BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewska Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Spłata kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska
Repayment of Denominated Credits or Index in Currency Different from Polish Currency
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 485-495, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Bankowość, Kredyt bankowy, Kredyt walutowy, Kredyt frankowy
Banking, Bank credit, Currency credit, Swiss franc loan
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Opracowanie dotyczy szczególnej regulacji ustawy Prawo bankowe, tj. zasad dotyczących spłaty kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska. Analizie poddano regulację ustawową w tym zakresie oraz orzecznictwo. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie spreadów walutowych. W tym zakresie celem było także wskazanie na stanowiska takich instytucji, jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem niniejszego opracowania jest także wskazanie na różnicę między kredytem denominowanym a kredytem indeksowanym w walucie innej niż polska. Metodologia badania - Podstawową metodą badawczą zastosowaną w pracy jest analiza materiału normatywnego oraz dorobku literatury w zakresie prawa bankowego. Ponadto analizie poddano także orzecznictwo. Wynik - Przeprowadzona analiza wskazuje na specyfikę kredytów indeksowanych i denominowanych w walucie innej niż polska, w porównaniu z pozostałymi kredytami, a także na różnicę między nimi. Zauważono, że obowiązujące ustawodawstwo nakłada na banki dodatkowe obowiązki, m.in. informacyjne, których celem jest ochrona kredytobiorcy. Analiza orzecznictwa wskazuje na liczne rozbieżności w tym zakresie. Jednocześnie z analizy tej wynika, że obowiązująca zasada swobody umów nie ogranicza sposobu wskazywania w umowach kwoty i waluty kredytu. Banki jednak nie powinny ustalać kursu obowiązującego w danej umowie w sposób, który byłby niejasny i stanowiłby naruszenie dóbr kredytobiorcy. Oryginalność/wartość - W opracowaniu podjęto próbę wyróżnienia kredytów indeksowanych i denominowanych w walucie innej niż waluta polska, przede wszystkim z uwagi na wątpliwości, jakie wyłaniają się w praktyce ich udzielania. Stąd odwołano się do orzecznictwa, które potwierdza złożoność powyższego zagadnienia. Z jednej strony obowiązują regulacje ustawy Prawo bankowe, z drugiej zasada swobody umów określona w Kodeksie cywilnym.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The following study is applying to the special regulation of the act banking law, i.e. of principles of the denominated credits concerning the repayment or index in currency different from Polish currency. A statutory regulation was analysed in this respect and judicial decision. They paid special attention to the issue of monetary spreads. In this respect also pointing at positions was a purpose of such institutions as: the Polish Financial Supervision Authority whether of Office of Competition and Consumer Protection. Also pointing at the difference between the denominated credit and credit is a purpose of this study index in other currency than Polish. Design/methodology/approach - At the work analysis of material is essential applied research methods normative methods and of achievements of literature in the banking law. Moreover also a judicial decision was analysed. Findings - Conducted analysis is pointing at the specificity of credit index and denominate in other currency than Polish, compared with other credit, as well as to the difference between them. They noticed that the applicable legislation was imposing additional obligations to banks, among others information, of which a protection is a purpose for the borrower. Analysis of the case law is pointing at numerous divergences in this respect. Simultaneously it results from this analysis that the applicable rule of the freedom of agreements isn't limiting the way of indicating the amount in agreements and the credit currency. However banks should not establish the course being applicable in a given agreement in the way which would be vague and would constitute the infringement of goods for the borrower. Originality/value - In the study an attempt to distinguish credit was made index and denominate in currency different from Polish currency, above all their due to doubts which are emerging in practice of granting. From here they appealed to the judicial decision which the complexity of the above issue is confirming. From one side regulations of the act are applying to the banking law, on the other principle of the freedom of agreements determined in the civil code. Following analysis is focusing on being different between the denominated credit and index in currency different from Polish currency. In the study they referred also to the commission recommendation Supervisions Financial, moreover a post of the Office of Competition and Consumer Protection was described.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bączyk, M. (2012). Przegląd orzecznictwa SN w sprawach bankowych od stycznia do czerwca 2011 r. Monitor Prawa Bankowego, 2, 31-50.
 2. Biała księga kredytów frankowych w Polsce (2015). Warszawa: Związek Banków Polskich.
 3. Czech, T. (2011). Spłata kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej. Monitor Prawa Bankowego, 11, 63-79.
 4. Kawulski, A. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 5. Krajkowski, M. (2010). Kredyt walutowy: indeksowany czy denominowany? Pobrano z: www.wyborcza.biz/finanse, 5 listopada (4.09.2015).
 6. Molis, J. (2005). W: F. Zoll, Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Lex.
 7. Ofiarski, Z. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 8. Szczygieł, J. (2013). Kredyty walutowe, czyli akcja i reakcja. Bank, 9.
 9. Uchwała nr 391/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rekomendacji S (II) dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Dz. Urz. KNF nr 8, poz. 45.
 10. Uchwała nr 18/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Dz. Urz. KNF nr 3, poz. 6.
 11. Ustawa antyspreadowa - Rekomendacja Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich z 6 września 2011 r. w sprawie prawnych aspektów zmiany ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie spreadów walutowych (2011). Monitor Prawa Bankowego, 11.
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1988 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.
 14. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 165, poz. 984.
 15. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 marca 2011 r. IV CSK 377/10, niepubl.
 16. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 r. I CSK 1049/14, Legalis nr 1450586.
 17. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 r. I C 554/14, niepubl.
 18. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. I SA/Gd 174/08, Lex nr 394567.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu