BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bolibok Piotr (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Title
The Performance of Analyst Recommendations in the Banking Sector: a Case of Poland
Skuteczność rekomendacji analityków w sektorze bankowym: przypadek Polski
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 25-35, rys., bibliogr. 38 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Rekomendacje, Akcje, Banki
Recommendation, Shares, Banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna skuteczności rekomendacji analityków giełdowych w polskim sektorze bankowym. Metodologia badania - Zastosowane metody badawcze obejmują analizę struktury rekomendacji oraz tendencji w zakresie ich dokładności z punktu widzenia wskazywanych docelowych cen akcji. Próba badawcza objęła 2.806 rekomendacji giełdowych wydanych dla 14 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1999-2016. Wyniki każdej rekomendacji zostały ocenione w 180-dniowym horyzoncie czasowym od daty jej wydania poprzez porównanie z bieżącymi cenami akcji. Wynik - Uzyskane wyniki są zgodne z rezultatami poprzednich badań w literaturze przedmiotu i wskazują, że nawet w przypadku tak złożonego i mało transparentnego sektora jak bankowy, rekomendacje analityków powinny służyć jedynie jako uzupełniające źródło informacji wspierających procesy decyzyjne inwestorów giełdowych. W specyficznym kontekście polskiego sektora bankowego, rekomendacje analityków cechowały się umiarkowaną skutecznością - nieco ponad 56% z nich było w stanie trafnie przewidzieć cenę akcji banków w horyzoncie 180 dni od daty wydania. Pomimo, iż wskazane ceny docelowe często nie były osiągane, rekomendacje wydają się jednak przydatne jako wyznaczniki kierunków krótkoterminowych ruchów cen akcji. Oryginalność/wartość - Większość badań empirycznych w literaturze przedmiotu analizuje skuteczność rekomendacji analityków bez uwzględniania potencjalnego wpływu specyficznych dla danego sektora czynników kontekstualnych. Dodatkowo, badania te koncentrują się głównie na rozwiniętych rynkach kapitałowych, podczas gdy stosunkowo nieliczne opracowania dotyczą rynków wschodzących. W szczególności żadne z dotychczasowych badań nie analizowało powyższego zagadnienia w kontekście polskiego rynku kapitałowego. Niniejszy artykuł zmierza zatem do wypełnienia zidentyfikowanej luki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper aims at empirical evaluation of the performance of the professional stock market analysts' recommendations in the Polish banking sector. Design/methodology/approach - The employed research methods involve the analyses of structure and accuracy of the examined recommendations in terms of target prices. The examined sample covers 2,806 stock recommendations issued for 14 banks listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 1999-2016. The performance of each recommendation was assessed over a time horizon of 180 days from its issuance through comparison with actual market prices of a given stock. Findings - Consistent with the evidence in the relevant literature the results of the study indicate that even in such complex and opaque industry as banking, the analyst recommendations should serve only as a supplementary source of information supporting the decision-making processes of the equity investors. In the specific context of the Polish banking sector the analyst recommendations performed moderately, with slightly more than 56% of them being able to correctly predict the prices of bank stocks within the 180 days time window since the issuance date. However, even if the exact target prices were often not reached, the recommendations seem useful as the indicators of the short-run price movements. Originality/value - The majority of empirical studies in the relevant literature examines the performance of analyst recommendations without taking into account the potential impact of industry-specific contextual factors. Additionally, these studies are focused mostly on developed capital markets, while the evidence for the emerging ones remains quite modest. Moreover, to date apparently no study has addressed this issue in the context of the Polish capital market. The present study attempts, therefore, to fill this gap.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arand, A., Kerl, A.G. (2015). Sell-side analyst research and reported conflicts of interest. European Financial Management, 1 (21), 20-51.
 2. Barber, B.M., Lehavy, R., Trueman, B. (2007). Comparing the stock recommendation performance of investment banks and independent research firms. Journal of Financial Economics, 2 (85), 490-517.
 3. Baks, K P., Busse, J.A. (2007). The importance of analysts vs. brokers in the performance of stock recommendations, Working Paper, Goizueta School of Business, Emory University.
 4. Barber, B.M., Lehavy, R., Trueman B. (2010). Ratings changes, ratings levels and the predictive value of analysts' recommendations. Financial Management, 2 (39), 533-553.
 5. Bolibok, P. (2008). Rekomendacje analityków a kursy akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006. Annales Unnniversitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 42, 41-53.
 6. Booth, L., Chang, B., Zhou, J. (2014). Which analysts lead the herd in stock recommendations? Journal of Accounting, Auditing & Finance, 4 (29), 464-491.
 7. Bradshaw, T. (2009). Analyst information processing, financial regulation, and academic research. The Accounting Review, 4 (84), 1073-1083.
 8. Brown, L.D., Call, A.C., Clement, M.B., Sharp, N.Y. (2014). Inside the "black-box" of sell-side financial analysts. Journal of Accounting Research, 1 (55), 1-47.
 9. Brown, R., Chan, H.W.H., Ho, Y.K. (2009). Analysts' recommendations: From which signal does the market take its lead? Review of Quantitative Finance and Accounting, 2 (33), 91-111.
 10. Cai, R., Cen, Z. (2015). Can investors profit by following analysts' recommendations? An investigation of Chinese analysts' trading recommendations on industry. Economics, Management, and Financial Markets, 3 (10), 11-29.
 11. Chang, Y., Chan, C. (2008). Financial analysts' stock recommendation revisions and stock price changes. Applied Financial Economics, 4 (18), 309-325.
 12. Chen, Q., Francis, J., Schipper, K. (2005). The applicability of the fraud on the market presumption to analysts' forecasts," Working Paper, Duke University.
 13. Cowles, A. III (1933). Can stock market forecasters forecast? Econometrica, 1 (3), 309-324.
 14. Damodaran, A. (2009). Valuing financial service firms. Retrieved from: www.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/finfirm09.pdf (1.02.2017).
 15. Dąbrowski, P. (2013). Hurraoptymizm rekomendacji maklerskich w okresie giełdowej dekoniunktury. Studia Ekonomiczne, 174, 88-104.
 16. Desai, H., Rajgopal, S., Yu, J.J. (2016). Were information intermediaries sensitive to the financial statement-based leading indicators of bank distress prior to the financial crisis? Contemporary Accounting Research, 2 (33), 576-606.
 17. Devos, E. (2014). Are analysts' recommendations for other investment banks biased? Finance Management, 2 (43), 327-353.
 18. Drake, M.S., Rees, L., Swanson, E.P. (2011). Should investors follow the prophets or the bears? Evidence on the use of public information by analysts and short sellers. The Accounting Review, 1 (86), 101-130.
 19. Emery, D.R., Li, X. (2009). Are the Wall Street analyst rankings popularity contest? The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2 (44), 411-437.
 20. Firth, M., Lin, C., Liu, P., Xuan, Y. (2013). The client is king: Do mutual fund relationships bias analyst recommendations? Journal of Accounting Research, 1 (51), 165-200.
 21. Gu, Z., Li, Z., Yang, Y.G. (2013). Monitors or predators: The influence of institutional investors on sell-side analysts. The Accounting Review, 1 (88), 137-169.
 22. He, P.W., Grant, A., Fabre, J. (2013). Economic value of analyst recommendations in Australia: an application of the Black-Litterman asset allocation model. Accounting and Finance, 53, 441-470.
 23. Howe, J.S., Unlu, E., Yan, X. (2009). The predictive content of aggregate analyst recommendations. Journal of Accounting Research, 3 (47), 799-821.
 24. http://www.bankier.pl/gielda/rekomendacje (1.03.2017).
 25. http://bossa.pl/pub/metastock/mstock/mstall.zip (1.03.2017).
 26. Jegadeesh, N., Kim, W. (2010). Do Analysts Herd? An Analysis of Recommendations and Market Reactions. The Review of Financial Sudies, 2 (23), 900-937.
 27. Jegadeesh, N., Kim, J., Krische, S.D., Lee, C.M.C. (2004). Analyzing the analysts: When do recommendations add value? The Journal of Finance, 3 (59), 1083-1124.
 28. Kelly, K., Low, B., Tan, H.-T., Tan, S.-K. (2012). Investors' reliance on analysts' stock recommendations and mitigating mechanisms for potential overreliance. Contemporary Accounting Research, 3 (29), 991-1012.
 29. Kerl, A.G. (2011). Target price accuracy. Official Open Access Journal of VHB, 1 (4), 74-96.
 30. Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D. (2010). Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, 5th ed., New Jersey: John Wiley & Sons.
 31. Loh, R.K. (2011). Investor inattention and the underreaction to stock recommendations. Financial Management, 3 (39), 1223-1252.
 32. Loh, R.K., Stulz, R.M. (2011). When are analyst recommendation changes influential? The Review of Financial Studies, 2 (24), 593-627.
 33. Malmendier, U., Shanthikumar, D. (2007). Are small investors naıve about incentives? Journal of Financial Economics 2 (85): 457-489.
 34. Martinez, A.L. (2010). Analysts recommendations and stock performance: An empirical study of Brazilian public companies. Advances in Scientific and Applied Accounting, 1 (3), 90-108.
 35. Mikhail, M.B., Walther, B.R., Willis, R.H. (2004). Do security analysts exhibit persistent differences in stock picking ability? Journal of Financial Economics, 1 (74), 67-91.
 36. Mikhail, M.B., Walther, B.R., Willis, R.H. (2007). When security analysts talk, who listens? The Accounting Review, 5 (82), 1227-1253.
 37. Premti, A., Garcia-Feijoo, L., Madura, J. (2017). Information content of analyst recommendations in the banking industry. International Review of Financial Analysis, 49, 35-47.
 38. Sorescu, S., Subrahmanyam, A. (2006). The cross section of analyst recommendations. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1 (41), 139-168.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu