BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starzyńska Wacława (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tubisz Renata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Zarządzanie zamówieniami publicznymi a ryzyko ograniczania konkurencyjności w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
Public Contracts Management and the Risk of Competitiveness Limitation in the Light of National Appeals Chamber Verdicts
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 411-421, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Zamówienia publiczne, Konkurencja
Public procurement, Competition
Note
streszcz., summ.
Company
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
Abstract
W zarządzaniu zamówieniami publicznymi należy kierować się zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Celem artykułu jest badanie i ocena wybranych czynności podmiotu zamawiającego na etapach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza została dokonana na podstawie sprawozdań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) z lat 2014-2015. Przykłady orzeczeń KIO dowodzą, że ograniczanie ryzyka naruszania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zależy nie tylko od czynności zamawiającego, ale także od zachowania wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.(abstrakt oryginalny)

In managing public procurement the main principles of the law of public procurement should be used with particular emphasis on the rules of fair competition and equal treatment of contractors. The aim of the article is to examine and evaluate chosen activities of the contracting entity in the proceedings of the public procurement. The analysis has been conducted on the basis of data coming from the verdicts of National Appeals Chamber and reports of the Public Procurement Office for the years 2014-2015. Examples of verdicts prove that limitation of risks of unfair competition and non-equal treatment during the process of public procurement depends not only on procurers but also on contractors of public activities.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. 2013, poz. 1735). Od 1.01.2016 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. 2015, poz. 2263 ze zm.
  2. Soszyńska-Purtak, P. Konsorcjum a niekonkurencyjność. Wydawnictwo: ABC. LEX Omega on-line
  3. Sprawozdanie Prezesa o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 roku (2016). Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
  4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.
  5. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016, poz. 1020.
  6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz.U. 2017, poz. 229.
  7. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. J.t. Dz.U. 2003 nr 153, poz. 1503 ze zm.
  8. Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze z lat 2012-2015. Indeks Tematyczny Orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej z lat 2012-2015.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu