BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska Maria (University of Science and Management in Warsaw), Kowalik Małgorzata (Cracow University of Economics)
Title
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy
Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 377-387, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Eksport, Import, Reindustrializacja
Export, Import, Reindustrialisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zawarte zostały problemy dotyczące równowagi w handlu zagranicznym oraz określono kierunki rozwoju przemysłu, które mogłyby zdynamizować eksport. Dane do pokazania roli przemysłu w generowaniu wartości dodanej brutto PKB oraz eksportu i importu pozyskane zostały ze statystyki GUS. Obliczono dynamikę eksportu i importu w celu ustalenia trendu rozwoju handlu zagranicznego oraz saldo obrotów zagranicznych. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej saldo handlu zagranicznego aż do 2014 roku było ujemne. Deficyt w handlu zagranicznym pogłębił się w pierwszych latach kryzysu gospodarczego. W związku z nadmiernym zadłużeniem Polski i potrzebą obsługi zadłużenia zagranicznego powstaje konieczność zdynamizowania eksportu. Uzyskanie dodatniego salda w handlu zagranicznym możliwe jest poprzez rozwój przemysłów opartych na wiedzy nie zaś taniej sile roboczej jak dotychczas. Reindustrializacja gospodarki polskiej musi uwzględniać unijną politykę energetyczną, klimatyczną i unijne regulacje środowiskowe. Regulacje te narzucają konieczność realizacji przedsięwzięć proekologicznych ograniczających zużycie energii i zasobów środowiska w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on issues related to foreign trade equilibrium and defines directions of industrial development that could boost Poland's exports. Data showing the wider industry's role in generating gross value added as well as exports and imports have been sourced from statistics published by Poland's Central Statistical Office (GUS). The authors calculated the growth in exports and imports to determine the trend in foreign trade and Poland's balance of trade. Between its accession of to the European Union and 2014, Poland's balance of trade was persistently adverse. The deficit in foreign trade deteriorated in the first years of the economic crisis. Because of its excessive indebtedness and the need to service foreign debt Poland must intensify its exports. A favourable balance of trade can be achieved through the development of knowledge-based industries rather than through the hitherto reliance on cheap labour. Reindustrialisation of the Polish economy must take into account EU's energy and climate policies and as well as its environmental regulations. These regulations demonstrate the need for environmental projects to reduce energy consumption and the use of environmental resources in a bid to preserve them for future generations.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czapiński, J., Sierpińska-Sawicz, A. (2014). Poziom bezrobocia w Polsce i jego skutki dla przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw , 11.
  2. Europa 2020 - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Retrieved from: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_pl.htm#top (24.03. 2017).
  3. Halik, J. (2014). Działania polskiej dyplomacji gospodarczej wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2.
  4. Horodecki, J., Potrzebowski, H., Soroka, P. (2012). Raport o przemyśle, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna SIM. Retrieved from: http://www2.plp.info.pl/wp-content/uploads/2012/12/Raport-o-przemysle.pdf (28.10.2015).
  5. Hrynkiewicz, J.T. (2011). Schyłek społeczeństwa przemysłowego jako źródło niepewności. Przegląd Organizacji, 6.
  6. Karpiński, A. (2012). O polską strategię przemysłową (wzorce uniwersalne czy specyfika przemysłu). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania.
  7. Molendowski, E., Polan, W. (2007). Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa. Kraków : Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer bussines.
  8. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Retrieved from: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ projekty-strategi-na-rzecz-odpowiedzialnego,143,0,2269583.html (23.03.2017).
  9. Szomburg, J., Wandałowski, M. (2015). Cztery silniki rozwoju. Rzeczpospolita, 22 December.
  10. www.trade.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu