BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata Zofia (Uniwersytet Szczeciński), Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych - ujęcie teoretyczno-metodyczne
Interactions Between Logistical Potential and Financial Potential in Crisis Situations - Theoretical and Methodological Approach
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 343-354, tab., bibliogr. 36 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Finanse samorządu terytorialnego, Sytuacje kryzysowe
Local government units, Local government finance, Crisis situations
Note
streszcz., summ., Publikacja dofinansowana z projektu nr 2016-20 wspieranego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki Gefördert aus Mitteln der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung".
Abstract
Cel - podjęcie dyskusji mającej na celu zdefiniowanie pojęcia potencjału finansowego w logistycznym wsparciu działań w sytuacjach kryzysowych oraz ustalenie wzajemnych zależności między potencjałem finansowym i logistycznym w sytuacji wsparcia działań administracji rządowej przez JST w sytuacjach kryzysowych. Metodologia badania - wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności metodę indukcji, dedukcji i porównań. Wynik - dyskusja nad pojęciem potencjału finansowego w logistycznym wsparciu działań w sytuacjach kryzysowych i ustalenie zależności między potencjałem finansowym i logistycznym w procesie realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Oryginalność/wartość - opracowanie pojęcia teoretycznego potencjału finansowego w logistycznym wsparciu działań w sytuacjach kryzysowych oraz zaprezentowanie jego matematycznego zapisu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - undertaking discussions aimed at defining the concept of financial potential in the logistical support of the operations in crisis situations and to determine the mutual dependencies between the financial and logistical potential in case of supporting the government's actions by local government units in crisis situations. Design/methodology/approach - Methodology of the study - was used a group of methods typical for social sciences, which are the methods of empirical cognition, and in particular the method of induction, deduction and comparisons. Findings - a discussion on the concept of financial potential in the logistical support of the operations in crisis situations and to determine the relationship between the financial and logistical potential in the implementation of tasks by local government units. Originality/value - the development of the concept of theoretical financial potential in logistical support of the operations in crisis situations and presenting its mathematical notation. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alesina, A., Perotti, R. (1994). The Political Economy of Budget Deficits. Working Paper No. 4637. Cambridge: National Bureau Of Economic Research.
 2. Barton, R.M. (1993). Crisis Management. Oxford: Oxford Press Publishers.
 3. Chaberek, M. (1999). Logistyka - dane i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania. Pieniądze i Więź, 3 (4), 136-147.
 4. Chaberek, M. (2002). Mikro-i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Czempas, J. (2010). Ryzyko w działalności inwestycyjnej gmin. Niezgodność planów z wykonaniem inwestycji w gminach i powiatach województwa śląskiego (2004-2009). Finanse Komunalne, 9, 18-35.
 6. Dylewski, M. (2015), Potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspektywy finansowej. Finanse Komunalne, 1-2, 22-29.
 7. Dylewski, M. (2016). Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 631-642.
 8. Dylewski, M., Filipiak, B. (2013). Finansowanie samorządowego długu publicznego - instrumenty i skutki ich zastosowania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 3 (47), 129-141.
 9. Filipiak, B. (2004). Zadania jednostek samorządu terytorialnego i fiormy organizacyjno-prawne ich realizacji. W: M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, Decyzje, procesy (s. 22-25) Warszawa: PWN.
 10. Filipiak, B. (2008). Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: PWE.
 11. Filipiak, B. (2016). Dylematy pomiaru potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego - dobór czynników i ich pomiar. Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 451, 75-87.
 12. Filipiak, B., Guranowski, A. (2016). Ryzyko w małych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego - ograniczenia i możliwości mitygacji. Finanse Komunalne, 3, 14-26.
 13. Filipiak, B., Tarczyńska-Łuniewska, M. (2016). Potencjał jednostki samorządu terytorialnego - próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej. Finanse Komunalne, 1-2, 13-25.
 14. Filipiak, B., Tarczyńska-Łuniewska, M. (2016). Analysis of changes in the potential of the West Pomeranian Province in the years 2008-2014 (w druku).
 15. Kata, R. (2015). Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (76), 54-71.
 16. Konieczny, J. (1983). Inżynieria systemów działania. Warszawa: WNT.
 17. Kopits, G., Symanski, S. (1998). Fiscal policy rules, IMF Occasional Paper no. 162. Washington DC: International Monetary Fund, 1-41.
 18. Kotłowska, M. (2015). Determinanty pomiaru dokonań na poziomie procesów w przedsiębiorstwie. Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, 173-182.
 19. Lubińska, T. (red.) (2009). Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
 20. Mackiewicz, M., Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, W., Tomalak, M. (2006). Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata 2007-2014. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 21. Marchewka-Bartkowiak, K. (2010). Reguły fiskalne. Analizy BAS, 7 (32), 1-7.
 22. Marchewka-Bartkowiak, K. (2012). Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych. Ekonomia i prawo, 3, 47-59.
 23. Markowski, K. (2011). Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010. Lublin: GUS.
 24. Michalak J. (2008). Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard. Warszawa: Difin.
 25. Miszczuk, M. (2004). Czynniki różnicujące potencjał finansowy gmin - próba typologii na przykładzie województwa lubelskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1023, 27-35.
 26. Otwinowski, W. (2010). Kryzys i sytuacja kryzysowa. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2, 83-89.
 27. Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 28. Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 29. Postuła, M. (2013). Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych. Management and Business Administration. Central Europe, 21, 2 (121), 82-94.
 30. Rowe, D.W. (1997). An anatomy of Risk, New York: R.E. Krieger Publishing Company.
 31. Szpak, M. (2001). Etap 7. Określenie bezpiecznego dla miasta poziomu zadłużenia. W: K.S. Cichocki (red.), Wieloletnie planowanie finansowe: ocena zdolności kredytowej w gminie, najtańszy pieniądz we właściwym czasie. Warszawa: MUNICIPIUM.
 32. Szymonik, A. (2011). Uwarunkowania logistyki imprez masowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 234, 320-330.
 33. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 34. Wojciechowski, E. (2009). Refleksje na temat rządzenia. Warszawa: Difin.
 35. Wosiek, M. (2013). Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, 34, 144-158.
 36. Zalewski, A. (red.) (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie. Warszawa: SGH.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu