BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Furmanik Mateusz (Uniwsersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Uwarunkowania sukcesu debiutu giełdowego na przykładzie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
Conditions of Successful Market Debut on the Example of Pekabex SA
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 53-64, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Pierwsza oferta publiczna, Emisja papierów wartościowych, Wycena akcji
Initial Public Offering (IPO), Securities emission, Equity valuation
Note
streszcz., summ.
Company
Pekabex SA
Abstract
Cel - Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia decyzji podejmowanych przez właścicieli i zarząd przedsiębiorstwa w trakcie przygotowań do debiutu giełdowego dla jego finalnego sukcesu. Metodologia badania - Badanie oparte jest na metodzie case study. W wyniku analizy efektywności strategii debiutów giełdowych przedsiębiorstw wchodzących na parkiet główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wyodrębniono spółkę Pekabex jako wzorcowy przykład debiutu giełdowego, biorąc pod uwagę kryteria takie, jak: wielkość pozyskanych środków, wzrost rozpoznawalności marki oraz trafność wyceny akcji oferowanych inwestorom. Wynik - Rezultatem przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że dzięki stworzeniu perspektywicznej, wiarygodnej i realnej wizji przedsiębiorstwa oraz umiejętnemu zaprezentowaniu jej inwestorom możliwa jest jednoczesna maksymalizacja wpływów z emisji akcji i uzyskanie pozytywnego efektu marketingowego. Oryginalność/wartość - Artykuł poza wartością naukową posiada także praktyczny wymiar. Stanowi on swoisty przewodnik postępowania dla spółek przygotowujących się do wejścia na rynek publiczny. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article aims to highlight the importance of decisions taken by the owners and management of the company during the preparation for the IPO to its final success. Design/methodology/approach - The research is based on the case study method. Following the analysis of the effectiveness of IPO strategies on the main floor of the Warsaw Stock Exchange company Pekabex was selected as a blueprint for share market debut. The criteria taken into account were: amount of funds raised, increase in brand recognition and accuracy of IPO valuation. Findings - The result of the study is that by creating a forward-looking, reliable and realistic vision of the company and properly presenting it to investors it is possible to simultaneously maximize the proceeds from share issue and achieve a positive marketing effect. Originality/value - Beyond scientific value, the article also has a practical dimension. It is kind of a guide of conduct for companies preparing to enter the public market. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czekaj, J. (red.) (2008). Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Czekaj, J., Dresler, Z. (2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Czekała, M. (2006). Rynek pierwotny papierów wartościowych. Warszawa: Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego.
 4. Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Duszek, B. (2007). Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów. Warszawa: GPW.
 6. Hu, X. (2006). Efficiency of IPO Offering Techniques: Semi-theoretical Framework and Empirical Results for US and Chinese New Issues. Pobrano z: www.econ.duke.edu/uploads/assets/dje/2006/Hu.pdf (12.03.2017).
 7. Hunger, A. (2001). IPO-Underpricing und die Besonderheiten des Neuen Marktes, Nowy Jork: Verlag Peter Lang.
 8. Linh, H.T., Yixia, W., Chien, N.D. (2012). Efficiency of IPO pricing mechanisms: book-buliding and fixed price methods in China. Journal of Science, Hue University, 1 (70).
 9. Lowry, M., Schwert, G.W. (2004). Is the IPO pricing process efficient? Journal of Financial Economics, 71.
 10. Mamcarz, K. (2013). Rozwodnienie majątku akcjonariuszy podczas pierwszych ofert publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 59, 561-572.
 11. Mikołajek-Gocejna, M., Podedworna-Tarnowska, D. (2012). Oczekiwania inwestorów procesie IPO a efekt niedowartościowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 51, 609-618.
 12. Ostrowska, E. (2007). Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny. Warszawa: PWE.
 13. Podedworna-Tarnowska, D. (2011). Wycena spółki w procesie IPO. W: M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki (s. 467-494). Warszawa: Poltext.
 14. Sójka, T. (2012). Umowa objęcia akcji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 15. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.).
 16. www.gpw.pl/debiuty_spolek (12.03.2017).
 17. www.stooq.pl (12.03.2017).
 18. Zheng, S.X., Ogden, J.P., Jen, F.C. (2005). Pursuing value through liquidity in IPOs: underpricing, share retention, lockup, and trading volume relationships. Review of Quantitative Finance and Accounting, 25.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu