BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soliwoda Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Pawłowska-Tyszko Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Gorzelak Aleksander (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Preferencje rolników w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem a poziom przychodów ich gospodarstw - wyniki badań ankietowych
Farmers' Preferences for Risk Management Instruments Vs. the Level of their Farm Revenues - Survey Results
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 401-410, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ubezpieczenia rolnicze, Polityka rolna, Finansowanie rolnictwa, Badania ankietowe
Risk management, Agriculture insurance, Agricultural policy, Agricultural finance, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania zależności między preferencjami rolników w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem a poziomem przychodów ich gospodarstw. Metodyka - Wykorzystano metodę s ondażu d iagnostycznego. D obór p róby ( N = 4 0) m iał charakter arbitralny. Badaniem objęto kierowników gospodarstw rolniczych dysponujących wiedzą na temat zarządzania ryzykiem w rolnictwie (m.in. udział w warsztatach IUNG-PIB). Próba badawcza obejmowała gospodarstwa o profilu zwierzęcym i mieszanym, prowadzone głównie przez mężczyzn, o średniej powierzchni użytków rolnych wynoszącej 108,3 ha. Wyniki - Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wskazują, że wraz ze wzrostem poziomu przychodów ze sprzedaży towarowej wzrastało zainteresowanie zakupem ubezpieczeń pakietowych. Ponadto, decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem były bardziej przemyślane. W małych (pod względem uzyskanych przychodów) gospodarstwach dostrzegano znaczenie dywersyfikacji źródeł dochodów, natomiast w podmiotach dużych większą wagę przypisywano działaniom prewencyjnym. Wnioski - W każdej badanej grupie zauważono niedostosowanie rynku ubezpieczeń do specyficznych potrzeb rolników, w czym można dopatrywać się niechęci do ubezpieczania się i potrzeby akomodacyjnej polityki państwa w zakresie dotowanych ubezpieczeń rolniczych. Oryginalność/wartość - Wyniki badań pilotażowych wskazują na potrzebę "dopasowania" zestawu instrumentów zarządzania ryzykiem adekwatnych do potrzeb i sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. Stanowią one wkład do bieżącej dyskusji na temat kształtowania instrumentów zarządzania ryzykiem (głównie ubezpieczeń upraw) w polskim rolnictwie rodzinnym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article attempts to identify the relationship between farmers' preferences for risk management instruments and the level their farm revenues. Design/methodology/approach - Diagnostic survey method was used. Sampling was arbitrary. The study covered farms operators with knowledge of risk management (participating at IUNG-PIB workshops). The study sample consisted of mixed and mixed livestock, mainly male, with an average agricultural area of 108.3 ha. Findings - The results of empirical studies indicate that as interest rates increased, the propensity to buy insurance packages increased. In addition, decisions on risk management were more well thought out. In the small (in terms of revenues earned) farms the importance of diversification of income sources was underlined, while in the larger entities the importance of preventive measures was recognized. In each study group, there was a lack of adjustment of the insurance market to the specific needs of farmers, which could be seen as unwillingness to insure and the need for accommodative state policy on subsidized agricultural insurance. Originality/value - The results of pilot studies indicate the need to "fit" a set of risk management instruments adequate to the needs and financial situation of agricultural holdings. They contribute to the ongoing discussion on shaping risk management instruments (mainly crop insurance) in Polish family farming.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Enjolras, G., Sentis, P. (2011). Crop insurance policies and purchases in France. Agricultural Economics, 42, 475-486.
 2. Ifft, J.E., Kuethe, T., Morehart, M. (2014). Does Federal Crop Insurance lead to higher farm debt use? Evidence from ARMS. Agricultural Finance Review, 3 (75), 349-367.
 3. Kurdyś-Kujawska, A. (2016). Ekspozycja gospodarstw na ryzyko pogodowe a skłonność rolników do uczestnictwa w systemie ubezpieczeń rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, 5 (XVIII), 103-110.
 4. Kurdyś-Kujawska, A. (2016). Significance of production diversification in ensuring financial security of farms in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (40), 355-366.
 5. Meuwissen, M.P.M., Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M., Dijkhuizen, A.A. (2001). Sharing risks in agriculture; principles and empirical results. Netherlands Journal of Agricultural Science, 49, 343-356.
 6. O'Donoghue, E., Roberts, M.J., Key, N. (2008). Did the Federal Crop Insurance Reform Act Alter Farm Enterprise Diversification. Journal of Agricultural Economics, 1 (60), 80-104.
 7. Palinkas, P., Szekely, C. (2008). Farmerís perceptions on risk and crisis management. W: M. Meuwissen, M. Asseldonk, R. Huirne (red.), Income stabilization in European Agriculture. Design and economic impact of risk management tools (s. 265-276). Wageningen.
 8. Pawłowska-Tyszko, J. (red.), Soliwoda, M., Pieńkowska-Kamieniecka, S., Walczak, D. (2015). Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 9. Pawłowska-Tyszko, J. (red.), Soliwoda M., Herda-Kopańska J., Gorzelak A. (2016). Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie - rozwiązania krajowe i międzynarodowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 10. Santeramo, F.G., Goodwin, B.K., Adinolfi, F., Capitanio, F. (2016). Farmer Participation, Entry and Exit Decisions in the Italian Crop Insurance Programme. Journal of Agricultural Economics, 3 (67), 639-657.
 11. Stempel, R. (2010). Ubezpieczenia rolne w gospodarstwach rolników indywidualnych Polski północnej. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2, 33-47.
 12. Sulewski, P.( 2009). Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń - opinie i postawy. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 3 (96), 320-328.
 13. Yilmaz, H., Merkez, M., Unlu, N. (2017). An Empirical Analysis on the Determinants of Government-subsidised Crop Insurance Purchase in Grape Production in Turkey. Erwerbs-Ostbau, 59, 51-60.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu