BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambukita Eric (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów rozwijających się na przykładzie krajów Afryki Subsaharyjskiej
Foreign Direct Investment Inflows to Developing Countries on the Example of Countries in Sub-Saharan Africa
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 281-291, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Kraje rozwijające się
Foreign investment, Direct investments, Developing countries
Note
streszcz., summ.
Country
Afryka, Afryka Sub-Saharyjska
Africa, Sub-Saharan Africa
Abstract
Cel - Celem artykułu jest próba analizy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) dokonywanych w krajach rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Afryki Subshararyjskiej (ASS). Metodologia badania - Badania obejmują wielkość oraz strukturę sektorową i geograficzną. W przeprowadzonych analizach wykorzystano dane z lat 2010-2015, w niektórych analizach sięgano do danych starszych, tj. z lat 80. i 90. XX wieku. Wynik - Wśród krajów rozwijających się największymi odbiorcami BIZ są dwa regiony: Azja i Ameryka Łacińska. Następuje zatem marginalizacja Afryki Subsaharyjskiej. Tendencja ta jest jeszcze bardziej uchwytna przy analizie poszczególnych państw tego regionu. Struktura sektorowa i geograficzna BIZ w ASS pozostały dominujące w przemyśle naftowym i koncentrują się w małej liczbie krajów. Oryginalność/wartość - Artykuł nie wyczerpuje bogatej problematyki BIZ w Afryce Subsaharyjskiej. Wciąż pozostaje wiele kwestii domagających się dookreślenia - ważne wydają szczególnie się badania poświęcone niedostatecznemu rozwojowi państw regionu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is an attempt to analyze foreign direct investment (FDI) made in developing countries, with special emphasis on Sub-Saharan Africa (SSA) countries. Methodology - Researches include the size and sectorial and geographical structure. The performed analyzes are generally based on data from the years 2010-2015, and in some cases, on old studies dating back to 80s and 90s Result - Among developing countries, the greatest FDI recipients are two regions: Asia and Latin America. It is just quite like Sub-Saharan Africa was marginalized. This trend is even more perceptible in the analysis of individual countries in the region. Sectorial structure and geographic FDI in ASS remain dominant in the oil industry and are concentrated in a small number of countries. Originality/value - This document is not intended to be exhaustive in terms of FDI issues in sub-Saharan Africa. There is still a lot of issues demanding a precise definition - the inalienable seem to be any inadequate research focused on the development of countries in that region. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambukita, E. (2015). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym krajów Afryki Subsaharyjskiej. Poznań: Wydawnictwo WSB w Poznaniu.
 2. Budnikowski, A., Kawecka-Wyrzykowska, E. (red.) (1999). Międzynarodowe stosunku gospodarcze. Warszawa: PWE.
 3. Dunning, J.H. (1998). Lactation and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor? Journal of International Business, 29, 1.
 4. Ikiara, M.M. (2003). Foreign Direct Investment (FDI), Technology Transfer and Poverty Alleviation: Africa's Hopes and Dilemma. Nairobi: ATPS.
 5. IMF (1998). Annual Report of the Executive Board for the Financial.
 6. Piegato, M. (2005). The Foreign Direct Investment in Africa. Africa Region Working Paper no. 15.
 7. Pilarska, C. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa. W: Z. Dach A. Pollok (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji. Kraków.
 8. Przybylska, K. (2001). Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 9. Salamaga, M. (2013). Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy środkowo-wschodniej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 10. UNCTAD (2013). FDI Statistic. Pobrano z: www.unctad.org/fdistatistics.
 11. UNCTAD (2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2015, 2016). World Investment Report. United Nations.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu