BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiński Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Porębski Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Przyczynowa analiza rentowności wybranych polskich banków za pomocą modelu du Ponta
Causal Analysis of the Profitability of Selected Polish Banks Using the Model Du Pont
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 473-484, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Wskaźniki rentowności, Rentowność banków, Rentowność kapitału własnego, Analiza Du Ponta
Profitability index, Profitability of banks, Return on equity (ROE), DuPont analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rentowność netto kapitału własnego (ROE) jest centralnym parametrem oceny banku i jego poszczególnych obszarów działalności. ROE jako miara rentowności i podstawowy cel banku służy do sterowania w kierunku bardziej efektywnego zastosowania pozyskanego kapitału oraz określenia czynników, które determinują dynamikę rentowności banku. Metodologia badania - Możliwe jest dekomponowanie wskaźnika rentowności kapitału własnego w ocenie banków za pomocą rozkładu Du Ponta stosując metody logarytmowania i kolejnych podstawień. Wynik - Na podstawie danych z bazy Emis obliczono mierniki rentowności (głównie ROE) dla banków komercyjnych funkcjonujących w Polsce oraz zastosowano model Du Ponta do określenia wpływu czynników zawartych w tym modelu na rentowność kapitału własnego. Oryginalność/wartość - Dekompozycja wskaźnika ROE może być pomocna w analizie sytuacji finansowej banku jako narzędzie przyczynowej oceny zmian rentowności kapitału własnego w latach 2008-2016.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Net return on equity (ROE) is a central parameter in assessment of the bank and its individual areas of activities. ROE as a measure of profitability and the primary objective of the bank is used to steer towards a more efficient use of capital raised and to determine the factors that inform the dynamics of the bank's viability. Design/research methodology - It is possible to decompose the return on equity in the assessment of banks by Du Pont decomposition using methods of logarithm and subsequent substitutions. Findings - Based on data from the database Emis the authors calculated measures of profitability (ROE mainly) for commercial banks operating in Poland and applied Du Pont model to determine the effect of factors included in the model on return on equity. Originality/value - ROE decomposition can be useful in analyzing financial situation of a bank and can serve as a tool for assessment of the causal changes in return on equity in the years 2008-2015.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Collier, H.W., McGowan, C.B., Muhammad, J. (2010). Evaluating the Impact of a Rapidly Changing Economic Environment on Bank Financial Performance Using the Du Pont System of Financial Analysis. Asia Pacific Journal of Finance and Banking Research, 4, 25-35.
 2. Dudycz, T. (2013). Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wrocław: Indygo.
 3. Gabrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
 4. Gołębiowski, G., Gos, W. (2010). Wykorzystanie metod deterministycznych. Analiza finansowa.pl, 6.10. Pobrano z: https://analizafinansowa.pl/analiza-wskaznikowa/wykorzystanie-metod-deterministycznych-2835.html.
 5. Kopiński, A. (2008). Analiza finansowa banku. Warszawa: PWE.
 6. Kopiński, A. (2016). Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, 4 (50), 313-326.
 7. Kopiński, A. (2005). Wskaźnikowa ocena rentowności banku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1085, 244-251.
 8. Kopiński, A. (2001). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - metody i zastosowania. Poznań-Wrocław: WSZiB.
 9. Korenik, D. (2016). Refleksja na temat społecznej odpowiedzialności banku. W: J. Karwowski, M. Maciejasz-Świątkiewicz (red.), Ekonomia, finanse, bankowość. Księga jubileuszowa Profesor Ewy Bogackiej-Kisiel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. Kreczmańska-Gigol, K. (2003). Podstawy tworzenia planu finansowego banku. Warszawa: Wydawnictwo Twigger.
 11. Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2009). Zastosowanie modelu Du Ponta w ocenie stopy zwrotu kapitału własnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 17, 555-566.
 12. Nowak, E. (2005). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
 13. Porębski, D. (2014). Macierz opłacalności biznesu i model Gordona - zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: M. Jabłoński (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 14. Sibilski, W. (2013). Zmodyfikowane modele Du Ponta do analizy rentowności polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786, 257-268.
 15. Sokołowska, E. (2012). Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw niefinansowych przy wykorzystaniu piramidy Du Ponta. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4, 46-59.
 16. Waśniewski, T. (1983). Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 17. Żwirbla, A. (2007). Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu