BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Title
Zamówienia publiczne a płynność finansowa i rentowność przedsiębiorstw
Public Procurement and Financial Liquidity and Profitability of Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 313-322, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Zamówienia publiczne, Rentowność przedsiębiorstwa, Płynność finansowa
Public procurement, Enterprise profitability, Financial liquidity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest zbadanie wpływu uczestnictwa przedsiębiorstw różnych wielkości i branż w postępowaniach przetargowych na ich płynność finansową oraz rentowność. Metodologia badania - w artykule wykorzystano metodę ankietową oraz przeprowadzono analizę danych finansowych przedsiębiorstw biorących udział w przetargach publicznych. W badaniu wzięło udział 236 przedsiębiorstw. W celu weryfikacji wyników badań i określenia zależności pomiędzy uczestnictwem w rynku zamówień publicznych a płynnością finansową i rentownością przedsiębiorstw zastosowano test niezależności chi-kwadrat. Zakres czasowy badań obejmował 2015 rok. Wynik - przeprowadzone badania wykazały wpływ uczestnictwa przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych na ich płynność finansową i rentowność. Oryginalność/wartość - Opracowanie stanowi próbę wypełnienia luki badawczej dotyczącej wpływu uczestnictwa przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych na ich płynność finansową i rentowność.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to examine the impact of participation of enterprises of different sizes and industries in tendering procedures on their liquidity and profitability. Design/methodology/approach - The article uses the questionnaire method and analysis of the financial data of enterprises taking part in public tenders. 236 companies participated in the study. The chi-squared independence test was used to verify the test results and to determine dependence. Findings - The studies conducted have shown the impact of participation of public companies on their liquidity and profitability. Originality/value - The study attempts to fill a research gap on the impact of business participation on the public procurement market on their liquidity and profitability.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski, L. (1994). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE
  2. Davis, D. (1993). Sztuka zarządzania finansami. Warszawa-Londyn: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Hamrol, M. (2005). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  4. Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
  5. Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M., Znaniecka, K. (2008). Finanse przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
  6. Jerzemowska, M. (2006). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
  7. Olszewski, D. (1992). Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Olympus.
  8. PARP (2013). Nowe podejście do zamówień publicznych. Warszawa.
  9. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
  10. Wypych, M. (2000). Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Łódź: Wydawnictwo Absolwent.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu