BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepański Marek (Politechnika Poznańska)
Title
Badanie możliwości wykorzystania ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych
Study of the Possible Use of Behavioral Economics in the Reform of Pension Systems
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 423-433, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Ekonomia behawioralna, System emerytalny, Prokrastynacja, Racjonalność, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Behavioral economics, Pension schemes, Procrastination, Rationality, Employee pension programmes, Occupational Pension Schemes
Note
streszcz., summ., Artykuł przygotowano w ramach programu badawczego realizowanego w ramach Działalności Statutowej Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie badawcze o możliwości wykorzystania dorobku ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych. Metoda - W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, metodę porównawczą oraz metody statystyczne. Rezultaty - W rezultacie przeprowadzonych badań porównawczych dotyczących rezultatów wprowadzenia pracowniczych programów emerytalnych z automatycznym zapisem (auto-enrolment) w USA, w Wielkiej Brytanii i w Nowej Zelandii, stwierdzono, że istnieje możliwość wykorzystania niektórych założeń i rozwiązań inspirowanych dorobkiem ekonomii behawioralnej przy wprowadzaniu dobrowolnych i quasi-obowiązkowych pracowniczych programów emerytalnych. Wartość dodana - Wartością dodaną jest wskazanie możliwości poszerzenia perspektywy poznawczej dominującej w polskiej literaturze z zakresu ekonomii behawioralnej (uzupełnienie tradycyjnego podejścia bazującego na ekonomii głównego nurtu i koncepcji homo oeconomicus o wybrane założenia i rezultaty poznawcze ekonomii behawioralnej). W artykule sformułowano także rekomendacje co do potrzeby wprowadzenia pracowniczych programów emerytalnych z automatycznym zapisem w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present and analyze selected assumptions and results of behavioral economics. On this background the main research question will be discussed: whether some theoretical achievements and practical results of behavioral economics could be used in reforming pension systems, especially - occupational pension schemes. Design/methodology/approach - In the article the method of analysis of literature, the comparative study and statistical methods have been used. Findings/results - The results of comparative analysis of pension schemes in chosen countries (the USA, UK, New Zealand) allow to verify the hypothesis of the possibility of implementation of some heuristics of behavioral economics in reforms of pension systems (especially - default options in occupational pension schemes with automatic enrolment and opt out alternative). Behavioral economics helped to overcome such barriers of the development of occupational pension schemes, as procrastination, status quo bias and risk aversion. Originality/value - The article brings some added value to the Polish literature on pension economics (implementation of behavioral economics in pension economics, which has been dominated by traditional main stream economics with homo oeconomicus concept). It contains also practical recommendations on reforms of the occupational pension schemes in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benartzi, S., Thaler, R. (2013). Behavioral Economics and the Retirement Savings Crisis. Policy Forum, 339, 1152. Pobrano z: https://www.sicencemag.org (15.03.2017).
 2. Choi, J., Laibson, D., Madrian, B., Merick, A. (2004). Saving for Retirement on the Path of Last Resistance. NBER Papers and Retirement Research Center Projects, NB04-08, July. Pobrano z: http:/www.nber.org/programs/ag/rrc/04-08LaibsonFinal.pdf.
 3. Fisher, A. (2014). Pensions & Procrastination. How Can Employers Help Their Employees Save for the Future. Pobrano z: https://repositori.upf.edu/.../Albert Fisher TFGIBE.pdf? (10.02.2017).
 4. Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory, An Analysis of Decisions under Risk. Econometrica, 47, 263-292.
 5. Kawalec, S., Błażuk, K., Kurek, M. (2016). How to Mobilize Additional Pension Savings. Warszawa: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
 6. KiwiSaver (2017). Pobrano z: http://www.kiwisaver.govt.nz (15.03.2017).
 7. KNF (2017). Informacja dotycząca pracowniczych programów emerytalnych w 2016 r. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego, 14 lutego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/Images/informacja_PPE_2016_tcm75-49281.pdf (12.03.2017).
 8. Petelczyc, J. (2016 ). Pracownicze programy emerytalne w państwach Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 9. Rutecka, J. (2014). Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - charakterystyka i czynniki rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 342, 256-266.
 10. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa 2017 do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (2017). Warszawa: Urząd Rady Ministrów. Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/34298/SOR_2017_maly_internet_14072017_wstepPMM.pdf (10.03.2017).
 11. Thaler, R., Bernartzi, S. (2004). Save More Tomorrow. Using Behavioral Economics to Increase Employee Savin., Journal of Political Economy, 112, S164-S187.
 12. The Pensions Regulator (2014). Automatic enrolment. Commentary and Analysis: April 2014-March 2015. Pobrano z: https://www.gov.uk (2017.01.15).
 13. Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Scholar.
 14. Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Zieliński, P. (2004). System emerytalny w Holandii. W: T. Szumlicz, M. Żukowski (red.), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej (s. 169-193). Warszawa: Twigger.
 16. Zygan, M. (2013). Ekonomia behawioralna - wprowadzenie do problematyki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, 10-22.
 17. Żukowski, M. (1997). Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu