BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żak Katarzyna (University of Economics in Katowice)
Title
The Diagnosis of Internal Financing and Bank Financing of Physical Investments in the Corporate Sector: a Comparative Analysis Poland and Hungary
Diagnoza finansowania wewnętrznego i bankowego inwestycji rzeczowych w sektorze przedsiębiorstw: analiza porównawcza Polska i Węgry
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 267-278, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Przedsiębiorstwo, Źródła finansowania, Inwestycje rzeczowe, Analiza porównawcza
Enterprises, Source of financing, Real investments, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie dwóch zasadniczych źródeł finansowania inwestycji rzeczowych w sektorze przedsiębiorstw, tj. finansowania wewnętrznego oraz bankowego, oraz wskazanie ich uwarunkowań. Metodologia badań - W artykule przeprowadzono kwerendę literatury przedmiotu oraz wykorzystano metodologię, zainicjowaną przez C. Mayera, która wykorzystuje przepływy środków finansowych, a nie ich stany, korygując źródła finansowania brutto o ich wykorzystanie w celu oszacowania kontrybucji netto banków, kapitałów udziałowych, papierów dłużnych, kredytów handlowych itd. w finansowanie sektora przedsiębiorstw. Wynik - Wynikiem przeprowadzonych analiz są konkluzje dotyczące sposobu i wykorzystania wewnętrznych i bankowych źródeł finansowania inwestycji rzeczowych w sektorze przedsiębiorstw Polski i Węgier. Oryginalność/wartość - Poruszane zagadnienia oraz przeprowadzona analiza porównawcza wykorzystania dwóch zasadniczych źródeł finansowania w sektorze przedsiębiorstw Polski i Węgier stanowią głos w dyskusji dotyczącej finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present and compare two basic sources of financing of physical investments in the corporate sector, i.e. internal finance and bank finance, and to discuss their determinants. Research methodology - The article presents the review of reference literature and applies the methodology, developed by C. Mayer, that uses the flows of funds instead of their balances, correcting the gross sources of finance by their use in order to estimate a net contribution from banks, equity capital, commercial papers, trade credits, and other instruments to the financing of the corporate sector. Outcome - The outcome of the analysis comprises the conclusions on the use of the sources of internal and bank finance for physical investments in the corporate sector in Poland and in Hungary. Originality/value - The issues discussed in the study and the comparative analysis of the two basic sources of finance in the corporate sectors in Poland and in Hungary contribute to the discussion on the financing of corporate development.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Corbett, J., Jenkinson, T. (1997). How is investment financed? A study of Germany, Japan, the United Kingdom and the United States. The Manchester School Supplement (pp. 69-93). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
 2. Eurostat Datebase. Retrieved from: www.ec.europa.eu/erostat (02.2017).
 3. GUS (2016). Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2011-2014. Studia i analizy statystyczne. Warszawa: GUS.
 4. Iwin, J., Niedzielski, Z. (2002). Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Warszawa: PWN.
 5. Jajuga, T., Słoński, T. (1998). Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 6. Lanczi, A. (2010). Kryzys finansowy a węgierska polityka. Retrieved from: www.omp.org.pl (11.2016).
 7. Mayer, C. (1990). Financial systems, corporate finance and economic development. In: R. Hubbard (ed.), Asymmetric information, corporate finance and investment (pp. 307-331). New York: National Bureau of Economic Research.
 8. Mayer, C. (1998). New issues in corporate finance. European Economic Review, 5 (32), 1169-1189.
 9. Pastusiak, R. (2010). Ocena Efektywności Inwestycji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 10. Rogowski, W. (2013). Rachunek efektywności inwestycji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Samborski, A. (2011). Wykorzystanie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych. In: W. Czakon (ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 12. Sawicka, A., Tymoczko, I. (2014). Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Warszawa: Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.
 13. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Suzuki, K., Cobham, D. (2005). Recent trends in the sources of finance for Japanese firms: has Japan become a 'high internal finance' country. Scotland: Discussion Paper Series, No. 0501, University of St Andrews.
 15. System rachunków narodowych (SRN) Volume I (1996). Warszawa: GUS.
 16. Szczęśniak, A. (2016). Viktor Orban i walka o suwerenność Węgier. "Nowa Debata". Retrieved from: www. nowadebata. pl (11.2016).
 17. Walica, H. (1999). Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie i powiększanie majątku trwałego. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo TRIADA.
 18. Wypych, M. (ed.) (2007). Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź: Absolwent Sp. z o.o.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu