BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicka Beata (Uniwersytet Gdański), Strumiłło Jędrzej (Uniwersytet Gdański)
Title
Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych
Challenges and Benefits for Cities, Regions and Countries - Organizers of Major Sports Events
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 435-447, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Zarządzanie procesami, Globalizacja gospodarki, Wizerunek miasta, Impreza sportowa, Sport
Process management, Economic globalization, City image, Sport events, Sport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istotnym elementem strategii wejścia miasta lub regionu turystycznego w sferę gospodarki globalnej jest wykreowanie wizerunku miejsca dostosowanego do postrzeganych wartości docelowego rynku. Zbudowanie silnej pozycji miasta, regionu lub kraju w globalnej przestrzeni wymaga ze strony władz i organizatorów imprezy sportowej, firm świadczących usługi w regionie, ale także całych społeczności, podjęcia szeregu wyzwań w celu wykreowania wizerunku. Targi, wystawy przedstawiające dorobek danego obszaru, festiwale, konferencje naukowe, imprezy kulturalne i sportowe pozwalają na profesjonalną prezentację dorobku oraz priorytetów rozwojowych danego obszaru. Głównym celem opracowania jest wykazanie, że skuteczne zarządzanie procesem przygotowania wielkiej imprezy sportowej przekłada się na rozwój turystyki w regionie, w trakcie imprezy oraz w kolejnych latach po jej zakończeniu, tworząc długofalowy efekt korzyści dla gospodarzy. Główną tezą opracowania jest wykazanie, że udział w imprezach sportowych oraz ich organizacja, jak zaprezentowane w studium przypadku EURO 2012 w Gdańsku, nie tylko wpłynął na wzrost postrzeganej przez otoczenie atrakcyjności obszaru, ale przyczynił się do wygenerowania korzyści dla uczestników imprezy, jej organizatorów oraz społeczeństwa jako całości. (abstrakt oryginalny)

An important element of the strategy of entering the town or a tourist region in the sphere of the global economy is to create the image of space tailored to the perceived value of its target market. Building a strong position of the city, region or country in the global space requires from the authorities and organizers of sports events, companies in the region but also the entire community to take a series of challenges in order to create the image. Trade fairs, exhibitions showing the achievements of the area, festivals, conferences, cultural and sports events allow professional presentation of the achievements and development priorities of the area. The main goal of the article is to demonstrate, that effective management of the process of preparing a great sport event translates into the development of tourism in the region, during the event and in the years following its completion, creating a long-term benefit for the host. The main thesis of this paper is to demonstrate that participation in sporting events and their organization, as shown in the case study, EURO 2012 in Gdansk, not only led to increased perceived by the environment attractiveness of the area but helps to generate benefits for the participants of the event, the organizers and the public as a whole. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borzyszkowski, J. (2012). Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce - wstępna ocena. Turystyka Kulturowa, 9, 55-68.
 2. Duran, P. (2002). The Impact of the Olimpic Games on tourism: Barcelona - the Legacy of the Games 1992-2002. Barcelona: Centre d'Estudis Olimpics UAB.
 3. Gaworecki, W.W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE.
 4. http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/podczas-euro-2012-kibice-zostawili-w-gdansku-mase-pieniedzy (28.04.2017).
 5. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2002). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Lechicka-Kostuch, M. (2008). Determinanty rozwoju polskich regionów. Sopot: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju UG.
 7. Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
 8. Prognozy wyjazdów z poszczególnych krajów i przyjazdów do Polski w latach 2006-2009 oraz prognoza globalna przyjazdów do Polski do 2013 roku (2007). Warszawa: Instytut Turystyki.
 9. Sznajder, A. (2008). Marketing sportu. Warszawa: PWE.
 10. UEFA Euro 2012 w Gdańsku - wstępne podsumowanie (2012). Gdańsk: Zespół Rzecznika Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego.
 11. UEFA European Football Championship Final Tournament 2012. Phase I Bid Requairements. Pobrano z: www.uefa. com (28.04.2017).
 12. Wierzbicka, B. (2011). Zarządzanie rozwojem mikroprzedsiębiorstwa sektora turystycznego dzięki wsparciu ze środków unijnych - studium na podstawie SKW. W: J. Rybicki (red.), Strategie sukcesu organizacji. Sopot: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju UG.
 13. Withers, A. (2006). Historia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Warszawa: Wydawnictwo SBM.
 14. www. ekonomia24.pl/artykul/ Euro-2012-zwiekszy-naplyw-turystow-do-Polski (27.04.2017).
 15. www.info.sport.pl/szukaj/sport/ceremonia+otwarcia+igrzysk+londyn (20.04.2017).
 16. www.msport.gov.pl/article/efekt-polski-sukces-euro-2012-powyzej-oczekiwan (28.042017).
 17. www.podroze.dziennik.pl/artykuly/466167,turystyczny-efekt-euro-2012-coraz-wiecej-turystow-w-polsce.html (28.04.2017).
 18. www.sportowefakty.pl/mundial-2014 (20.04.2017).
 19. www.stadiony.net/turnieje/euro/2012/arena_gdansk (27.04. 2017).
 20. www.wiadomosci.wp.pl/Promocyjny-sukces-Gdanska-Zagraniczni-turysci-wybieraja-Pomorze (27.04.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu