BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golec Maria Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Płuciennik Piotr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie struktury depozytów w bankach spółdzielczych ze względu na ich wielkość
The Diversity of the Structure of Bank Deposits Classified According to their Size in Cooperative Banks
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 463-472, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Banki spółdzielcze, Bankowość, Lokaty
Cooperative banks, Banking, Investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ustalenie, czy występuje różnica między strukturą depozytów banków spółdzielczych zróżnicowanych ze względu na swoją wielkość. Hipoteza zakłada, że struktura bazy depozytowej banków spółdzielczych jest istotnie różna w wydzielonych ze względu na wielkość sumy bilansowej grupach banków. Metodologia badania - Badanie obejmuje 2024 obserwacji panelowych pochodzących z 75 banków spółdzielczych, są to dane kwartalne za okres od grudnia 2009 do marca 2016 roku. Zastosowano średnie arytmetyczne wartości wybranych wskaźników struktury bazy depozytowej w grupach banków wydzielonych ze względu na wielkość sumy bilansowej, następnie w oparciu o testy różnic ustalano, czy różnice między średnimi są istotne. Wynik - Badanie wskazuje, że w zasadzie nie ma różnic w zakresie struktury depozytów między bankami wydzielonymi ze względu na wielkość sumy bilansowej, a obserwowane - niewielkie w ujęciu bezwzględnym różnice - nie są istotne statystycznie. Oryginalność/wartość - Oryginalność podjętego opracowania wynika z podjętego przedmiotu badań, ponieważ relatywnie niewiele jest publikacji odnoszących się do struktury depozytów, a już tym bardziej banków spółdzielczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To determine if there is a difference in the structure of bank deposits classified according to their size in cooperative banks. The hypothesis assumes that the structure of the deposit base in cooperative banks is indeed different in selected bank groups distinguished by the balance sheet total. Design/methodology/approach - T he research includes 2024 panel observations from 75 cooperative banks. These are quarterly data collected between December 2009 and March 2016. Arithmetic means of selected indices of the deposit base structure were used calculated according to the balance sheet total, and next on the basis of tests of difference it was determined if the differences between the means are significant. Findings - The research indicates that generally there are no differences in the structure of bank deposits between the banks selected due to the balance sheet total, and if they are observed indeed - though small in terms of absolute values - they are insignificant from the statistical point of view. Originality/value - The uniqueness of the paper derives from the researched entity as such since there are relatively few publications referring to the structure of bank deposits, not to mention the ones in cooperative banks.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska, A. (2008). Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 2. Becchetti, L., Ciciretti, R., Paolantonio, A. (2016). The cooperative bank difference before and after financial crisis. Journal od International Money and Finance, 69, 224-246.
 3. Desrochers, M., Fischer, K. (2005). The Power of Networks: Integration and Financial Cooperative Performance. Annals of Public and Cooperative Economics, 76 (3), 307-354.
 4. Fonteyne, W. (2007). Cooperative Banks in Europe - Policy Issues. IMF Working Paper No. 157.
 5. Gniewek, J. (2016). Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. Annales UMCS. Sectio H, 50 (3), 39-48.
 6. Gospodarowicz, A. (red.) (2008). Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 7. Gostomski, E. (2011). Funkcjonowanie i znaczenie banków spółdzielczych w wybranych krajach europejskich. W: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza (s. 53-84). Warszawa: CeDeWu.
 8. Kozłowski, Ł. (2016). Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących. Warszawa: Poltext.
 9. McKillop, D., Wilson, J. (2011). Credit Unions: a Theoretical and Empirical Overview Credit Unions. Financial Markets, Institutions and Instruments, 20 (3), 79-123.
 10. Raport o sytuacji ekonomicznej banków (2016). Banki 2015. Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości.
 11. Siudek, T. (2011). Bankowość spółdzielcza w Polsce w wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 12. Szambelańczyk, J. (2006). Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 13. Woźniewska, G. (2011). Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 14. Żółtowski, W. (2011). Bank lokalny. Warszawa: CeDeWu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu