BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fijałkowska Bernadetta (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
Title
Indeks Zdrowia Finansowego jako termometr w podmiotach leczniczych
Financial Health Index as a Thermometer for the Public Health Care
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 1, s. 521-529, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Finanse publiczne i gospodarka
Keyword
Ochrona zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Placówki służby zdrowia
Health care protection, Health care financing, Medical facilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ocena pomiaru płynności, wypłacalności i elastyczności finansowej jako najważniejszych czynników zarządzania finansami samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) na przykładzie 26 jednostek podległych samorządowi województwa dolnośląskiego za lata 2013-2015. Metoda badania - Badania empiryczne przeprowadzono w oparciu o miary Financial Health Index (FHI) opracowane przez Johna T. Zietlowa. W skład wyliczenia indeksu (φ) wchodzą miary z trzech kluczowych elementów finansowego modelu zrównoważonego rozwoju. Zostały one podzielone na: ogólne, natychmiastowe, krótkoterminowe i średnioterminowe. Wynik - Wyliczony z 26 SP ZOZ indeks (φ) pozwoli na analizę porównawczą w poszczególnych podmiotach leczniczych. Oryginalność/wartość- Tematyka Indeksu Zdrowia Finansowego w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi nie była wcześniej przedmiotem badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Evaluation measurement of liquidity, solvency and financial flexibility as the most important factor of financial management of independent public health care - for example 26 subordinate units of local government of Lower Silesia for 2013-2015. Desing/methodology - Empirical studies were carried out on the basis of measure Financial Health Index (FHI) developed by John T. Zietlow. The calculation of the index (φ) consists of measuring the key elements of the financial model of sustainable development and are divided into: general, immediate, short-term and medium-term. Finding - The calculated result of 26 index (φ) will allow a comparative analysis of the various health care entities. Originality/value - Themes Financial Health Index in the management of entities healing has not previously been the subject of empirical research.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hendriksen, E. (2002). Teoria Rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, PWN.
  2. Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Wolters Kluwer.
  3. Zietlow, J. (2012). A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability. Pobrano z: https:// papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2049022.
  4. Sprawozdania finansowe SP ZOZ podległe samorządowi województwa dolnośląskiego za lata 2013-2015.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2016, poz. 1638 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 217.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-43
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu