BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Ocena wieloletniego planu finansowego miast na prawach powiatu województwa śląskiego
Evaluation of the Multi-Annual Financial Plan of Cities with Powiat Status of the Silesian Voivodship
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 365-375, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Wieloletnia prognoza finansowa, Planowanie finansowe, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Miasto na prawach powiatu
Long-term financial forecast, Financial planning, Local government units, City with county rights
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Cel - W artykule przedstawiono wybrane aspekty wieloletniej prognozy finansowej w procesie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest ocena realności wieloletnich planów finansowych na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Omówienie zagadnień będących przedmiotem niniejszego artykułu pozwoli na przedstawienie wybranych zależności zachodzących pomiędzy wartościami liczbowymi znajdującymi się we wspomnianym dokumencie. Ich prezentacja połączona z przykładami empirycznymi ukaże możliwości realizacji WPF i może stanowić wstęp do szerszej dyskusji na temat wieloletniego planowania finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Metodologia badania - Analiza ex-post realności prognozowanych i wykonanych dochodów, wydatków i wyniku finansowego budżetu w latach 2013-2015. Wynik - Miasta na prawach powiatu województwa śląskiego charakteryzowały się dużym błędem wieloletniej prognozy finansowej w latach 2013-2015. Bardziej precyzyjnie szacowały dochody i wydatki bieżące, w porównaniu do majątkowych. Wpłynęło to na błędne szacowanie wyniku finansowego budżetu w latach 2013-2015. Oryginalność/wartość - Własne badania empiryczne w zakresie realności sporządzania wieloletniej prognozy finansowej na przykładzie miast na prawach powiat województwa śląskiego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article presents selected aspects of implementation of multi-annual financial forecast in the process of financial management of local government units. The aim of the article is to assess the reality of multi-annual financial plans based on the example of cities with the powiat status of the Silesian voivodship. Discussion of the issues of this paper presents the selected relationships between the values in the WPF document. Their presentation combined with empirical examples show WPF management capabilities and could be a prelude to a wider discussion on the multiannual financial planning of local government units. Design/methodology/approach - An ex-post analysis of the realities of the projected and realized revenues, expenditures and financial results of the budget in 2013-2015. Findings - Cities with powiats status in Silesian voivodship were characterized by a large error in the multiannual financial forecasting in the years 2013-2015. They more accurately estimated current revenues and expenditures, compared to property revenues and expenditures. This resulted in a wrong estimation of the financial result of the budget in the years 2013-2015. Originality/value - Own empirical research on the feasibility of preparing a multi-annual financial forecast on the example of cities with the powiat status of the Silesian voivodship.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dylewski, M. (2016). Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego. Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 273, 49-61.
 2. Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
 3. Filipiak, B. (2004). Finanse komunalne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 4. Grad, M. (2014). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 4 (40), 55-265.
 5. Jóźwiak, M., Walczak, P., Wiktorowska, U. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa. Sporządzanie i uchwalanie. Warszawa: Municipium.
 6. Kołaczkowski, B., Ratajczak, M. (2010). Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Owsiak, S. (red.) (2008). Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. Warszawa: PWE.
 8. Owsiak, K. (2014). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 198/1, 166-176.
 9. Patrzałek, L. (2010). Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Patrzałek, L. (2011). Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w gospodarce finansowej jednostki samorządu
 10. terytorialnego i jej relacje z "Wieloletnim planem finansowym państwa". Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 10, 253-266.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dz.U. 2013, poz. 86.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dz.U. 2013, poz. 1736.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dz.U. 2014, poz. 1127.
 14. Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 . Pobrano z: http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/sprawozdanie_ za_2014_r_www.pdf (03.2017).
 15. Szczubiał, M. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu terytorialnego z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych. Finanse Komunalne, dodatek specjalny do nru 10.
 16. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 17. Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Pobrano z: http://www.mf.gov.pl (03.2017)
 18. Wójtowicz, K. (2013). Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w procesie osiągania stabilności fiskalnej JST. Zarządzanie i Finanse, 2/3 (11), 488-499.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu