-036X.2008.00461.x.
 19. Harasim, J. (2010). Zewnętrzne źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 588. Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 71-80.
 20. Hassman, M., Schwartz, D., Bar-El, R. (2013). Micro-enterprise lack of access to credit - The Israeli case. International Journal of Business and Economic Development, 1 (3), 1-14. Retrieved from: http://www.ijbed.org/admin/issue/pdf/volume_67830/nv13 1.pdf (20.03.2017).
 21. Huyghebaert, N. (2006). On the Determinants and Dynamics of Trade Credit Use: Empirical Evidence from Business Start-ups. Journal of Business Finance & Accounting, 1/2 (33), 305-328. DOI: 10.1111/j.1468-5957.2006.001364.x.
 22. Khan, M.Y., Jain, P.K. (2007). Financial Management (5th ed.). New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
 23. Kreczmańska-Gigol, K. (2014). Kredyt kupiecki. In: J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis (eds.), Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne (pp. 149-167). Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 24. Pawlowska, M., Marzec, J. (2013). Trade Credit and Bank Credit Substitution Hypothesis: Case of the Polish Companies. In: M. Balling, E. Gnan, P. Jackson (eds.), States, Banks and the Financing of the Economy: Monetary Policy and Regulatory Perspectives. SUERF Study 2013/3 (pp. 77-111). Vienna. Retrieved from: http://www. suerf.org/docx/s_4625d8e31dad7d1c4c83399a6eb62f0c_3769_suerf.pdf (6.03.2017).
 25. Peel, M.J., Wilson, N., Howorth, C. (2000). Late Payment and Credit Management in the Small Firm Sector: Some Empirical Evidence. International Small Business Journal, 2 (18), 17-37. DOI: 10.1177/0266242600182001.
 26. Petersen, M.A., Rajan, R.G. (1997). Trade Credit: Theories and Evidence. The Review of Financial Studies, 3 (10), 661-691.
 27. Seifert, D., Seifert, R.W., Protopappa-Sieke, M. (2013). A review of trade credit literature: Opportunities for research in operations. European Journal of Operational Research, 2 (231), 245-256. DOI: 10.1016/j.ejor.2013.03.016.
 28. Survey on the access to finance of enterprises. September to October 2016 (wave 15). Summary by country. (2016). Retrieved from: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20369?locale=pl (6.03.2017).
 29. Tsuruta, D. (2013). Customer relationships and the provision of trade credit during a recession. Applied Financial Economics, 12 (23), 1017-1031. DOI: 10.1080/09603107.2013.791016.
 30. van der Graaf, A., Kwaak, T., van der Zeijden, P. (2016). Survey on the access to finance of enterprises (SAFE). Analytical Report 2016. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20403 (6.03.2017).
 31. Wilson, N., Summers, B. (2002). Trade Credit Terms Offered by Small Firms: Survey Evidence and Empirical Analysis. Journal of Business Finance & Accounting, 3/4 (29), 317-351. DOI: 10.1111/1468-5957.00434.
 32. Wilson, N., Summers, B., Singleton, C. (1997). Small Business Demand for Trade Credit, Credit Rationing and The Late Payment of Commercial Debt: An Empirical Study. CMRG, Management Centre, University of Bradford. Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=B64E03BE7FF73728D5974E EB97A90323?doi=10.1.1.197.7712&rep=rep1&type=pdf (6.03.2017).
 33. Zawadzka, D. (2009). Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu