BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domańska Ada (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Żukowska Beata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Zamówienia publiczne jako mechanizm wsparcia MSP - do-świadczenia krajów byłego bloku wschodniego i rekomendacje dla Polski
Public Procurement as a Mechanism of Support to Sme's - Experience of Former Eastern Bloc and Recommendations for Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 323-332, tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zamówienia publiczne
Small business, Public procurement
Note
streszcz., summ.
Country
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej
Abstract
Cel - Celem artykułu jest dokonanie porównania sytuacji przedsiębiorstw z gospodarek byłego bloku wschodniego, będących członkami UE, w zakresie wsparcia sektora MSP poprzez zamówienia publiczne oraz wskazanie lidera, który byłby źródłem proponowanych rekomendacji dla Polski. Metodologia badania - W artykule zostały wykorzystane dane z Arkuszy Informacyjnych Programu Small Business Act z 2016 r. Ze względu na dużą różnorodność danych proponowanych do opisu sytuacji wybranych do analizy państw w zakresie zamówień publicznych konieczne było przeprowadzenie ich normalizacji. Zastosowano metodę unitaryzacji zerowanej, która pozwoliła na stworzenie rankingu krajów i wyłonienie lidera. Wynik - W wyniku analizy przeprowadzonej wśród wybranych krajów zdiagnozowano, że liderem w zakresie wspierania sektora MSP poprzez zamówienia publiczne jest Łotwa. Po przeprowadzeniu dogłębnego przeglądu praktyk stosowanych na łotewskim rynku zamówień publicznych wydano rekomendacje dla Polski. Oryginalność/wartość - W literaturze przedmiotu brakuje opracowań łączących tematykę wspierania sektora MSP za pośrednictwem zamówień publicznych z zagadnieniami dotyczącymi gospodarek byłego bloku wschodniego, które przeszły proces akcesyjny do UE. Poniższy artykuł stanowi próbę kompilacji tych zagadnień. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to compare situation of enterprises from former Eastern Bloc countries, presently - the EU members, in the context of SME's support through public procurement. Conducted comparisons allow to indicate the leading country in this area, which can serve as a source of recommendations for Poland. Design/methodology/approach - In this paper, data from SBA 2016 Fact Sheets was used. Because of its variety, the data normalization was conducted. The zero unitarization method which was applied, allowed to prepare the country ranking and indicate the leader. Findings - As a result of conducted analysis, we diagnose that Latvia takes leading position in supporting SME's through public procurement. After reviewing practices which are implemented there, the recommendations for Poland were formulated. Originality/value - In the subject literature, there is a lack of research, which combines issues of supporting SME's through public procurement and problems of former Eastern Bloc countries, which joined the EU. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akenroye, T.O., Aju, O. (2013). A Taxonomy Of Approaches For Promoting SMEs Access To Public Procurement Market. Journal of Enterprising Culture, 21 (3), 335. Pobrano z: https://doi.org/10.1142/S0218495813500143.
 2. Bevan, A.A., Estrin, S. (2004). The determinants of foreign direct investment into European transition economies. Journal of comparative economics, 32 (4), 775-787.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
 4. European Commission (2016a). Stock-taking of administrative capacity, systems and prac-tices across the EU to ensure the compliance and quality of public procurement involving European Structural and Investment (ESI) Funds. Country Profiles.
 5. European Commission (2016b). Stock-taking of administrative capacity, systems and prac-tices across the EU to ensure the compliance and quality of public procurement involving European Structural and Investment (ESI) Funds. Final report.
 6. European Commission (2016c). 2016 SBA Fact Sheet Latvia, 1-17.
 7. European Commission (2016d). 2016 SBA Fact Sheet Poland, 1-18.
 8. Gust-Bardon, N.I. (2011). Polityka innowacyjna w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (1), 217-228.
 9. Kaspar, B.L., Puddephatt, A. (2012). Benefits of transparency in public procurement for SMEs General lessons for Egypt, March, 1-22.
 10. Kaufmann, D., Hellman, J. S., Jones, G., Schankerman, M.A. (2000). Measuring governance, corruption, and state capture: How firms and bureaucrats shape the business environment in transition economies.
 11. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Najpierw myśl na małą skalę", Program "Small Business Act" dla Europy, Bruksela 25.06.2008 r. Pobrano z: www.mg.gov.pl (6.03.2017).
 12. Kordela, D. (2014). Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small business act. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 111, 114-123.
 13. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Marek, W. (2014). Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej. Przegląd Statystyczny, 61 (4), 363-372.
 15. McMillan, J., Woodruff, C. (2002). The central role of entrepreneurs in transition economies. The Journal of Economic Perspectives, 16 (3), 153-170.
 16. Pasternak, Ł. (2015). Zasady jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Krytyka Prawa, 7, 365-383. Pobrano z: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.89.
 17. Peng, M.W. (2001). How entrepreneurs create wealth in transition economies. The Academy of Management Executive, 15 (1), 95-108.
 18. Przybylska-Kapuścińska, W. (2007). Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej: od transformacji przez inflację do integracji. Wolters Kluwer.
 19. PwC, ICF GHK, Ecorys. (2014). SMEs' access to public procurement markets and aggre-gation of demand in the EU, February, 1-170. Pobrano z: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/ smes-access-and-aggregation-of-demand_en.pdf.
 20. Różowicz, K. (2014). Aspekty ekoinnowacyjne jako kryterium oceny ofert w prawie zamówień publicznych. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 3, 93-115.
 21. Starzyńska, W. (2016). Konkurencyjność zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, L (4), 443-456. Pobrano z : https://doi.org/10.17951/h.2016.50.4.443.
 22. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (2013). System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce.
 23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2015, nr 0, poz. 2164.
 24. Walesiak, M. (2005). Rekomendacje w zakresie strategii postępowania w procesie klasyfikacji zbioru obiektów. W: A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 25. Wieloński, M. (2013). Europejskie prawo zamówień publicznych jako narzędzie polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Wydawnictwo Poltext.
 26. Wójtowicz-Dawid, A. (2014). Prawo zamówień publicznych jako narzędzie interwencjonizmu gospodarczego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 40, 313-323.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu