BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kubiak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie
Dividend Policy and Abnormal Rates of Return of Companies Listed on The Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz. 2, s. 37-51, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynki kapitałowe
Keyword
Polityka dywidend, Analiza zdarzeń, Stopa zwrotu akcji
Dividend policy, Event study, Stock rate of returns
Note
streszcz., summ., Badania zostały sfinansowane ze środków projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS4/01950).
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zbadanie wpływu kontynuacji lub zmiany dotychczas stosowanej polityki wypłaty dywidendy na wielkość nadwyżkowych stóp zwrotu spółek, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 1996-2014. Metodologia badania - Jako metodę badawczą wykorzystano analizę zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR jako miarą reakcji inwestorów na stosowaną politykę dywidendy. Jako benchmark wykorzystano 3 modele: indeksowy, rynkowy i CAPM. Wynik - Przeprowadzone badania nie dają jednoznacznych wyników. Statystycznie istotne reakcje inwestorów odnotowano jedynie na sytuację kontynuacji polityki dywidendy, przy czym dla przypadków systematycznego wzrostu dywidend reakcja była pozytywna, a w przypadku systematycznego spadku dywidend reakcja była negatywna i silniejsza niż w przypadku utrzymywania trendu wzrostowego dywidend. Oryginalność/wartość - Publikowane wyniki badań zawierają dane dotyczące wszystkich przypadków, w których można było stwierdzić kontynuację lub zmianę polityki dywidend w ciągu trzech kolejnych lat przez spółki notowane na GPW w Warszawie w okresie 1996-2014. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this paper was present the results of empirical studies concerning the impact of continuation or changes in the dividend policy on the amount of abnormal returns of companies whose shares were listed on the Warsaw Stock Exchange between 1996 and 2014. Design/methodology/approach - The article uses the methodology of event analysis with the accumulated surplus rate of return as a measure of investors' reaction to the change in the value of dividends. As a benchmark we used 3 models: the index, the market and the CAPM models. Findings - The results are ambiguous, however, it is noted that the shares of companies which constantly increase the value of dividends, allow to obtain positive cumulative abnormal returns in the event window, whereas in the case of companies for which the dividend rate was constantly went down, a stronger negativ reaction can be observed. Originality/value - The research study includes data on all dividend payments of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 1996-2014.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aharony, J., Swary, I. (1980). Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stock-holders' Returns: An Empirical Analysis. The Journal of Finance, 35.
 2. Brickley, J. (1983). Shareholder Wealth, Information Signalling and the Specially Designed Dividend. The Journal of Financial Economics, 12.
 3. Brycz, B., Pauka, M. (2013). Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie. Zarządzanie i Finanse, 2/4 (11).
 4. Czapiewski, L., Kubiak, J. (2016). Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1993-2014. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/2).
 5. Frasyniuk-Pietrzyk, M., Walczak, M. (2014). Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006-2013. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 7.
 6. Healy, P., Palepu, K. (1988). Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions. The Journal of Financial Economics, 21.
 7. Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift? The Journal of Finance, 50.
 8. Miller, M.H., Rock, K. (1985). The Dividend Policy under Asymmetric Information. The Journal of Finance, 4 (40).
 9. Pettit, R. (1972). Dividend Announcements, Security Performance, and Capital Market Efficiency. The Journal of Finance, 27.
 10. Pieloch-Babiarz, A. (2015). Dividend Initiation as a Signal of Subsequent Earnings Performance - Warsaw Trading Floor Evidence. Research Papers of Wrocław University of Economics, 381.
 11. Pieloch-Babiarz, A. (2016). Reakcja rynku kapitałowego na wypłatę dywidendy inicjalnej w świetle cateringowej teorii dywidendy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 263.
 12. Sierpińska, M. (1999). Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Słoński,T., Zawadzki, B. (2012). Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, t. XLVI, 1.
 14. Tuzimek, R. (2012). Wpływ wypłat dywidendy na wartość akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 254.
 15. Wypych, M. (2016). Struktura akcjonariatu jako determinanta polityki dywidend - analiza na podstawie spółek giełdowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia, 4 (50).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu