BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dworakowska Małgorzata (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Investment Activity of Local Government Units in the Context of Finance Management
Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w kontekście zarządzania finansami
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 333-341, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Inwestycje publiczne, Zarządzanie finansami
Local government units, Public investment, Financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście realizacji inwestycji przez te podmioty. Rozważania są prowadzone z uwzględnieniem analizy aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2015. Metodologia badania - Ze względu na wieloaspektowy obszar badawczy zastosowano różne metody badawcze, aby osiągnąć wyznaczony cel. W procedurze badawczej użyto metod badań niereaktywnych, wykorzystano metodę analizy dokumentów urzędowych i metodę historyczno-porównawczą. Wynik - Przeprowadzone analizy wskazują specyfikę aktywności inwestycyjnej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego i jej szczególną rolę z perspektywy zarządzania finansami tych podmiotów. Zebrane dane świadczą o zaangażowaniu poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2015 w realizację wydatków majątkowych finansujących inwestycje. Oryginalność/wartość - Analiza badanego zagadnienia potwierdza, że w jednostkach samorządu terytorialnego duże znaczenie ma zarządzanie finansami. Jest ono szczególnie istotne w kontekście poważnego zaangażowania w realizację inwestycji. Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego zależy od sytuacji finansowej tych podmiotów, na którą należy oddziaływać poprzez sprawne i skuteczne zarządzanie. Analiza struktury wydatków budżetowych dokonywanych przez poszczególne kategorie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2015 umożliwia obserwację zróżnicowania w tym zakresie i stanowi podstawę do oceny przeznaczenia wydatkowanych środków finansowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The article aims to present the specific characteristics of finance management in local government units in the context of implementation of investments by these entities. These reflections are envisaged with consideration given to the analysis of investment activity of local government units in Poland in the years 2007-2015. Design/methodology/approach - Due to the multi-aspect research area a variety of research methods was used with a view to achieving the assumed objective. The research procedure involved non-reactive research methods, the method of analysis of official documents as well as the historical and comparative method. Findings - The conducted analyses reveal specific characteristics of investment activity pursued by local government units and their special role from the perspective of finance management of these entities. The collected data testifies engagement of particular categories of local government units in Poland in the years 2007-2015 in the execution of capital expenditure financing the investments. Originality/value - The analysis of the researched issue confirms that finance management is of considerable importance in local government units. It is especially significant in the context of substantial engagement in the execution of the investment. Investment activity of local government units depends on financial standing of these entities, which should be affected by efficient and effective management. The analysis of the structure of budget expenditure incurred by particular categories of local government units in Poland in the years 2007-2015 enables observation of differentiation in this respect and constitutes the grounds for evaluation of the intended purpose of expended funds.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alińska, A., Dworakowska, M. (2015). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. In: A. Alińska, B. Woźniak (eds.), Współczesne finanse publiczne (pp. 221-295). Warsaw: Difin.
  2. Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2010). Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego. Warsaw: Difin.
  3. Jastrzębska, M. (2009). Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Warsaw: Wolters Kluwer Polska.
  4. Krawiec, S. (2017). Najgłupsze inwestycje w Polsce. Retrieved from: https://www.wprost.pl/tygodnik/10042445/Najglupsze-inwestycje-w-Polsce.htm (12.03.2017).
  5. Michalak, A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce. Warsaw: CeDeWu.
  7. Strauss-Kahn, D. (2010). After the Global Financial Crisis - The Road Ahead for Europe. Retrieved from: http:// www.imf.org/external/np/speeches/2010/032910.htm (12.03.2017).
  8. The Act of 27 August 2009 on public finance, i.e. O.J. 2016, section 1870 with subsequent amendments.
  9. The Reports of the Council of Ministers on the execution of the state budget in the years 2007-2015. Information on the execution of budgets of local government units. Council of Ministers.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu